DOKUMENTY

STATUT KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW RODZINY
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
REGULAMIN SZKOŁY
REGULAMIN ŚWIETLICY – W TRAKCIE NOWELIZACJI
REGULAMIN WYBORU POCZTU SZTANDAROWEGO
REGULAMIN WYCIECZEK
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
REGULAMIN WOLONTARIATU
ZGODA NA UDZIAŁ W SZKOLNYM WOLONTARIACIE