EDUKACJA DOMOWA

Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swojego dziecka.

Szanując wybór rodziców, serdecznie zapraszamy do współpracy rodziców pragnących kształcić swoje dzieci w domu.

W naszej szkole odnajdziecie Państwo przyjazną atmosferę i pełne wsparcie w tym niełatwym zadaniu:

  • zapewniamy bezpłatne podręczniki,
  • wydajemy legitymacje szkolne,
  • wspierając rozwój zainteresowań i talentów dzieci, umożliwiamy uczestnictwo we wszystkich dostępnych w szkole zajęciach dodatkowych,
  • zapraszamy do udziału w zajęciach pływackich na basenie oraz łyżwiarskich na lodowisku w sezonie zimowym,
  • zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wycieczkach klasowych do miejsc kultury i nauki,
  • umożliwiamy udział w ogólnopolskich oraz międzyszkolnych konkursach, w których szkoła uczestniczy,
  • umożliwiamy indywidualny kontakt z nauczycielem, pedagogiem oraz logopedą podczas konsultacji oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus,
  • udostępniamy dodatkowe materiały do pracy z dzieckiem,
  • zapewniamy życzliwą atmosferę podczas egzaminów.

Jak zapisać dziecko do naszej szkoły w edukacji domowej krok po kroku:

1. Złożenie do dyrektora szkoły wniosku rodziców dotyczącego zezwolenia na realizację obowiązku wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza przedszkolem/szkołą;

2. Dołączenie do wniosku wymaganej dokumentacji:
– oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia;
– zobowiązania o przystępowaniu dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

3. Wydanie przez dyrektora szkoły decyzji administracyjnej dotyczącej spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa (homeschooling) – to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Jest to forma kształcenia dziecka, w której odpowiedzialność za cały proces kształcenia przejmują rodzice, nauczając swoje dziecko w domu. Edukacja domowa jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym, regulowanym przez Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty art. 16 ust. 8 do 14.

Uczeń w edukacji domowej zapisany jest do szkoły, a w niej przypisany do konkretnej klasy, ma legitymację szkolną, otrzymuje świadectwo ukończenia kolejnych klas w oparciu o egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany przez szkołę co najmniej raz w roku.

Nauczanie domowe można rozpocząć w dowolnym momencie edukacji dziecka – w dowolnej klasie oraz momencie roku szkolnego. Może być nim objęty każdy uczeń od grupy zerowej przez szkołę podstawową po szkołę licealną.

Szacuje się, że obecnie około 6 000 dzieci objętych jest tą forma nauczania w Polsce.

Załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego
Oświadczenie
Zobowiązanie
Karta ucznia
Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka