Home  I  KONTAKT
Do góry
Regulamin KSP

 

REGULAMIN

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

 

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256 z późniejszymi zmianami), Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie

 


ROZDZIAŁ 1

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE


1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w godzinach od 7:00 do 17:00.

2. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy przestrzegają regulaminu świetlicy, a ich rodzice złożyli deklarację i uiścili ustaloną opłatę (szczegóły reguluje Regulamin Świetlicy).

3. Lekcje w szkole rozpoczynają się dla klas 0-III o godzinie 9:00, a poprzedzone są poranną modlitwą o godzinie 8:55. Zajęcia dla klas starszych rozpoczynają się o godzinie 8:00. Klasy IV-VI uczestniczą w modlitwie porannej o godzinie 8:55.

4. Zajęcia dodatkowe i przydział dzieci do zespołów ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5. Wszystkie zajęcia odbywające się na terenie szkoły oraz wszystkie działania pozaszkolne, które odbywają się pod szyldem szkoły, wymagają zgody Dyrektora Szkoły.

 


ROZDZIAŁ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


§ 1.

Uczniowie


1. Uczniowie mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

2) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

3) poszanowania swojej godności i dobrego imienia;

4) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;

5) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu;

6) rozwijania zdolności i zainteresowań.

 

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) dbać o dobre imię szkoły, wzbogacać jej tradycje i szanować symbole;

2) uczestniczyć we wszystkich organizowanych przez szkołę uroczystościach, mszach świętych i rekolekcjach szkolnych;

3) uczestniczyć we wspólnej modlitwie przed rozpoczęciem zajęć;

4) przestrzegać regulaminu szkoły;

5) chronić własne życie i zdrowie;

6) przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych;

7) stosować się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;

8) dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;

9) przestrzegać zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej;

10) być posłusznym wobec poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 2.

Samorząd szkolny


1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo do:

1) uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

2) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu;

3) organizacji uroczystości zaakceptowanych przez opiekuna samorządu.

 

2. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek:

1) traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne;

2) respektowania uchwał władz samorządu.

 

§ 3.

Zajęcia lekcyjne


1. Podczas lekcji uczniowie mają prawo do:

1) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;

2) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

 

2. Podczas lekcji uczniowie mają obowiązek:

1) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia;

2) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych;

3) uzupełniania braków wynikających z absencji;

4) brania udziału w zajęciach wyrównawczych, do których zostali wyznaczeni przez nauczyciela.

 

§ 4.

Sala lekcyjna


1. W sali lekcyjnej uczniowie mają prawo do:

1) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;

2) kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

 

2. W sali lekcyjnej uczniowie mają obowiązek:

1) pozostawienia jej w nienagannym porządku;

2) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe;

3) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych;

4) dbania o rośliny znajdujące się w klasie.


§ 5.

Odpoczynek


1. Uczniowie maja prawo do:

1) odpoczynku podczas przerwy;

2) wyjścia na boisko szkolne w obecności nauczyciela w określonym przez Dyrektora Szkoły terminie;

3) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze;

4) dni ustawowo wolnych od zajęć.

 

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. niebiegania w budynku szkolnym;

2) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka;

3) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

 

§ 6.

Prace domowe


1. Uczniowie maja prawo do:

1) uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i fizycznych możliwości;

2) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadania domowe;

3) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku problemów związanych z wykonywaniem prac domowych.

 

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;

2) kształtowania nawyku systematycznego odrabiania prac domowych.


§ 7.

Ocenianie


Zasady pisania sprawdzianów i stosowania innych form sprawdzania wiedzy, ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania.

 


ROZDZIAŁ 3

FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE


§ 8.

Procedury lekcyjne


1. Wejście do klasy:

1) uczniowie ustawiają się parami przed klasą;

2) nauczyciel otwiera klasę;

3) do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy;

4) wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie;

5) uczniowie przygotowują się do lekcji;

6) uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia swoje spóźnienie.

 

2. Zachowanie w czasie lekcji:

1) uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.;

2) przestrzega zasad zachowania na lekcji, ustalonych przez nauczyciela;

3) nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, a innym uczniom w ich odbiorze;

4) uczeń nie je, nie żuje gumy;

5) nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów niebędących pomocami do danej lekcji;

6) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

3. Zakończenie lekcji:

1) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;

2) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, za co odpowiadają wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni;

3) po zakończeniu zajęć uczeń nie może samowolnie opuścić szkoły, może to nastąpić jedynie na pisemną prośbę rodziców (samodzielny powrót do domu dotyczy uczniów klas IV-VI);

4) po zakończeniu zajęć uczeń, który nie uczęszcza do świetlicy szkolnej, nie może pozostawać bez opieki lub zgody nauczyciela na terenie szkoły, placu zabaw, boiska szkolnego czy terenie przyszkolnym;

5) uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy, a oczekują na zajęcia dodatkowe, mają obowiązek zgłoszenia się do świetlicy w tym dniu (nie obowiązuje opłata świetlicowa).

 

§ 9.

Procedury inne niż lekcyjne


1. Nieobecności

1) rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia ustnie lub pisemnie w przypadkach innych niż potwierdzonych zwolnieniami lekarskimi;

2) usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu;

3) ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej lub osobistej prośby rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela;

4) uczeń zwolniony przez rodziców z lekcji wychowania fizycznego musi w czasie jej trwania przebywać w sali gimnastycznej.

 

2. Strój szkolny

1) obowiązuje strój skromny i estetyczny bez elementów subkultury młodzieżowej, kolczyków i makijażu;

2) włosy schludne, niefarbowane;

4) w dni uroczyste oraz w dni odprawiania Mszy Świętej (każdy piątek) uczniowie przychodzą w stroju galowym (ciemna lub w szkocką kratę spódnica lub spodnie, biała bluzka lub koszula i szkolna kamizelka lub koszulka polo z logo szkoły);

5) do I Komunii Świętej uczniowie przystępują w albach;

6) uczniowie zobowiązani są zmieniać obuwie na obuwie z jasną podeszwą i wraz z okryciem wierzchnim zostawiać je w szatni;

7) strój na wychowanie fizyczne to komplet sportowy lub ciemne spodenki i biała koszulka;

8) w szkole nie można nosić nakryć głowy.

 

3. Kultura osobista ucznia

1) uczeń jest uprzejmy i okazuje szacunek wszystkim ludziom, a szczególnie osobom starszym;

2) uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły;

3) w stołówce uczeń je najładniej, jak umie i nie hałasuje;

4) nie używa wulgaryzmów;

5) nie bije się z kolegami i nie dokucza im;

6) nie przynosi do szkoły zabawek elektronicznych i niebezpiecznych przedmiotów;

7) nie przynosi i nie używa substancji uzależniających;

8) nie przynosi i nie spożywa napojów gazowanych i energetyzujących;

9) telefony komórkowe są wyłączone w trakcie całodniowego pobytu w szkole, telefonu komórkowego można użyć tylko w sekretariacie szkoły lub wyznaczonym przez nauczyciela miejscu po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora lub nauczyciela; uczniowie klas 0 - 3 nie przynoszą do szkoły telefonów komórkowych;

10) niezastosowanie się do wyżej wymienionej zasady skutkuje odebraniem telefonu, który zostanie oddany rodzicowi;

11) trzykrotne odebranie telefonu skutkuje zakazem przynoszenia telefonu do szkoły do odwołania i może mieć wpływ na obniżenie oceny zachowania.

 

4. Uczeń poza szkołą (wyjścia)

W czasie przejścia ze szkoły do innego miejsca zajęć (kino, teatr, itp.) uczniowie stosują się do następujących zasad:

1) ustawiają się w pary;

2) nauczyciel idzie jako pierwszy;

3) przy przejściu przez jezdnię zachowujemy szczególną ostrożność: nauczyciel wchodzi na jezdnię pierwszy, zatrzymując się na środku, przeprowadza grupę, uczniowie za przejściem czekają na nauczyciela, aby mógł przejść na czoło kolumny;

4) nie wolno uczniom odłączać się od grupy;

5) uczeń wychodzi ze szkoły i wraca pod opieką nauczyciela, jedynie na prośbę rodzica/prawnego opiekuna może dołączyć lub odłączyć od grupy w innym miejscu;

6) wyjście do kościoła i powrót odbywają się z całą klasą pod opieką nauczyciela;

7) w kościele uczniowie siadają na wyznaczonych miejscach;

8) czynnie uczestniczą w nabożeństwie, zachowując powagę miejsca.

 

ROZDZIAŁ 4

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA


1. Uczeń jest prawdomówny i uczciwy.

2. Przestrzega postanowień władz szkolnych: Dyrektora, wychowawców, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego.

3. Dba o atmosferę życzliwości i zrozumienia w klasie.

4. Jest koleżeński (pomaga w nauce, odwiedza lub telefonuje w czasie choroby, pożycza przybory czy książkę), opiekuje się słabszymi i młodszymi kolegami.

5. Sumiennie i odpowiedzialnie wypełnia podjęte zadania i obowiązki.

6. Jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych.

 

ROZDZIAŁ 5

NAGRODY I KARY


§ 10.

Nagrody


1. Nagrody przyznawane przez cały okres edukacji

1) za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, Dyrektora szkoły na forum klasy lub szkoły;

2) szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców;

3) uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową;

4) wychowawca na świadectwie szkolnym dokonuje wpisu potwierdzającego udział ucznia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie co najmniej wojewódzkim w przypadku zdobycia tytułu finalisty lub laureata;

5) uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem (regulowane odrębnymi przepisami).

 

2. Nagroda przyznawana na zakończenie szkoły

1) Statuetkę Młodego Einsteina otrzymują uczniowie klasy szóstej za wybitne osiągnięcia w nauce i zachowaniu przez cały okres edukacji. Rada Pedagogiczna może przyznać statuetkę Srebrnego lub Złotego Młodego Einsteina. Nagroda wręczana jest przez Dyrektora Szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

2) Kryteria przyznawania Nagrody Młodego Einsteina:

a) statuetka Srebrnego Młodego Einsteina przyznawana jest uczniowi, który przynajmniej raz w ciągu całego etapu edukacji otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin oraz ukończył każdą z klas z wyróżnieniem,

b) statuetka Złotego Młodego Einsteina przyznawana jest uczniowi, który uzyskał najwięcej nagród Prezydenta Miasta Szczecin w ciągu całego etapu edukacji oraz ukończył każdą z klas z wyróżnieniem.

 

§ 11.

Kary


1. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają materialnie rodzice.

2. Uczeń zobowiązany jest samodzielnie lub z pomocą rodziców usunąć wyrządzone szkody.

3. Za złe zachowanie podczas lekcji nauczyciel może pozostawić ucznia po lekcjach w celu uzupełnienia materiału omawianego na lekcji.

4. W sytuacjach szczególnych uczeń może zostać odesłany do pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły.

5. Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne.

6) Za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje upomnienie lub naganę wychowawcy, a następnie Dyrektora Szkoły poprzedzone spotkaniem z rodzicami.

7. Uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych oraz kół zainteresowań organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi.

8. Uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy.

9. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz przeanalizowaniu sytuacji ucznia przez zespół wychowawczy w obecności rodziców.

10. Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

11. W przypadku czynów o znamionach przestępstwa powiadamia się policję lub występuje się do sądu dla nieletnich w przypadku kolizji z prawem.

12. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy i Dyrektor Szkoły, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.

 

ROZDZIAŁ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW


§ 12.

Prawa


1. Rodzice jako członkowie wspólnoty szkolnej mają prawo:

1) zgłaszać swoje wnioski oraz uwagi dotyczące pracy kadry pedagogicznej i

funkcjonowania szkoły do Dyrektora Szkoły;

2) uzyskiwać porady od nauczycieli, pedagoga, Dyrektora w zakresie problemów dydaktycznych i wychowawczych ich dzieci;

3) uzyskiwać na bieżąco informacje o postępach w nauce i postawie swojego dziecka;

4) współorganizować życie kulturalne szkoły;

5) w uzasadnionych przypadkach przedłożyć prośbę do Dyrektora Szkoły o przedłużenie terminu płatności za szkołę za dany miesiąc;

6) wybierać raz w roku swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, po jednym z każdej klasy.

 

§ 13.

Obowiązki


1. Rodzice mają obowiązek:

1) akceptować i przestrzegać zasady wychowawcze szkoły oparte na wartościach katolickich;

2) brać udział w zebraniach klasowych;

3) wywiązywać się terminowo ze zobowiązań finansowych ustalonych przez szkołę;

4) współpracować ze szkołą w wychowaniu i uczeniu dziecka, w porozumieniu z wychowawcą i innymi nauczycielami;

5) zapewnić dziecku podręczniki, zeszyty i inne materiały niezbędne do nauki;

6) szanować godność swojego dziecka i innych uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

2. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców.


ROZDZIAŁ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI


§ 14.

Prawa


1. Nauczyciele mają prawo do:

1) poszanowania ich godności,

2) prowadzenia lekcji w wybrany przez siebie sposób i zgodnie z wybranym przez siebie i zaakceptowanym przez radę pedagogiczną programem nauczania.

2. Pozostałe prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Statut Szkoły, Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela.


§ 15.

Obowiązki

 

1. Nauczyciele mają obowiązek:

1) systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe;

2) dbać o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

3) systematycznie kontrolować postępy uczniów w nauce;

4) ustalić i zapoznać uczniów z przedmiotowym systemem oceniania;

5) przestrzegać zasad ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami w tygodniu i w ciągu dnia;

6) świecić przykładem osobistym;

7) przestrzegać dyscypliny pracy;

8) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

9) zapewnić uczniom opiekę w czasie zajęć pozalekcyjnych;

10) współpracować z rodzicami ucznia;

11) w czasie zastępstw prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcje z własnego przedmiotu, albo inne zajęcia edukacyjne.

 

ROZDZIAŁ 8

FINANSOWE ZASADY DZIAŁANIA SZKOŁY


1. Katolicka Szkoła Podstawowa jest niepubliczną placówką oświatową, powołaną dekretem ks. Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego. Szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Działalność szkoły finansowana jest z opłat rodziców w postaci jednorazowego wpisowego i comiesięcznego czesnego, rozliczanego za rok szkolny w stosunku rocznym, dotacji budżetowych, a także ze środków Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

3. Rodzice ucznia uiszczają terminowo do piętnastego dnia każdego miesiąca przez cały rok kalendarzowy należność za naukę dziecka w szkole (czesne) i jednorazowo w całym cyklu kształcenia wpłacają wpisowe. Wysokość czesnego wynosi: za pierwsze dziecko 100% ustalonej kwoty, za drugie 90%, za trzecie 10%, za każde następne rodzice zwolnieni są z opłaty. W przypadku posiadania w szkole trojga dzieci, po opuszczeniu szkoły przez najstarsze (w czerwcu), opłaty za pozostałe dzieci zmieniają się z dniem pierwszego lipca tego roku. Za nieterminowe uiszczanie opłat naliczane są ustawowe odsetki.

4. W przypadku niewywiązania się rodziców ucznia ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, naliczane będą ustawowe odsetki. Jeśli rodzic nie wywiąże się z wyżej wymienionych zobowiązań przez okres dłuższy niż trzy miesiące, Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów szkoły. Decyzja Dyrektora Szkoły w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły.

5. Rodzice mogą odwołać się od decyzji Dyrektora, o której mowa w ust. 4, do organu prowadzącego szkołę.

6. Rodzice są informowani o zmianach wysokości czesnego na szkolnej tablicy ogłoszeń i zebraniach klasowych. Informacje te są dla rodziców wiążące. Zmiana wysokości czesnego nie może być wyższa niż 10 % na każdy kolejny rok.

7. W przypadku rezygnacji ucznia z uczęszczania do szkoły lub jego usunięcia, wpisowe i czesne za rozpoczęty miesiąc nie podlegają zwrotowi, a niewpłacone należności będą egzekwowane na drodze prawnej.

8. Kwestie finansowe nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

ROZDZIAŁ 9

INNE WAŻNE USTALENIA


1. Wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi.

2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.

3. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.

4. Zasady korzystania z pracowni informatycznej określa odrębny regulamin.

5. Za przedmioty i odzież pozostawioną w budynku szkoła nie odpowiada.

6. Szkoła nie odpowiada również za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie szkoły.

7. Na rekolekcje szkolne uczniowie nie zabierają żadnego sprzętu audiowizualnego, a telefony komórkowe muszą być oddane wychowawcy, który wyda telefon i pozwoli na jego użycie w określonym przez siebie czasie.

8. Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku.

 

 

Zmiany pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2014r.Uchwała nr 1/2014-2015


 


Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie

 

Rozdział 1

 Podstawowe zadania świetlicy

 

1. Zapewnienie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych.

 

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, domu i środowisku lokalnym).

 

3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.

 

4. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.

 

5. Wdrażanie do samodzielnej pracy i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom, zwłaszcza  mającym trudności w nauce.

 

Rozdział 2

 Założenia organizacyjne

 

1.Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie przez

rodziców Karty Zgłoszenia i złożenie jej u wychowawcy świetlicy.

 

2. Każdy uczeń korzystający z zajęć świetlicowych wnosi opłatę, która wynosi 60 zł na

semestr (opłatę za I semestr należy uiścić do końca października, za II semestr do końca

stycznia).

 

3. Świetlica jest czynna:

- przed lekcjami w godz.7.00 – 9.00,

- po lekcjach do godz. 17.00.

 

Od 16.00 do 17.00 zbiorowy dyżur (dla uczniów ze wszystkich grup wiekowych) pełni już tylko jeden nauczyciel.

 

4. Rodzice, którzy odbierają dziecko po zakończeniu pracy świetlicy (po godz. 17.00) zostaną wpisani do zeszytu spóźnień, a następnie obciążeni dodatkową odpłatnością w kwocie 1zł za każdą minutę spóźnienia. Opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły do końca bieżącego miesiąca.

 

 

5. Każdy uczestnik świetlicy przypisany jest do odpowiedniej grupy wiekowej, za którą

odpowiedzialny jest stały wychowawca i z nim lub kierownikiem świetlicy należy

uzgadniać i wyjaśniać wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania ucznia w świetlicy.6. Osoba odbierająca dziecko z zajęć świetlicowych zobowiązana jest do zgłoszenia tego

faktu wychowawcy grupy lub dyżurującemu nauczycielowi. Odbiór dziecka przez osoby

trzecie (niewymienione na karcie zgłoszenia jako „uprawnione do odbioru”) powinien być

poprzedzony złożeniem u wychowawcy grupy pisemnego upoważnienia.

 


7. Samodzielny powrót dziecka z zajęć (dotyczy klas IV - VI) możliwy jest tylko po złożeniu

przez rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego oświadczenia.


8. Podczas porannej świetlicy, o godz. 8.30, chętni uczniowie z klas I - VI schodzą samodzielnie do stołówki szkolnej na śniadanie i tam je spożywają. Uczniowie, którzy jedzą swoje drugie śniadanie w sali świetlicowej, zobowiązani są do jedzenia przy stolikach i posprzątania po sobie.

 

 

Rozdział 3

 Obowiązki uczestnika świetlicy

 

1. Przed lekcjami i po lekcjach uczeń przyjęty do świetlicy ma obowiązek zgłosić swoją

obecność właściwemu wychowawcy grupy świetlicowej (lub dyżurującemu

nauczycielowi) i przebywać pod jego opieką.

 

2. Wszelkie wyjścia z zajęć świetlicowych (na kółka zainteresowań, do toalety, itp.) uczeń

zgłasza wychowawcy grupy lub dyżurującemu nauczycielowi.

 

3. Uczeń jest zobowiązany do wypełniania poleceń wychowawcy, szanowania wyposażenia

szkoły i świetlicy, dbania o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń oraz kulturalnego

zachowania się wobec kolegów i pracowników szkoły.

 

4. Podczas zajęć na zewnątrz szkoły uczeń nie wychodzi poza wyznaczony teren.

 

5. Zachowanie podczas zajęć świetlicowych wpływa na ogólną ocenę zachowania ucznia.

 

6. Łamanie regulaminu świetlicy, naganne zachowanie ucznia podczas zajęć świetlicowych

może spowodować zawieszenie go w uczestnictwie w zajęciach świetlicy.Zmiany pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2014r.


Statut KSP


STATUT KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

Podstawą prawną Statutu jest Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 796-806 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. Ustaw RP nr 15 z dnia 25.10.1991)

 

ROZDZIAŁ 1

Informacje ogólne o szkole

§1.

1. Szkoła nosi nazwę: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny.

2. Szkoła ma siedzibę w Szczecinie 70-131, ul. Orawska 3a.

3. Osobą prawną prowadzącą Szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej.


§2.

Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz prowadzi oddziały przedszkolne grupy „0”.


1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny jest niepubliczną szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy.


2. Cykl kształcenia w szkole trwa jeden rok w oddziale przedszkolnym, sześć lat w szkole podstawowej i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.


§3.

Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego poprzez realizację wartości chrześcijańskich w oparciu o katolicką naukę Kościoła. Poprzez wszechstronny rozwój osobowości uczniowie przygotowywani są do czynnego uczestnictwa w życiu rodziny, wspólnoty Kościoła, organizacji społecznych, narodu, kraju.


1. Szkoła realizuje cele i zadania określone odpowiednio w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w niniejszym Statucie. W szczególności:1) kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo - wychowawczego;


2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów szkoły podstawowej i przygotowuje ich do podjęcia kształcenia w gimnazjum;


3) kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych przez dyrektora do użytku w szkole programów nauczania;


4) wychowuje w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, tolerancji i szacunku do osoby ludzkiej;


5) kształtuje poszanowanie tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;


6) udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu;


7) zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodzin w formach dostosowanych do potrzeb;


8) wspiera rozwój religijno - moralny.2. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktycznym szkoły.


3. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (pod słowem rodzice rozumie się dalej również opiekunów prawnych).


4. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych.


5. W realizacji zadań szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.


§4.

Opiekę i nadzór nad działaniem szkoły sprawuje Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej jako założyciel i osoba prawna prowadząca szkołę.


1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.


2. Szkoła jako placówka wychowania katolickiego podlega nadzorowi Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko - Kamieńskiego, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa kanonicznego.


3. Opiekę duszpasterską sprawuje prefekt szkoły, którego powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Szczecińsko - Kamieński.


5. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:1) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;


2) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego;


3) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;


4) ustala zasady klasyfikowania i promowania na podstawie przepisów określających zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;


5) organizuje przeprowadzenie sprawdzianu na zakończenie nauczania w szkole podstawowej.
6. Szkoła prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

 

 §5.

Uczniowie, rodzice lub opiekunowie, nauczyciele i pracownicy szkoły tworzą wspólnotę szkolną.


§6.

Nauka w szkole jest płatna przez okres całego roku kalendarzowego. Wysokość czesnego i zasady odpłatności za naukę dziecka w szkole określa w regulaminie szkoły organ prowadzący szkołę w Regulaminie Szkoły.

§7.

Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów. Naukę w szkole mogą podjąć dzieci bez względu na wyznanie i status społeczny, akceptujący zasady chrześcijańskich wartości, statut i regulamin szkoły, program wychowawczy oraz inne akty wewnętrzne, a także uczestnictwo w obowiązkowych lekcjach religii.

ROZDZIAŁ 2

Organy szkoły oraz ich kompetencje

§8.

Organami szkoła są:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Samorząd Uczniowski

4. Rada Rodziców

§9.

Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński na wniosek dyrektora Centrum Edukacyjnego.

§10.

1. Dyrektor Szkoły jest przełożonym zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników szkoły, którzy nie są pracownikami pedagogicznymi.


§11.

1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za realizację jej zadań zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem charakteru szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo - wychowawczej.


2. Dyrektor w szczególności:


1) odpowiada za przestrzeganie ustawy o systemie oświaty;


2) kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej;


3) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły, w tym programy autorskie;


4) sprawuje nadzór pedagogiczny w szkole, jeżeli jest nauczycielem z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i ust. 2a ustawy o systemie oświaty;


5) przyjmuje i określa uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie;


6) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju;


7) organizuje w szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczną;


8) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły;


9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;


10) zatwierdza i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zatwierdza regulaminy obowiązujące w szkole;


11) współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców;


12) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wspierających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną;


13) odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu po klasie szóstej;


14) odpowiada za dokumentację szkoły, a w szczególności: arkusz organizacyjny szkoły, plany pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć;


15) dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego;


16) realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły;


17) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły.

3. Dyrektor informuje na bieżąco Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko - Kamińskiej lub upoważnionych zastępców o stanie szkoły, jej osiągnięciach i  trudnościach.

§ 12.

1. Dyrektor Szkoły ma prawo do:


1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły oraz wydawania zarządzeń i decyzji w formie pisemnej;


2) przyjmowania uczniów do szkoły;


3) przyjmowania uczniów niepełnosprawnych z porozumieniu z wychowawcą;


4) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;


5) udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej na wniosek wychowawców klas;


6) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu;


7) podpisywania dokumentów i korespondencji;


8) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły po zaciągnięciu opinii w poradni psychologiczno - pedagogicznej;2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wykreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

§13.

Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni szkoły.

§14.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o szkole.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§15.

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawach:1) zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2) zatwierdzenia planów pracy szkoły;

3) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) zatwierdzenia regulaminu działalności Samorządu Uczniowskiego;

5) przyznawania uczniom nagród, wyróżnień, udzielania kar;

6) skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły;

7) zatwierdzania planu pracy szkoły;

8) przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania;

9) obniżenia zakresu wymagań do podstawy programowej;

10) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów;

11) wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli;

12) programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły;

13) Regulaminu Szkoły;

14) arkusza organizacyjnego szkoły, zakresu przydziału godzin, zadań i obowiązków dla pracowników pedagogicznych szkoły;2. Rada Pedagogiczna szkoły może wnioskować o zmiany w Statucie Szkoły.

§16.

Rada Pedagogiczna funkcjonuje na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu swojej działalności.

§17.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

 §18.

1. Strukturę, zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego oraz sposób działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

2. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. Samorząd może być inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.

§19.

1. Samorządem opiekuje się powołany w tym celu nauczyciel.

2. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać organom szkoły wnioski we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:1) prawa do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami;

2) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Szkoły;

3) prawa do wyboru opiekuna samorządu;

4) prawa do zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień stosowanych w szkole.


§20.

1. W szkole działa Rada Rodziców jako organ przedstawicielski rodziców w oparciu o własny regulamin niebędący w sprzeczności ze Statutem Szkoły.

2. Rada Rodziców jest organem wspierającym szkołę i opiniodawczym.

3. Sposób wyłaniania Rady Rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i powinien być uzgodniony z Dyrektorem Szkoły.

4. Do zadań i uprawnień Rady Rodziców należy w szczególności:1) wspieranie działalności statutowej szkoły;

2) współdziałanie z Dyrektorem oraz innymi organami szkoły;

3) przedstawianie opinii i propozycji rodziców we wszystkich sprawach dotyczących szkoły;

4) przyjmowanie do wiadomości sprawozdania z rocznej działalności szkoły;

5) przyjmowanie do wiadomości przygotowanego przez Dyrektora kalendarza roku szkolnego oraz arkusza organizacyjnego szkoły w kolejnym roku szkolnym;

6) rozpatrywanie wszelkich spraw zgłoszonych radzie przez Dyrektora Szkoły lub inne organy szkoły;

7) opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły;

8) opiniowanie regulaminu szkoły i innych szkolnych regulaminów przedstawianych przez Dyrektora. 5. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

 

ROZDZIAŁ 3

Organizacja szkoły

§21.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział szkolny klasowy, którego liczebność ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 20 osób.

§22.

Każdy oddział ma wychowawcę – opiekuna.Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas organizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

§23.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym opracowuje Dyrektor Szkoły.

2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Szkoła respektuje kalendarz roku liturgicznego.

4. Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

 

§24.

1. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadzie poszanowania prawa uczniów do powszechnego kształcenia.

2. Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas zerowych i klas pierwszych określa Dyrektor Szkoły w formie Regulaminu Rekrutacji.

§25.

Szkoła przyjmuje za wiążące zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów oraz skalę ocen ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§26.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§27.

Uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne i końcowe.

 

ROZDZIAŁ 4

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników

§28.

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

2. Zasady wynagradzania, zasady pracy, prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły określa regulamin pracy i wynagradzania pracowników szkół prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej.

3. Nauczyciel szkoły w szczególności :1) realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;

2) uczestniczy w życiu religijnym szkoły;

3) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,

4) ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanych przez siebie koncepcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu akceptacji dyrektora.4. Realizując zadania statutowe szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:1) prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno - wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;

2) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy;

3) odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem;

4) jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej;

5) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;

6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę;

7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;

8) powierzone mienie szkoły;

9) systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.

 

§29.

Nauczyciele zatrudnieni w szkole muszą posiadać niezbędne kwalifikacje określone dla szkół publicznych.

 

§30.

Nauczyciele mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich wszechstronny rozwój, a także szanowania godności osobistej ucznia, i dawania dobrego przykładu w szkole i poza nią.

§31.

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

2. Realizując obowiązek o którym mowa w ustępie 1 nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy, biorąc pod uwagę zadania i potrzeby szkoły.

§32.

1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas.

2. Zadaniem wychowawcy klas jest:1) tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania;

2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia;

3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, państwa i kościoła;

4) pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasie;

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno - wychowawczych;

6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego;

7) zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania;

8) prowadzenie dokumentacji swojej klasy, arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.3. Wychowawca opracowuje spójne z programem wychowawczym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo - wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów (takich jak: pedagog, psycholog, logopeda, itp.) zatrudnionych w szkole bądź poradniach pedagogiczno - wychowawczych.

§33.

Wszyscy pracownicy szkoły winni mieć na celu dobro ucznia powierzonego ich opiece i wychowaniu.

 

 

ROZDZIAŁ 5

Prawa i obowiązki ucznia

§34.

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki, zapewniającego wszechstronny rozwój jego osobowości, a w szczególności do:1) życzliwego i podmiotowego traktowania;

2) znajomości programów nauczania i wychowania;

3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej pracy;

4) otrzymywania pomocy w przypadku trudności;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) wpływania na życie swojej szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

7) wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;

8) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje prawo do skargi na piśmie do Dyrektora Szkoły w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa. Uczniów w realizacji tego prawa mogą zastąpić rodzice (prawni opiekunowie).

3. Uczniowie mają obowiązek:1) przestrzegania statutu i regulaminów obowiązujących w szkole;

2) uczestniczenia w życiu religijnym szkoły;

3) godnego reprezentowania szkoły i dbania o jej dobre imię;

4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły;

5) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły;

6) życzliwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów;

7) postępowania umożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym uczniom;

8) troski o wspólne dobro, jakim jest ład, porządek i mienie szkolne;

9) pozytywnej reakcji na polecenia i uwagi ze strony nauczycieli;

10) noszenia na terenie szkoły obowiązującego stroju.


§35.

1. Wobec uczniów stosowane są nagrody i kary zawarte w Regulaminie Szkolnym.

2. System nagród i kar stosowanych w szkole ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój uczniów.

3. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, Rady Pedagogicznej, Dyrektora lub organu prowadzącego.

4. Za niewłaściwe zachowanie uczeń może otrzymać upomnienia i nagany, łącznie z obniżeniem oceny zachowania. W przypadku braku poprawy może zostać złożony wniosek do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do szkoły rejonowej.

5. Przeniesienie do szkoły rejonowej, w której uczeń odbywa obowiązek szkolny, może nastąpić w następujących przypadkach:1) jeżeli nie przestrzega obowiązków i zasad określonych w Statucie i Regulaminie Szkoły lub lekceważy polecenia odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły;

3) jeżeli posiada, dystrybuuje lub używa środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji;

4) jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.6. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej, w której odbywa on obowiązek szkolny, sporządza Dyrektor szkoły po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej.

7. Ucznia do szkoły rejonowej przenosi Kurator Oświaty na podstawie obwiązującego prawa.

8. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją Dyrektora szkoły może nastąpić w sytuacji, kiedy rodzice lub prawni opiekunowie ucznia przez 3 miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.

9. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do organu prowadzącego szkołę lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.

10. Odwołanie od decyzji Dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów rodzice (prawni opiekunowie) przekazują za pośrednictwem Dyrektora szkoły, który ma obowiązek dostarczenia odwołania do właściwego organu w czasie dwóch dni pracujących liczonych od dnia otrzymania.

 

 

ROZDZIAŁ 6

Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły

§ 36.

1. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z czesnego wpłacanego przez rodziców uczniów (prawnych opiekunów) oraz subwencji Ministra Edukacji Narodowej przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację poszerzonego planu nauczania i inną działalność dydaktyczno - wychowawczą od rodziców, innych osób fizycznych i prawnych.

3. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się w formie umowy do terminowego uiszczania opłat za szkołę.

4. W zakresie gospodarki finansowej szkoła podlega ustaleniom oraz nadzorowi Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej oraz kontroli organu dotującego.

5. Szkoła może otrzymywać wsparcie materialne od Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej.

ROZDZIAŁ 7

Postanowienia końcowe

§37.

1. Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie nadał 17 lipca 1996r. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński.

2. Statut Szkoły może zostać zmieniony w formie aneksu przez Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej po uzyskaniu w formie uchwały opinii Rady Pedagogicznej. Po każdorazowej zmianie następuje ujednolicenie tekstu Statutu.

3. Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo - wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako takie nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 38.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła używa pieczęci urzędowych: podłużnej o treści: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny 70 - 131 Szczecin, ul. Orawska 3a; okrągłej o treści: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie.

3. W razie likwidacji szkoły decyzję o przeznaczeniu majątku szkoły podejmie Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

 

 Zmiany pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.07.2013r. Uchwała Nr 1/2012-2013.Regulamin wycieczek

 

REGULAMIN WYCIECZEK KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek szkolnych.

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

2.     Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

3.    Organizowane przez szkołę wycieczki powinny mieć na celu w szczególności :

a.       poznawanie kraju (lub zagranicy) jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b.      poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,

c.       wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

d.      upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

e.       podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,

f.       upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

g.       poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

4.   Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych  lub pozaszkolnych.

5.   Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:

a.        wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,

b.        wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, w których udział nie wymaga od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,

c.        imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, rajdy, konkursy, turnieje itp.,

d.        imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,

e.        imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły.

6.   Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.

7.   Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3.

8. Działalność, o której mowa w punkcie 3 może być realizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Rozdział 2

Organizacja wycieczek

 

1.      Dyrektor Szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2.      Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły, osoba pełnoletnia, która:

            -   ukończyła kurs kierowników wycieczek,

            -   jest instruktorem harcerskim,

            -  posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki   kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3.      Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

4.      Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje Dyrektora o jej założeniach organizacyjnych.

5.      Kierownik wycieczki najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem  przedstawia Dyrektorowi Szkoły kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

6.      Dokumentacja wycieczki zawiera:

a.       kartę wycieczki z jej harmonogramem,

b.      listę uczestników,

c.       pisemne  zgody rodziców,

d.      regulamin zachowania się podczas wycieczki, (zaakceptowany i podpisany przez uczniów),

e.       rozliczenie wycieczki należy przedłożyć po zakończeniu wycieczki rodzicom i innym osobom lub instytucjom finansującym imprezę.

7.      Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża Dyrektor Szkoły poprzez podpisanie  karty wycieczki i listy uczestników.

8.      Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić Dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły przynajmniej dzień wcześniej, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

9.      Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

10.   Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.

11.   Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w wycieczkach.

12.   Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

13.   Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne  wydaje Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

Rozdział 3

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

1.      Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

2.      Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględniać ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielność uczniów, środek transportu oraz sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym Dyrektor Szkoły może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą, według niego, liczbą opiekunów.

3.      Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne, pełnoletnie osoby.

4.      Na wycieczce  organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę nad klasą do 30 uczniów powinna sprawować co najmniej jedna osoba.

5.      Na wycieczce  udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji  opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.

6.      Podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej, w tym rowerowej, opiekę nad grupą  10 osób powinien sprawować jeden opiekun.

7.      Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek kolarskich powinni posiadać karty rowerowe.

8.      Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.

9.      Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich) należy wycieczkę odwołać.

10.  Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników.

11.  Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.

12.  Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

13.  Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

14.  Do przewozu dzieci należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

15.  Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16.  W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w miejscu wyznaczonym w harmonogramie  wycieczki.

 

Rozdział 4

Finansowanie wycieczek

 

1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych   źródeł.

2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

 

Rozdział 5

Obowiązki kierownika wycieczki

 

1.      Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.

2.      Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.

3.      Opracowanie oraz zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.

4.      Zapewnienie warunków do realizacji programu  wycieczki lub imprezy oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.

5.      Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.

6.      Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

7.      Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

8.      Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.

9.      Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.

10.  Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

11.  Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

12.  Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

 

Rozdział 6

Obowiązki opiekuna

 

1.      Sprawowanie opieki nad powierzonymi  uczniami.

2.      Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3.      Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.      Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5.      Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe

 

1.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora. Listę tych uczniów  kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

2.      Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

3.      Ramowy regulamin wycieczki podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.

4.      Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania, nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście musi uzyskać na nie zgodę Dyrektora Szkoły. Wyjście należy odnotować w karcie wyjść oraz w dzienniku lekcyjnym.

5.      Ustalenia punktu 4. nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.

6.      W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

 

 

Załączniki:

Załącznik a – wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce.

 


 

 

Załącznik a

 

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

 

 

..................................................

   imię i nazwisko rodzica

 

..................................................

  adres

..................................................

 telefon

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki .....................................................................................

w wycieczce do .........................................................................................................................

która odbędzie się w dniu / dniach.............................................................................................

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

 

..................................................                                  .........................................................

                  /data/                                                                                         /podpis rodziców / opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki


Regulamin zachowania się uczniów

Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny w Szczecinie

podczas wycieczki

 

 

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:

a) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

b) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników,

c) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób,

d) dobrego humoru i uśmiechu w każdej sytuacji,

e) koleżeństwa, udzielania pomocy młodszym i słabszym.

 

2. Uczestnicy wycieczki:

a) przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,

b) nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,

c) nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,

d) traktują z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,

e) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,

f) w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem,

g) w przypadku wyjazdu na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów,

h) sygnalizują złe samopoczucie kierownikowi lub opiekunowi wycieczki,

i) godnie reprezentują szkołę i dbają o jej dobre imię.

 

3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania w KSP im. Świętej Rodziny w Szczecinie.

 

4. W przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika wycieczki regulaminu zostaną o tym fakcie zawiadomieni jego rodzice/ prawni opiekunowie oraz Dyrektor Szkoły.

 

5. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z2003 r. nr 6, poz. 69) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz. 1516).

 

7. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności (kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem).


Załącznik nr 1

Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki

 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów.

2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub kamizelki.

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym z opiekunów.

4. W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.

5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.

6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po chodnikach, również zwartą grupą.

7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (pasy dla pieszych).


 

Załącznik nr 2

 Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji

 

Jazda autokarem

1. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność zajmowania miejsc przez uczestników wycieczki.

2. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności.

3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.

4. Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.

5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie wstając z nich podczas jazdy.

6. Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach, ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię.

7. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek.

8. Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni, sprawdzając, czy nikt z uczestników nie pozostał w autokarze.

9. Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.

Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem/trolejbusem

1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda pociągiem z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności.

2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła.

3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni.

4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować ład i porządek.

5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na peronie.

6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam nie pozostał.

7. Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.
Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Świętej Rodziny w Szczecinie

Podstawa prawna : ustalony na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póź. zm.).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dydaktycznych, kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady mogą brać również udział, z głosem doradczym jednak bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły lub jego Zastępca.

 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

5. Posiedzenia RP mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego RP, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

6. W przypadku zwołania zebrania plenarnego RP z inicjatywy członków Rady jej przedstawiciele przedstawiają przewodniczącemu pisemny wniosek z określoną problematyką obrad oraz podpisami stwierdzającymi spełnienie warunku zawartego w punkcie 5.

 

7. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi posiedzenia. Ma obowiązek w terminie co najmniej trzech dni przed zebraniem powiadomić członków RP pisemnym zarządzeniem Dyrektora Szkoły, w którym określone zostanie: data, miejsce oraz tematyka obrad.

 

8. Dyrektor Szkoły przedstawia RP ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 

9. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.

 

 

10. Podjęte uchwały stają się prawomocne z dniem uchwalenia i numerowane są w następujący sposób: cyfra arabska łamana przez rok szkolny 1/2009-2010

11. Uchwały RP podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw personalnych pracowników, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

12. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy wstrzymujące się, mające znaczenie wyłącznie dla ustalenia quorum.

 

13. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum oznacza frekwencję członków Rady równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ pełnego składu Rady.

 

 

II. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. RP opracowuje i zatwierdza w drodze uchwały regulamin swojej działalności.

 

2. RP przygotowuje projekt statutu oraz jego zmiany.

 

3. RP może występować z wnioskiem do Dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

 

 1. Członkowie RP mają prawo:

a) wnoszenia do porządku obrad spraw, które ich zdaniem są ważne z punktu widzenia interesów szkoły,

b) składania wniosków i propozycji uchwał,

c) kierowania do Dyrektora Szkoły zapytań we wszystkich sprawach dotyczących społeczności szkolnej.

 

5. Do kompetencji stanowiących RP należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) zatwierdzenie regulaminu Rady Pedagogicznej,

c) podejmowanie uchwal w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d) udzielanie uczniom kar i nagród,

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów,

f) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

g) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

h) zgłaszanie kandydatur uczniów do nagród i stypendiów zewnętrznych.

 

 1. RP opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) propozycje Dyrektora Szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c) roczny dydaktyczno-wychowawczy program szkoły,

d) zmiany w regulaminach szkoły o charakterze wewnętrznym,

e) zmiany w Statucie KSP im. Świętej Rodziny w Szczecinie,

f) przyjmowane do realizacji programy nauczania i podręczniki szkolne.

 

7. Opinie Rady Pedagogicznej nie muszą być wiążące dla Dyrektora.

 

8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu RP, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 1. Członkowie RP mają obowiązek:

a) czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady,

b) usprawiedliwić swoją nieobecność przed spotkaniem, a w nagłych przypadkach, najpóźniej na drugi dzień po odbyciu Rady.

 

 1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

 

 

 

 

 

III. ORGANIZACJA OBRAD

 

 1. Obrady RP odbywają się na jednym posiedzeniu, chyba że przewodniczący zarządzi obrady dwudniowe. Czas trwania obrad ustala się jako nie dłuższy niż 3 godziny zegarowe z przerwą 10 minutową. W razie uzasadnionej potrzeby przewodniczący może zgłosić wniosek o przedłużenie obrad. Decyzję w tej sprawie podejmuje RP w głosowaniu jawnym. W razie negatywnego wyniku głosowania i niewyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady ma prawo do przełożenia obrad na następny dzień roboczy.

 

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani uczestniczyć w posiedzeniu RP, a swój udział potwierdzają na liście obecności. Osoby nieobecne bez usprawiedliwienia umieszcza się w protokole.

 

 1. Zebrania RP otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności jeden z jego zastępców.

 

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka posiedzenie.

 

5. Z każdego zebrania sporządzony jest protokół.

 

6. Zebrania RP są protokołowane. Protokoły są sporządzane za pomocą techniki komputerowej. Wydrukowane protokoły są chronologicznie składane w segregatorze. Załącznikiem do protokołów z całego roku szkolnego jest lista obecności sporządzona na dany rok szkolny.

7. Protokolant wyznaczony jest przez przewodniczącego RP.

 

8. Wydrukowany protokół zawiera:

a) kolejny numer w formie I/2009-2010 (cyfra rzymska łamana przez rok szkolny, a kolejny rok szkolny rozpoczyna się ponownie cyfrą I)

b) stwierdzenie quorum,

c) porządek posiedzenia wraz z opisem,

d) podpisy przewodniczącego oraz protokolanta,

e) numerację stron.

 

9. W przypadku nieścisłości w stworzonym protokole Dyrektor Szkoły prosi protokolanta o naniesienie poprawek i ponownie przekazuje do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.

 

10. Na początku każdego posiedzenia RP zatwierdza protokół z poprzedniego posiedzenia.

 

a) Protokolant ma obowiązek złożenia protokołu w ciągu 7 dni po odbyciu Rady u Dyrektora Szkoły.

b) W ciągu pięciu dni roboczych od momentu złożenia protokołu u Dyrektora Szkoły, nauczyciele mają obowiązek zapoznania się z jego treścią. W tym czasie mogą również składać wnioski dotyczące treści. Wnioski te będą rozpatrywane na następnym posiedzeniu RP.

c) Osoby nieobecne na posiedzeniu Rady Pedagogicznej mają obowiązek zapoznania się z treścią protokołu sporządzonego z obrad Rady Pedagogicznej.

 

 

Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27sierpnia 2009r.

Wewnątrzszkolny System Oceniania
           

Regulamin RekrutacjiREGULAMIN REKRUTACJI DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

 

 

&1.

Założenia ogólne

 

1.     Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności.

2.  Celem rekrutacji jest wyłonienie uczniów cechujących się wyrównanym poziomem rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego, którzy świadomie będą kroczyli drogą wyznaczoną przez naukę Kościoła Katolickiego.

3.      Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się:

      - akceptowanie przez rodziców Statutu i Regulaminu Szkoły;

      - rozmowa z rodzicami;

      - analiza gotowości szkolnej dziecka dokonywana w trakcie spotkania rekrutacyjnego.

 

 

&2. 

Rekrutacja do oddziału zerowego lub klasy I

 

1.      W trakcie spotkania rekrutacyjnego badane są kompetencje dzieci:

         a) Dojrzałość społeczna i emocjonalna

- podczas zabawy kierowanej przez nauczyciela

- w zabawie indywidualnej z innymi dziećmi.

        b) Strefa intelektualna (badana indywidualnie)

- sposób wypowiadania się i zasób słownictwa

- sprawność manualna

- logiczne myślenie

- sprawność analizatorów (wzrokowego i słuchowego)

- umiejętności matematyczne.

2.     Badania przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą pedagog szkolny i nauczyciele.

3.     Wyniki badania kwalifikacyjnego stanowią subiektywna ocenę członków komisji, objęte są tajemnicą i nie podlegają wyjaśnieniom.

4.      Przyjęcie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły odbywa się na preferencyjnych warunkach, ale nie jest automatyczne. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rodzeństwa w przypadku zdecydowanie słabszej oceny komisji rekrutacyjnej.

5.   Podczas spotkania rekrutacyjnego rodzice uiszczają w sekretariacie opłatę rekrutacyjną ustalaną przez Dyrektora Szkoły.

 

 

&3.

Rekrutacja do klas starszych

1.    Rodzic chcący zapisać dziecko do klasy starszej pozostawia w sekretariacie kartę zgłoszenia ucznia oraz kopię świadectwa dziecka z poprzedniej szkoły.

2.      O przyjęciu dziecka decyduje rozmowa kwalifikacyjna oraz test wiedzy.

3.    W razie różnic zaawansowania w poziomie znajomości języka angielskiego, rodzic zobowiązuje się do umożliwienia dziecku nadrobienia zaległości do poziomu klasy.

4.   Poza wyjątkowymi sytuacjami szkoła nie przyjmuje dzieci do klasy VI.

 

 

&4.

Terminarz rekrutacji

 

Szczegóły rekrutacji na bieżący rok szkolny znajdują się w Regulaminie Rekrutacji na stronie internetowej szkoły.

 

TERMIN

WYDARZENIE

Od 1 września do 28 lutego każdego roku szkolnego

Zgłaszanie do szkoły (w sekretariacie w godz. 8.00-15.00)  i złożenie karty zgłoszenia ucznia (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

Luty

Dzień otwarty szkoły.

Marzec

Spotkanie kwalifikacyjne ( przychodzą na nie rodzice z dziećmi).

Do dwóch tygodni po rekrutacji

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.

Do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników

Potwierdzenie woli uczęszczania do KSP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci i złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów (kopia aktu urodzenia, aktualny adres zamieszkania dziecka, numer PESEL, telefony kontaktowe opiekunów dziecka i numer szkoły rejonowej) oraz uiszczenia wpisowego w wysokości jednokrotnego czesnego.

 

&5. 

Założenia końcowe

 Ostateczna decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE


WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA

SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

W roku szkolnym 2015/2016


Podstawy prawne:

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U.  nr 83, poz. 562, z późn. zmian.) 


3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.).


4.Informacja dyrektora CKO o sposobie dostosowania warunków i formy sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


5.Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. nr 196, poz. 1631 z późn. zm.). 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Sprawdzian dla klasy VI odbywa się na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie w terminie ustalonym przez OKE w Poznaniu tj. 5 kwietnia 2016 r.

2. Sprawdzian organizuje i nadzoruje jego przebieg Dyrektor – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz szkolny zespół egzaminacyjny, powołany przez Dyrektora Szkoły.

3. Nad prawidłowością przebiegu sprawdzianu w wyznaczonych salach czuwają członkowie szkolnych zespołów nadzorujących, powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

4. W przypadkach nagłej nieobecności członka zespołu egzaminacyjnego, jego miejsce zajmuje osoba znajdująca się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. 

5. Sprawdzian może przebiegać w obecności niezależnych obserwatorów powołanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

6.  Podczas trwania sprawdzianu członkowie komisji nie mogą komentować ani wyjaśniać zadań, komentować zawartości prac, zakłócać pracę uczniów. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających.

7.Uczeń może wnieść do sali jedynie przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem, linijkę oraz małą butelkę wody, którą musi trzymana na podłodze przy biurku, aby uniknąć zalania pracy.  

8. Uczeń chory lub niepełnosprawny w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków.

9. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać (nie ma progu zdawalności). 

10. Uczniowie, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu albo przerwą sprawdzian, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez OKE. 

11.Podczas sprawdzianu sprawdza się wiedzę i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w  podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

12.Czas trwania sprawdzianu wynosi: w części pierwszej 80 minut, w części drugiej 45 minut.

13.Dyrektor Szkoły zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form sprawdzianu nie później niż do 30 września roku szkolnego.

14.Rada Pedagogiczna, zgodnie z zaleceniem dyrektora CKE, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

15.Jednym ze sposobów dostosowania przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wydłużenie czasu pracy o 50%:

- w części pierwszej – nie więcej niż o 40 minut,

- w części drugiej – nie więcej niż o 25 minut.

16.Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej albo laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

17.Wyniki sprawdzianu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 

18.Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważane na drodze sądowej.

19.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

20. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje do szkoły. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu za pośrednictwem szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego. Na zaświadczeniu podane będą, wyrażone w procentach, cztery wyniki: wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki), wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego). Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Nie wpisuje się go na świadectwie i nie wpływa on na promocję ucznia. 

§ 2.

Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

1.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego, potwierdza odbiór pakietów z materiałami egzaminacyjnymi, czynność ta może być wykonana w obecności innego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2.Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzymaną instrukcją, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego, składa je w stanie nienaruszonym w wyznaczonym wcześniej miejscu w szkole.

3.Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia sprawdzianu.

4.Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi oraz przekazanie następuje w dniu sprawdzianu przed daną jego częścią w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole. W przypadku sprawdzianu z języka obcego nowożytnego otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po wniesieniu do niej arkuszy egzaminacyjnych. Odbiór materiałów egzaminacyjnych powinien nastąpić po zajęciu przez zdających miejsc w sali egzaminacyjnej.

5.Wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe zestawy egzaminacyjne, uszkodzone płyty CD umieszcza się w bezpiecznej kopercie, którą się zakleja. Liczbę niewykorzystanych i wadliwych zestawów, a w przypadku sprawdzianu z języka obcego nowożytnego również liczbę niewykorzystanych oraz wadliwych płyt CD odnotowuje się w protokołach. 

6.Bezpośrednio po zakończeniu danej części sprawdzianu następuje odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających, uporządkowanie i przeliczenie, odnotowanie liczby arkuszy i ich części w protokole, spakowanie prac do bezpiecznej koperty w obecności przedstawicieli zdających i opisanie zgodnie z zaleceniami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz przekazanie ich przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

7.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal oraz sporządza zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianu.

8.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego przekazuje materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją do wyznaczonego przez Dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej miejsca w określony przez niego sposób i w ustalonym terminie.

§ 3.

Terminarz realizacji zadań na dany rok szkolny.

1.Do 30 listopada 2014r. przesłanie do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej danych dotyczących uczniów przystępujących do sprawdzianu, zapisanych w serwisie elektronicznym.

2.Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu.

3.Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 5 lutego 2016r.

4.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 5 marca 2016r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. 

5.5 kwietnia 2016r. godz. 9.00 – przeprowadzenie pierwszej części sprawdzianu,

                                  godz. 11.45 – przeprowadzenie drugiej części sprawdzianu.

6.Do 5 maja 2016r. przesłanie listy uczniów zdających sprawdzian w dodatkowym terminie.

7.27 maja 2016r. ogłoszenie wyników sprawdzianu.

8.2 czerwca 2016r. godz. 9.00 – termin przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu.

9.17 czerwca 2016r. przekazanie szkołom zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.

10. Do 22 czerwca 2016r. dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE informację o uczniach, którzy nie kończą szkoły; uczniowie ci nie otrzymują zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu; informacja o tych wynikach przesłana jest do szkoły drogą elektroniczną.

11. 24 czerwca 2016r. – wydanie absolwentom zaświadczeń.

§ 4.


Zasady obiegu informacji.

1.Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej, zapoznaje za pośrednictwem wychowawców klas szóstych, uczniów i ich rodziców z procedurą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie, nie później niż do 29 lutego 2016r.

2.Pedagog szkolny przygotowuje informację, dotyczącą uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, oraz informuje ich rodziców o prawie przystąpienia tych uczniów do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji w terminie do 30 września 2015. 

3.Pedagog szkolny informuje na piśmie rodziców o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia sprawdzianu do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada 2016r.

4.Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu przez ich dziecko ze wskazanych dostosowań w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania w/w informacji, nie później jednak niż do 24 listopada 2015r.

5.Wychowawcy klas szóstych współpracują z pedagogiem szkolnym oraz z przewodniczącym szkolnej komisji egzaminacyjnej w celu usprawnienia obiegu informacji.

4. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem lub jego rodzicami (długotrwała choroba, wyjazd) wychowawcy przekazują niezbędne informacje pocztą.

§ 5.

Przygotowanie i organizacja sprawdzianu.

1. Zadania szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

1) Przygotowanie sali egzaminacyjnej: 

a) ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę, 

b) przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów,

c) ustawienie odtwarzacza CD oraz rozmieszczenie głośników, 

d) umieszczenie w widocznym miejscu zegara oraz tablicy, na której zaznacza się czas rozpoczęcia i  zakończenia sprawdzianu.

e) usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych z zakresu danej części sprawdzianu.

2) Przygotowanie sali do sprawdzianu w dniu poprzedzającym sprawdzian i sprawdzenie jej stanu przygotowania w dniu sprawdzianu. 

3) Przeprowadzenie odpowiednio wcześnie przed egzaminem próby odsłuchu przykładowego nagrania w salach wyznaczonych do przeprowadzenia drugiej części egzaminu. 

4) Przygotowanie listy uczniów piszących w poszczególnych salach, uwzględniając zgodnie z opinią Rady Pedagogicznej dostosowanie warunków do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. 

5) Umieszczenie przed wejściem do sali (w widocznym miejscu) listy zdających w danej sali.

6) Przygotowanie kartek z imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz kodem zdającego przesłanym przez OKE oraz numerów do losowania miejsc.

7) Przydział otrzymanych z OKE indywidualnych kodów kreskowych. 

8) W dniu poprzedzającym sprawdzian przypomnienie uczniom o konieczności przyniesienia na  sprawdzian: długopisu lub pióra z czarnym atramentem oraz linijki.

9) Organizacja wejścia do sali oraz zajmowania przez uczniów miejsc (zgodnie z wylosowanymi numerami):

- losowanie numerów miejsc,

- sprawdzenie legitymacji szkolnej; w przypadku jej braku potwierdzenie tożsamości ucznia,

- przydzielenie przygotowanych kartek (pkt 6) oraz przesłanych przez OKE naklejek z kodem kreskowym (każdy uczeń otrzymuje 5 naklejek, z czego wykorzystuje 4, które przeznaczone są do oznaczenia arkuszy i kart odpowiedzi w obu częściach sprawdzianu, a jedna stanowi rezerwę).

    10) Sporządzenie protokołu odbioru prac od uczniów. 

    11) Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji przed sprawdzianem i w czasie jego trwania. 

2. Rozpoczęcie i przebieg sprawdzianu. 

Wszyscy członkowie zespołów egzaminacyjnych spotykają się w szkole o godzinie 8:00.

1) O godzinie 8: 40 uczniowie przystępujący do pierwszej części sprawdzianu wchodzą do sali, w  której odbywa się sprawdzian zgodnie z przygotowaną listą i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami. O godzinie 11: 30 uczniowie przystępujący do drugiej części sprawdzianu wchodzą do sali i zajmują miejsca, które wcześniej wylosowali.

2) O godzinie 8: 50 przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały niezbędne do przeprowadzenia pierwszej części sprawdzianu, a o godzinie 11: 40 materiały niezbędne do przeprowadzenia drugiej części sprawdzianu:

a) odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych oraz płytę CD w przypadku drugiej części sprawdzianu, 

b) listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE,

c) druk protokołu przebiegu sprawdzianu w danej sali,

d) naklejki z kodem kreskowym nadanym przez OKE, 

e) zwrotne koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych.

3) Uczniowie przystępujący do sprawdzianu oraz członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą wnosić na salę telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

4) Członkowie komisji sprawdzają wyposażenie uczniów w niezbędne do pisania sprawdzianu materiały.

5) Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora CKE tj.:

 - 9:00 – pierwsza część sprawdzianu.

-  11:45 – druga część sprawdzianu

6) Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego w każdej sali, informuje uczniów o: 

a) obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,


       b) konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego,


 c) konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego, 


 d) konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, drugi raz przypomina uczniom na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę,


 e) zasadach zachowania się podczas sprawdzianu oraz oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy,


f) dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań. 

7) Uczniowie sprawdzają kompletność zestawu zadań oraz czytają instrukcję dla zdającego. Wyjaśnienia udzielane przez zespół nadzorujący mogą dotyczyć wyłącznie zakresu informacji z pierwszej strony zestawu. 

8) W przypadku zgłoszenia przez ucznia braków w zestawie zadań, przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole oraz informuje o nim przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego i otrzymuje od niego dodatkowy arkusz, który przekazuje uczniowi (arkusz pochodzi z dodatkowej liczby arkuszy zawartych w pakiecie).

9) Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w poprawność kodowania arkuszy, udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące wyłącznie kodowania i rozumienia instrukcji.

10) Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym; czas trwania sprawdzianu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy.

11) W trakcie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali, tylko w wyjątkowych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami (jeden z członków zespołu nadzorującego wychodzi z uczniem).

Uwaga, wyjątek stanowi sytuacja udzielania pomocy medycznej. 

12) Na czas nieobecności uczeń przekazuje członkowi zespołu nadzorującego zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (wyjście, czas nieobecności ucznia i powrót należy odnotować w protokole). 


13) Podczas sprawdzianu w sali mogą przebywać oprócz zdających członkowie zespołu nadzorującego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (bądź jego zastępca), osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu sprawdzianu powołane przez dyrektora OKE, obserwatorzy posiadający pisemną zgodę dyrektora OKE, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub przedstawiciele OKE, nazwiska wszystkich obecnych należy wpisać do protokołu przebiegu sprawdzianu.

14) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu sprawdzianu i unieważnieniu pracy ucznia wtedy, gdy przewodniczący zespołu nadzorującego zawiadomi go o korzystaniu przez ucznia z niedozwolonych form pomocy lub zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu (informacje o unieważnieniu lub przerwaniu sprawdzianu umieszcza się w protokole). 

15) W każdej sali w czasie trwania sprawdzianu sporządza się protokół jego przebiegu, który podpisują wszyscy członkowie zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w danej sali.

16) Po wcześniejszym zakończeniu sprawdzianu i opuszczeniu sali uczniowie przebywają pod opieką wyznaczonego przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego nauczyciela.

3.  Zakończenie sprawdzianu i postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu danej części sprawdzianu.

1) Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki. Zamyka zestaw egzaminacyjny i odkłada na brzeg stolika. Wyznaczony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego członek zespołu nadzorującego, w obecności zdającego, sprawdza poprawność kodowania i kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie prac wcześniej niż na 10 min. przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem, sprawdza czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Potem otrzymuje pozwolenie na niezakłócające pracę pozostałym piszącym opuszczenie sali. 

2) Na 10 min. przed zakończeniem pracy z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.  

3) Po upływie czasu przewidzianego na sprawdzian przewodniczący zespołu nadzorującego:

a) informuje o zakończeniu sprawdzianu, 

b) wyznacza dodatkowy czas (5minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

c) poleca, po upływie dodatkowego czasu, zamkniecie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

4) Po zakończeniu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego, w obecności wszystkich uczniów sprawdzają kompletność materiałów i przyjmują je od zdających. Następnie uczniowie opuszczają salę, a członkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających:

a) odnotowują na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających oraz podpisują listę obecności zdających,

b) w przypadku uczniów, którym przyznano prawo do dostosowania warunków sprawdzianu, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole,

c) sporządzają protokół przebiegu danej części sprawdzianu w danej sali egzaminacyjnej,

d) przygotowują materiały do przekazania do OKE, tj.

- w części pierwszej sprawdzianu – cały arkusz egzaminacyjny 

- w części drugiej sprawdzianu, w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie, do OKE przekazywane są tylko karty odpowiedzi, zatem należy  podzielić  arkusze na:

zeszyty zadań / zostają w szkole do dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu,

karty odpowiedzi,   

                                                                                                                                              e) w przypadku uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części odpowiedzi na  kartę, do OKE przekazywany jest zeszyt zadań z kartą odpowiedzi. Zaistniały fakt odnotowuje się w protokole przebiegu sprawdzianu.

Uwaga, w terminie dodatkowym (w czerwcu) nie dokonuje się podziału arkuszy zdających.

       f) podpisują wypełnioną listę obecności zdających,

g) przeliczają, porządkują i pakują materiały egzaminacyjne do bezpiecznej koperty, którą zaklejają i  opisują zgodnie z instrukcją OKE (wpisuje się ręcznie nr identyfikacyjny szkoły, rok sprawdzianu, symbol arkusza oraz liczbę uczniów i arkuszy),

h) umieszczają w opisanej kopercie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne, a w drugiej części sprawdzianu dodatkowo niewykorzystane lub wadliwe płyty CD; liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy oraz płyt CD odnotowuje się w protokole.

5) Tak przygotowane materiały przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

6) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub powołany przez niego zastępca osobiście dostarcza do miejsca wskazanego przez dyrektora OKE i oddaje za potwierdzeniem osobie upoważnionej następujące materiały:

a) z części pierwszej sprawdzianu:

- wypełnione przez zdających zeszyty zadań wraz z kartami odpowiedzi,

b) części drugiej sprawdzianu:

- wypełnione przez zdających karty odpowiedzi,

 - w przypadku zdających, którym nie przysługuje prawo do arkuszy dostosowanych i którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie oraz uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części odpowiedzi na kartę - zeszyt zadań z kartą odpowiedzi. 

        Zaistniały fakt odnotowuje się w zbiorczym protokole przebiegu sprawdzianu 

c) arkusze niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane, wadliwe płyty CD,

d) kopie wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi,

e) zbiorczy protokół przebiegu każdej części sprawdzianu,

f) listy uczniów ze wszystkich sal z załączonymi do nich, w przypadku uczniów uprawnionych do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu, potwierdzonych kopii zaświadczeń laureatów konkursów przedmiotowych, 

g) protokół przekazania/ odbioru dokumentacji egzaminacyjnej,

h) decyzję o przerwaniu i unieważnieniu danej części sprawdzianu (jeśli taka sytuacja zaistniej) wraz z arkuszami egzaminacyjnymi tych uczniów.

7) W szkolnej dokumentacji zostaje do 31 grudnia 2016r.:

a) protokoły przebiegu części sprawdzianu z poszczególnych sal,

b) oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora,

c) kopie:

- decyzji o przerwaniu lub unieważnieniu sprawdzianu,

- list zdających z poszczególnych sal lekcyjnych,

  - zbiorczy protokół przebiegu poszczególnych części sprawdzianu,

d) zeszyty zadań uczniów, którzy mieli obowiązek przeniesienia odpowiedzi do zadań na karty w drugiej sprawdzianu na czas dwóch miesięcy. Zeszyty powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych uczniów i przechowywane do momentu przekazania uczniom zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.

4. Ustalenia końcowe

1) W dniu przeprowadzenia sprawdzianu zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne dla klas 0 - 5. 


2) Wewnątrzszkolna Procedura Przeprowadzania Sprawdzianu zostaje udostępniona wszystkim zainteresowanym poprzez:


a)wychowawców klas szóstych, 


b)Dyrektora Szkoły.


 

Program wychowawczy KSP

 

Prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra społeczności, których jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział.

 

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim

Sobór Watykański II

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

W SZCZECINIE

na lata 2016-2020

 

Wstęp


     Wychowanie jest najtrudniejszym zadaniem szkoły zarówno pod względem dobrego zaplanowania, jak i ocenienia skuteczności. Należy w głównej mierze do rodziców, jednak szkoła jest dla nich wsparciem w procesie budowania świata wartości dziecka. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny wchodząca w skład Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej swoje działania wychowawcze wiąże z nauką Kościoła. Oprócz rzetelnego przekazywania wiedzy, pragniemy przygotować naszych uczniów do życia w wierze katolickiej, aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła, a także pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Chcemy umożliwić naszym uczniom wszechstronny rozwój osobowości.

 

     W procesie wychowania realizowanym w Katolickiej Szkole Podstawowej zmierzamy do takiego ukształtowania wychowanka, by zrozumiał Boży plan wobec swego życia, odnalazł swoje miejsce pośród innych ludzi w swojej Ojczyźnie, w świecie i w Kościele, by umiał im służyć, by był dobrym chrześcijaninem i obywatelem. Pomagamy w rozwoju osobowości, odkrywaniu siebie, odkrywaniu drugiego człowieka oraz otaczającego świata i przede wszystkim wartości chrześcijańskich.

 

 

Wzorzec osobowy ucznia

 

Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej:

 

 • prezentuje religijną postawę,
 • przejawia szacunek dla wiary i Kościoła,
 • przestrzega postanowień władz szkolnych, regulaminu szkoły, klasy,
 • jest prawdomówny, uczciwy, koleżeński, opiekuńczy, z szacunkiem odnosi się do dorosłych i kolegów,
 • przejawia postawę przynależności narodowej, troszczy się o kulturę języka ojczystego,
 • sumiennie i odpowiedzialnie wypełnia podjęte zadania i obowiązki, na miarę swoich możliwości,
 • aktywnie działa w szkole i poza szkołą, kształtując swój charakter przez działalność: społeczną, religijną, naukową, artystyczną,
 • nie ulega nałogom,
 • troszczy się o higienę i estetykę własną i otoczenia.

 

Sfera religijno-moralna

 

Cele główne

  1. Wychowywanie zgodne z nauką Kościoła.
  2. Kształtowanie potrzeby codziennej modlitwy, chęci uczestnictwa w liturgii i życiu sakramentalnym.
  3. Kształtowanie szacunku dla wiary i Kościoła.
  4. Umacnianie odwagi w głoszeniu wartości chrześcijańskich.
  5. Przekazywanie wartości moralnych.
  6. Rozwijanie umiejętności oceny własnych zachowań i gotowości do poświęceń.
  7. Kształtowanie odwagi cywilnej.

Cele operacyjne

Uczeń:

-        posiada wiedzę religijną, zna podstawy katechizmu,

-        odczuwa potrzebę codziennej modlitwy,

-        uczestniczy w życiu religijnym szkoły, uroczystościach kościelnych, rekolekcjach,

-        odważnie głosi wartości chrześcijańskie,

-        zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje,

-        potrafi odróżniać zachowana dobre i złe,

-        szanuje innych ludzi, okazuje im to w słowach i działaniu,

-        nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,

-        potrafi uznawać autorytety,

-        zna ogólnie przyjęty system wartości, rozumie potrzebę jego posiadania,

-        potrafi reagować na zachowania niezgodne z przyjętymi normami,

-        potrafi dokonać samooceny,

-        chętnie udziela pomocy innym,

-        odczuwa potrzebę ciągłego doskonalenia swojej postawy moralnej.

 

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

  1. Uczestnictwo w katechezie.
  2. Codzienną, wspólną modlitwę przed lekcjami.
  3. Udział w uroczystościach kościelnych.
  4. Uczestnictwo w Eucharystii szkolnej, dniach skupienia oraz rekolekcjach wielkopostnych.
  5. Prenumeratę prasy katolickiej, zwłaszcza dziecięcej.
  6. Wybór patronów klasowych spośród świętych i błogosławionych.
  7. Świętowanie Dnia Patrona w klasach i prezentacja Jego osoby na modlitwie.
  8. Duchową adopcję dziecka poczętego.

  

2. Sfera społeczno-patriotyczna

 

Cele główne

  1. Rozwijanie wartości rodzinnych i umiejętności komunikacji w rodzinie.
  2. Uświadamianie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.
  3. Wdrażanie uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym i prywatnym.
  4. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury ogólnonarodowej, regionalnej i własnego miasta.
  5. Poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia.
  6. Budzenie poczucia świadomości narodowej.
  7. Wypracowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Cele operacyjne

Uczeń:

-        z szacunkiem odnosi się do członków rodziny, używa zwrotów grzecznościowych,

-        potrafi we właściwy sposób komunikować o swoich potrzebach,

-        chętnie uczestniczy w życiu rodziny, pamięta o uroczystościach rodzinnych,

-        zna swoją pozycję w rodzinie i rolę, jaką w niej pełni,

-        znajduje swoje miejsce w grupie rówieśniczej, działa w niej, współtworząc i respektując normy,

-        dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je,

-        bierze udział w akcjach charytatywnych,

-        zna prawa i obowiązki, jakim podlega na terenie szkoły,

-        zna i szanuje symbole i historię Polski,

-        bierze aktywny udział w obchodach świąt narodowych,

-        zna tradycje i zwyczaje miasta, regionu i kraju,

-        szanuje i rozumie tradycje, kulturę i obyczaje innych.

 

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 

 1. Poruszanie zagadnień wychowawczych, treści historycznych i patriotycznych podczas modlitw porannych.
 2. Rozmowy, zabawy i pogadanki o rodzinie prowadzone podczas zajęć lekcyjnych.
 3. Współpraca z rodziną i jej wspieranie (spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami, Rada Rodziców).
 4.  Wspólne obchodzenie świąt kościelnych i rocznic narodowych: klasowa wigilia, śniadanie wielkanocne, Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja.
 5. Organizowanie uroczystości szkolnych: pasowanie klas I, Święto Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, wyjście na cmentarz (porządkowanie grobów, modlitwa za zmarłych), mikołajki, kiermasze świąteczne, Bal Wszystkich Świętych, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, I komunia św. i biały tydzień, rocznica komunii, Dzień Rodziców, Dzień Dziecka.
 6. Organizowanie koncertów pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów.
 7. Organizowanie wycieczek do Miejsc Pamięci Narodowej.
 8. Uczestnictwo w lekcjach muzealnych.
 9. Eksponowanie symboli narodowych.
 10. Uczestnictwo w kołach zainteresowań: PTTK, historyczne.
 11. Organizowanie festynów i kiermaszów okolicznościowych.
 12. Prowadzenie gazetek ściennych na korytarzach i w klasach.
 13. Prezentowanie kultury polskiej poprzez współpracę ze szkołą niemiecką w Tantow.
 14. Działalność samorządu szkolnego.
 15. Klasowe wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, Zielone Szkoły, rajdy PTTK, poznawanie Szczecina z przewodnikiem.
 16. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z regionu.
 17. Współpraca z innymi szkołami.

 

Sfera emocjonalna

 

Cele główne

  1. Kształtowanie umiejętności właściwego wyrażania emocji i panowania nad nimi.
  2. Rozwijanie postawy koleżeństwa i przyjaźni oraz umiejętności współpracy.
  3. Pomoc w poznawaniu własnej sfery uczuciowej i kształtowaniu wrażliwości emocjonalnej.
  4. Rozwijanie umiejętności wydawania sądów i ocen z zachowaniem zasad kultury.
  5. Kształtowanie postawy empatii, umiejętności dzielenia się, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

Cele operacyjne

Uczeń:

-        nazywa i odróżnia uczucia,

-        zna sposoby dowartościowywania siebie i innych,

-        kontroluje swoje emocje,

-        nawiązuje kontakt z drugim człowiekiem i rozwija przyjaźnie,

-        ma świadomość swoich wad i zalet, zna swoje możliwości,

-        zna cenę sukcesu i gorycz porażki, ma świadomość, że na sukces trzeba sobie zapracować,

-        krytycznie podchodzi do wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu,

-        krytycznie osądza postępowanie swoje i innych z zachowaniem zasad kultury,

-        potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować,

-        odczuwa potrzebę pomocy innym, zwłaszcza niepełnosprawnym, poszkodowanym przez los.

 

 Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 

 1. Pracę wychowawczą na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych.
 2. Opiekę pedagoga szkolnego i współpracę z poradnią pedagogiczno-psychologiczną.
 3.  Zapraszanie na zajęcia z uczniami specjalistów z zakresu psychologii i seksuologii dziecięcej.
 4. Pedagogizacja i podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców poprzez organizowanie prelekcji prowadzonych przez specjalistów.
 5. Indywidualne traktowanie ucznia z uwzględnieniem jego problemów, potrzeb i możliwości.
 6. Uwrażliwianie na potrzeby ludzi niepełnosprawnych i akceptowanie ich odmienności.
 7. Organizowanie w klasach i w szkole różnych form wzajemnej współpracy i pomocy.
 8. Zajęcia i zabawy integracyjne.
 9. Wolontariat i akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i w miarę możliwości poza szkołą.
 10. Zbiórki pomocy szkolnych, środków czystości, funduszy na rzecz Hospicjum, domów dziecka, świetlic środowiskowych, ludzi poszkodowanych.

 

 

Sfera intelektualna

 

Cele główne

  1. Pomoc w poznawaniu swoich uzdolnień i mocnych stron.
  2. Uświadamianie potrzeby rozszerzania zainteresowań.
  3. Pomoc w pokonywaniu trudności.
  4. Rozwijanie umiejętności przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji.
  5. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, obserwacji, samodzielnego myślenia i wysnuwania wniosków

Cele operacyjne

Uczeń:

-        rozróżnia i zna swoje uzdolnienia oraz potrafi je wykorzystać w praktyce,

-        buduje pozytywny obraz siebie,

-        poszerza swoje zainteresowania,

-        zna swoje słabe strony i pokonuje własne słabości,

-        zna różnorodne źródła dostarczające informacji, potrafi z nich korzystać i rozumie potrzebę korzystania,

-        potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi pisemne i ustne,

-        potrafi swobodnie wypowiadać się na określony temat, posiada wystarczający zasób słów,

-        potrafi uzasadniać swoje sądy i poglądy,

-        wysnuwa samodzielnie wnioski,

-        potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania,

-        jego wypowiedzi są poprawne pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym,

-        ma świadomość użyteczności wiedzy i umiejętności zdobywanych na poszczególnych etapach edukacji szkolnej.

 

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

1.       Zorganizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.

2.       Codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli zgodną z programami.

3.       Uczestnictwo w kołach zainteresowań: Małego Odkrywcy, Igła z nitką, plastyczne, przyrodnicze, Klub Ciekawskiej Mrówki, matematyczne, polonistyczne, językowe, teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe, Ucznia Zdolnego, Koło Misyjne i inne.

4.       Rozwijanie czytelnictwa.

5.       Dobieranie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

6.       Spotkania z ciekawymi ludźmi.

7.       Udział w konkursach i olimpiadach tematycznych.

8.       Praca z uczniami nad łagodnym przekroczeniem progu klasy 3 i 4.

9.       Redagowane przez uczniów gazetki szkolnej.

  

Sfera kulturowa

 

Cele główne

  1. Wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej.
  2. Rozwijanie umiejętności korzystania z dóbr kultury.
  3. Rozbudzanie ciekawości twórczej i wrażliwości estetycznej.
  4. Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny i dokonywania wyborów w odbiorze kultury.

Cele operacyjne

Uczeń:

-        zna legendy, baśnie, tradycje, zwyczaje lokalne i narodowe,

-        świadomie uczestniczy w różnych formach kultury,

-        wyraża własne przeżycia w różnych formach artystycznych,

-        prezentuje swoje wytwory działalności kulturalnej,

-        zna najwybitniejszych polskich twórców z dziedziny literatury, malarstwa, muzyki itp.,

-        w sposób odpowiedzialny korzysta ze środków masowego przekazu.

 

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

  1. Uczestnictwo w koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych, seansach filmowych.
  2. Organizowanie wystawy twórczości plastycznej uczniów.
  3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z regionu.
  4. Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych.
  5. Organizowanie podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych możliwości czytania książek, słuchania słuchowisk, audiobooków i muzyki.
  6. Zorganizowanie szkolnych Dni Książki.
  7. Udział uczniów w konkursach: pięknego czytania, pisania opowiadań, ilustrowania.

 

Sfera prozdrowotna

 

Cele główne

  1. Kształtowanie nawyków higienicznych.
  2. Pogłębianie wiedzy na temat higieny własnej i otoczenia.
  3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za czystość i estetykę.
  4. Rozumienie potrzeby porządkowania miejsca pracy i zabawy.
  5. Działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy.
  6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia.
  7. Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn i leczenia różnych chorób.

Cele operacyjne

Uczeń:

-        przestrzega regulaminu szkoły i zasad zachowania obowiązujących w sali gimnastycznej i na basenie,

-        zna różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego i korzysta z nich,

-        myje ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety,

-        spożywa zdrowe posiłki,

-        kulturalnie i estetycznie spożywa posiłek,

-        umie dbać o czystość swojego ciała, otoczenia i środowiska,

-        umie ubrać się odpowiednio do pogody,

-        prawidłowo planuje swój czas nauki i wypoczynku,

-        prawidłowo siedzi w ławce, dba o swoją postawę,

-        zachowuje szczególną higienę w okresach wzmożonej zachorowalności,

-        zna zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

  1. Prowadzenie akcji śniadanie dla każdego ucznia.
  2. Udział w akcji Owoce i warzywa dla szkół oraz mleko dla ucznia.
  3. Przy współpracy z pielęgniarką zorganizowanie fluoryzacji zębów.
  4. Zorganizowanie prelekcji prowadzonej przez stomatologów.
  5. Opiekę pielęgniarki.
  6. Umożliwienie pozostawienia podręczników w szkole w celu odciążenia plecaków.
  7. Organizowanie i uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych.
  8. Umożliwianie uczniom samodzielnego wykonywanie zdrowych posiłków: kanapek, surówek, sałatek, soków itp.
  9. Dostarczanie wiedzy na temat: dbania o higienę własnego ciała i środków czystości, budowy i funkcjonowania własnego organizmu, dobierania ubioru stosownie do pogody itp.
  10. Szczególne zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się na stołówce i podczas spożywania posiłków w klasach.
  11. Ukazanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Profilaktyka

 

Cele główne

 

 1. Przeciwdziałanie zagrożeniom i kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 2. Uwrażliwianie na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów
 4. Uświadamianie zagrożeń wynikających z przynależności do różnych grup nieformalnych.
 5. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
 6. Działania mające na celu uświadamianie bezpiecznego zachowania się na drodze.
 7. Uświadomienie istnienia zagrożeń w kontaktach z obcymi.
 8. Umiejętne korzystanie z urządzeń komputerowych i technologii informatycznej.
 9. Kształtowanie umiejętności i uświadamianie potrzeby udzielania pierwszej pomocy.

Cele operacyjne

Uczeń:

-        umie bezpiecznie funkcjonować w szkole i w domu,

-        wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych,

-        potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy,

-        przestrzega ustalonych zasad i reguł w klasie, w szkole i poza nią,

-        zna zagrożenia wynikające z przynależności do różnych grup nieformalnych,

-        jest świadomy zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieprawidłowego korzystania z urządzeń komputerowych i technologii informatycznej,

-        zna zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym,

-        umie prawidłowo zachować się w publicznych środkach komunikacji miejskiej,

-        ma świadomość, że szybka pomoc ratuje życie,

-        jest świadomy zagrożeń i konsekwencji wynikających z kontaktów z nieznajomymi.

 

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 

 1. Przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy.
 2. Współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesna interwencja.
 3. Spotkania z Policją, Strażą Miejską i ratownikami medycznymi.
 4. Organizowanie Dni Bezpieczeństwa w szkole.
 5. Ustalanie klasowych zasad, regulaminów i kontraktów.
 6. Przypominanie o zasadach zawartych w regulaminie szkoły.
 7. Przeprowadzanie warsztatów i rozmów na temat sposobów rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 8. Prelekcje na temat zagrożeń w sieci.
 9. Polecanie bezpiecznych stron internetowych oraz gier przeznaczonych dla dzieci.