home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Program wychowawczo-profilaktyczny

Prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra społeczności, których jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim – Sobór Watykański II

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

W SZCZECINIE

na rok szkolny 2018-2019

Wstęp

Wychowanie jest najtrudniejszym zadaniem szkoły zarówno pod względem dobrego zaplanowania, jak i ocenienia skuteczności. Należy w głównej mierze do rodziców, jednak szkoła jest dla  nich wsparciem w procesie budowania świata wartości dziecka. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny wchodząca w skład Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej swoje działania wychowawcze wiąże z nauką Kościoła. Oprócz rzetelnego przekazywania wiedzy, pragniemy przygotować naszych uczniów do życia w wierze katolickiej, aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła, a także pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Chcemy umożliwić naszym uczniom wszechstronny rozwój osobowości.

W procesie wychowania realizowanym w Katolickiej Szkole Podstawowej zmierzamy do takiego ukształtowania wychowanka, by zrozumiał Boży plan wobec swego życia, odnalazł swoje miejsce pośród innych ludzi w swojej Ojczyźnie, w świecie i w Kościele, by umiał im służyć, by był dobrym chrześcijaninem i obywatelem. Pomagamy w rozwoju osobowości, odkrywaniu siebie, odkrywaniu drugiego człowieka oraz otaczającego świata i przede wszystkim wartości chrześcijańskich.

Wzorzec osobowy ucznia

Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej:

 • prezentuje religijną postawę,
 • przejawia szacunek dla wiary i Kościoła,
 • przestrzega postanowień władz szkolnych, regulaminu szkoły, klasy,
 • jest prawdomówny, uczciwy, koleżeński, opiekuńczy, z szacunkiem odnosi się do dorosłych i kolegów,
 • przejawia postawę przynależności narodowej, troszczy się o kulturę języka ojczystego,
 • sumiennie i odpowiedzialnie wypełnia podjęte zadania i obowiązki, na miarę swoich możliwości,
 • aktywnie działa w szkole i poza szkołą, kształtując swój charakter przez działalność: społeczną, religijną, naukową, artystyczną,
 • nie ulega nałogom,
 • troszczy się o higienę i estetykę własną i otoczenia.

Sfera religijno-moralna

Cele główne

 1. Wychowanie zgodne z nauką Kościoła.
 2. Kształtowanie potrzeby codziennej modlitwy, chęci uczestnictwa w liturgii i życiu sakramentalnym.
 3. Kształtowanie szacunku dla wiary i Kościoła.
 4. Umacnianie odwagi w głoszeniu wartości chrześcijańskich.
 5. Przekazywanie wartości moralnych.
 6. Rozwijanie umiejętności oceny własnych zachowań i gotowości do poświęceń.
 7. Kształtowanie odwagi cywilnej.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • posiada wiedzę religijną, zna podstawy katechizmu,
 • odczuwa potrzebę codziennej modlitwy,
 • uczestniczy w życiu religijnym szkoły, uroczystościach kościelnych, rekolekcjach,
 • odważnie głosi wartości chrześcijańskie,
 • zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje,
 • potrafi odróżniać zachowania dobre i złe,szanuje innych ludzi, okazuje im to w słowach i działaniu,
 • nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,
 • potrafi uznawać autorytety,
 • zna ogólnie przyjęty system wartości, rozumie potrzebę jego posiadania,
 • potrafi reagować na zachowania niezgodne z przyjętymi normami,
 • potrafi dokonać samooceny,
 • chętnie udziela pomocy innym,
 • odczuwa potrzebę ciągłego doskonalenia swojej postawy moralnej.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 1. Uczestnictwo w katechezie.
 2. Codzienną, wspólną modlitwę przed lekcjami.
 3. Udział w uroczystościach kościelnych.
 4. Uczestnictwo w Eucharystii szkolnej, dniach skupienia oraz rekolekcjach wielkopostnych.
 5. Prenumeratę prasy katolickiej, zwłaszcza dziecięcej.
 6. Wybór patronów klasowych spośród świętych i błogosławionych.
 7. Świętowanie Dnia Patrona w klasach i prezentacja Jego osoby na modlitwie.
 8. Duchową adopcję dziecka poczętego pod opieką osoby dorosłej.
 9. Uwrażliwienie na tematykę pro-life (nie dla aborcji – życie od poczęcia, nie dla eutanazji - życie jako dar itp.).

Sfera społeczno-patriotyczna

Cele główne

 1. Rozwijanie wartości rodzinnych i umiejętności komunikacji w rodzinie.
 2. Uświadamianie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.
 3. Wdrażanie uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym i prywatnym.
 4. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury ogólnonarodowej, regionalnej i własnego miasta.
 5. Poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia.
 6. Budzenie poczucia świadomości narodowej.
 7. Wypracowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • z szacunkiem odnosi się do członków rodziny, używa zwrotów grzecznościowych,
 • potrafi we właściwy sposób komunikować o swoich potrzebach,
 • chętnie uczestniczy w życiu rodziny, pamięta o uroczystościach rodzinnych,
 • zna swoją pozycję w rodzinie i rolę, jaką w niej pełni,
 • znajduje swoje miejsce w grupie rówieśniczej, działa w niej, współtworząc i respektując normy,
 • dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je,
 • bierze udział w akcjach charytatywnych,
 • zna prawa i obowiązki, jakim podlega na terenie szkoły,
 • zna i szanuje symbole i historię Polski,
 • bierze aktywny udział w obchodach świąt narodowych,
 • zna tradycje i zwyczaje  miasta, regionu i kraju,
 • szanuje i rozumie tradycje, kulturę i obyczaje innych.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 1. Uroczysty koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
 2. Dodatkowe lekcje j. polskiego i historii dotyczące odzyskania niepodległości.
 3. Poruszanie zagadnień wychowawczych, treści historycznych i patriotycznych podczas modlitw porannych.
 4. Rozmowy, zabawy i pogadanki o rodzinie prowadzone podczas zajęć lekcyjnych.
 5. Współpraca z rodziną i jej wspieranie (spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami, Rada Rodziców).
 6. Wspólne obchodzenie świąt kościelnych i rocznic narodowych: klasowa wigilia, śniadanie wielkanocne, Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja.Organizowanie uroczystości szkolnych: pasowanie klas I, Święto Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, wyjście na cmentarz (porządkowanie grobów, modlitwa za zmarłych), mikołajki, kiermasze świąteczne, Bal Wszystkich Świętych, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, I Komunia Święta i biały tydzień, rocznica I Komunii Świętej, Dzień Rodziców, Dzień Dziecka.
 7. Organizowanie koncertów pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów.
 8. Organizowanie wycieczek do Miejsc Pamięci Narodowej.
 9. Uczestnictwo w lekcjach muzealnych.
 10. Eksponowanie symboli narodowych.
 11. Uczestnictwo w kołach zainteresowań: PTTK, historyczne.
 12. Organizowanie festynów i kiermaszów okolicznościowych.
 13. Prowadzenie gazetek ściennych na korytarzach i w klasach.
 14. Działalność samorządu szkolnego.
 15. Klasowe wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły, rajdy PTTK, poznawanie Szczecina z przewodnikiem.
 16. Pogłębianie i propagowanie kultury polskiej poprzez nawiązanie współpracy z Polonią na kresach wschodnich.
 17. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z regionu.
 18. Współpraca z innymi szkołami.

Sfera emocjonalna

Cele główne

 1. Kształtowanie umiejętności właściwego wyrażania emocji i panowania nad nimi.
 2. Rozwijanie postawy koleżeństwa i przyjaźni oraz umiejętności współpracy.
 3. Pomoc w poznawaniu własnej sfery uczuciowej i kształtowaniu wrażliwości emocjonalnej.
 4. Rozwijanie umiejętności wydawania sądów i ocen z zachowaniem zasad kultury.
 5. Kształtowanie postawy empatii, umiejętności dzielenia się, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • nazywa i odróżnia uczucia,
 • zna sposoby dowartościowywania siebie i innych,
 • kontroluje swoje emocje,
 • nawiązuje kontakt z drugim człowiekiem i rozwija przyjaźnie,
 • ma świadomość swoich wad i zalet, zna swoje możliwości,
 • zna cenę sukcesu i gorycz porażki, ma świadomość, że na sukces trzeba sobie zapracować,
 • krytycznie podchodzi do wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu,
 • krytycznie osądza postępowanie swoje i innych z zachowaniem zasad kultury,
 • potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować,
 • odczuwa potrzebę pomocy innym, zwłaszcza niepełnosprawnym, poszkodowanym przez los.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 1. Pracę wychowawczą na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych.
 2. Opiekę pedagoga szkolnego i współpracę z poradnią pedagogiczno-psychologiczną.
 3. Zapraszanie na zajęcia z uczniami specjalistów z zakresu psychologii i seksuologii dziecięcej.
 4. Pedagogizacja i podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców poprzez organizowanie prelekcji prowadzonych przez specjalistów.
 5. Indywidualne traktowanie ucznia z uwzględnieniem jego problemów, potrzeb i możliwości.
 6. Uwrażliwianie na potrzeby ludzi niepełnosprawnych i akceptowanie ich odmienności.
 7. Organizowanie w klasach i w szkole różnych form wzajemnej współpracy i pomocy.
 8. Zajęcia i zabawy integracyjne.
 9. Wolontariat i akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i w miarę możliwości poza szkołą.
 10. Zbiórki pomocy szkolnych, środków czystości, funduszy na rzecz hospicjum, domów dziecka, świetlic środowiskowych, ludzi poszkodowanych.

Sfera intelektualna

Cele główne

 1. Pomoc w poznawaniu swoich uzdolnień i mocnych stron.
 2. Uświadamianie potrzeby rozszerzania zainteresowań.
 3. Pomoc w pokonywaniu trudności.
 4. Rozwijanie umiejętności przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji.
 5. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, obserwacji, samodzielnego myślenia i wysnuwania wniosków.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • rozróżnia i zna swoje uzdolnienia oraz potrafi je wykorzystać w praktyce,
 • buduje pozytywny obraz siebie,
 • poszerza swoje zainteresowania,
 • zna swoje słabe strony i pokonuje własne słabości,
 • zna różnorodne źródła dostarczające informacji, potrafi z nich korzystać i rozumie potrzebę korzystania,
 • potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi pisemne i ustne,
 • potrafi swobodnie wypowiadać się na określony temat , posiada wystarczający zasób słów,
 • potrafi uzasadniać swoje sądy i poglądy,
 • wysnuwa samodzielnie wnioski,
 • potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania,
 • jego wypowiedzi są poprawne pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym,
 • ma świadomość użyteczności wiedzy i umiejętności zdobywanych na poszczególnych etapach edukacji szkolnej,
 • potrafi korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 1. Zorganizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 2. Codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli zgodną z programami.
 3. Uczestnictwo w kołach zainteresowań: Małego Odkrywcy, Igła z nitką, plastyczne, przyrodnicze, Klub Ciekawskiej Mrówki, matematyczne, polonistyczne, językowe, teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe, Ucznia Zdolnego, Koło Misyjne i inne.
 4. Rozwijanie czytelnictwa.
 5. Dobieranie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów.
 6. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 7. Udział w konkursach i olimpiadach tematycznych.
 8. Praca z uczniami nad łagodnym przekroczeniem progu klasy 3 i 4.
 9. Organizowanie uczniom klasy czwartej warsztatów umiejętności uczenia się.
 10. Zajęcia robotyki i kodowania w ruchu dla klas młodszych.

Sfera kulturowa

Cele główne

 1. Wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej.
 2. Rozwijanie umiejętności korzystania z dóbr kultury.
 3. Rozbudzanie ciekawości twórczej i wrażliwości estetycznej.
 4. Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny i dokonywania wyborów w odbiorze kultury.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • zna legendy, baśnie, tradycje, zwyczaje lokalne i narodowe,
 • świadomie uczestniczy w różnych formach kultury,
 • wyraża własne przeżycia w różnych formach artystycznych,
 • prezentuje swoje wytwory działalności kulturalnej,
 • zna najwybitniejszych polskich twórców z dziedziny literatury, malarstwa, muzyki itp.,
 • w sposób odpowiedzialny korzysta ze środków masowego przekazu.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 1. Uczestnictwo w koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych, seansach filmowych.
 2. Organizowanie wystawy twórczości plastycznej uczniów.
 3. Poznawanie kultur różnych krajów na zielonej szkole klas 7 i 8.
 4. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z regionu.
 5. Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych.
 6. Organizowanie podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych możliwości czytania książek, słuchania słuchowisk, audiobuków i muzyki.
 7. Zorganizowanie szkolnych Dni Książki.
 8. Udział uczniów w konkursach: pięknego czytania, pisania opowiadań, ilustrowania.

Sfera prozdrowotna

Cele główne

 1. Kształtowanie nawyków higienicznych.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat higieny własnej i otoczenia .
 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za czystość i estetykę.
 4. Rozumienie potrzeby porządkowania miejsca pracy i zabawy.
 5. Działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy.
 6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia.
 7. Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn i leczenia różnych chorób.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • przestrzega regulaminu szkoły i zasad zachowania obowiązujących w sali gimnastycznej i na basenie,
 • zna różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego i korzysta z nich,
 • myje ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety,
 • spożywa zdrowe posiłki,
 • kulturalnie i estetycznie spożywa posiłek,
 • umie dbać o czystość swojego ciała, otoczenia i środowiska,
 • umie ubrać się odpowiednio do pogody,
 • prawidłowo planuje swój czas nauki i wypoczynku,
 • prawidłowo siedzi w ławce, dba o swoją postawę,
 • zachowuje szczególną higienę w okresach wzmożonej zachorowalności,
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 1. Prowadzenie akcji śniadanie dla każdego ucznia.
 2. Udział w akcji Owoce i warzywa dla szkół oraz Mleko dla ucznia.
 3. Przy współpracy z pielęgniarką zorganizowanie fluoryzacji zębów.
 4. Zorganizowanie prelekcji prowadzonej przez stomatologów.
 5. Opiekę pielęgniarki.
 6. Umożliwienie pozostawienia podręczników w szkole w celu odciążenia plecaków.
 7. Organizowanie i uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych.
 8. Umożliwianie uczniom samodzielnego wykonywania zdrowych posiłków: kanapek, surówek, sałatek, soków itp.
 9. Dostarczanie wiedzy na tematy: dbania o higienę własnego ciała i środków czystości, budowy i funkcjonowania własnego organizmu, dobierania ubioru stosownie do pogody i miejsca np. szkoła, teatr itp.
 10. Szczególne zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się na stołówce i podczas spożywania posiłków w klasach.
 11. Ukazanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.
 12. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego żywienia i zagrożeń wynikających ze stosowania różnych diet (anoreksja, bulimia).
 13. Uwrażliwienie na niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania środków dopingujących (sterydy, dopalacze, odżywki sportowe itp.)

Profilaktyka

Cele główne

 1. Przeciwdziałanie zagrożeniom i kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 2. Uwrażliwianie na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów.
 4. Uświadamianie zagrożeń wynikających z przynależności do różnych grup nieformalnych.
 5. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
 6. Działania mające na celu uświadamianie bezpiecznego zachowania się na drodze.
 7. Uświadomienie istnienia zagrożeń w kontaktach z obcymi.
 8. Umiejętne korzystanie z urządzeń komputerowych i technologii informatycznej.
 9. Kształtowanie umiejętności i uświadamianie potrzeby udzielania pierwszej pomocy.
 10. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania środków odurzających (alkohol, papierosy, narkotyki i inne używki).

Cele operacyjne

Uczeń:

 • umie bezpiecznie funkcjonować w szkole i w domu,
 • wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych,
 • potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy,
 • przestrzega ustalonych zasad i reguł w klasie, w szkole i poza nią,
 • zna zagrożenia wynikające z przynależności do różnych grup nieformalnych,
 • jest świadomy zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieprawidłowego korzystania z urządzeń komputerowych i technologii informatycznej,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym,
 • umie prawidłowo zachować się w publicznych środkach komunikacji miejskiej,
 • ma świadomość, że szybka pomoc ratuje życie,
 • jest świadomy zagrożeń i konsekwencji wynikających z kontaktów z nieznajomymi.
 • jest świadomy skutków alkoholizmu, narkomanii i innych używek.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

 1. Przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy.
 2. Współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesna interwencja .
 3. Spotkania z Policją, Strażą Miejską i ratownikami medycznymi.
 4. Organizowanie Dni Bezpieczeństwa w szkole.
 5. Ustalanie klasowych zasad, regulaminów i kontraktów.
 6. Przypominanie o zasadach zawartych w regulaminie szkoły.
 7. Przeprowadzanie warsztatów i rozmów na temat sposobów rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 8. Prelekcje na temat zagrożeń w sieci.Polecanie bezpiecznych stron internetowych oraz gier przeznaczonych dla dzieci.

20.09.2018r.