DOKUMENTY DO POBRANIA

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Brak zgody na udział dziecka w zajęciach WDŻ
Zgłoszenie ucznia do świetlicy
Zgoda na samodzielny powrót do domu
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce