home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

na rok szkolny 2019-2020

Wstęp

Wychowanie jest najtrudniejszym zadaniem szkoły zarówno pod względem dobrego zaplanowania, jak i ocenienia skuteczności. Należy w głównej mierze do rodziców, jednak szkoła jest dla  nich wsparciem w procesie budowania świata wartości dziecka. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny wchodząca w skład Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej swoje działania wychowawcze wiąże z nauką Kościoła. Oprócz rzetelnego przekazywania wiedzy, pragniemy przygotować naszych uczniów do życia w wierze katolickiej, aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła, a także pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Chcemy umożliwić naszym uczniom wszechstronny rozwój osobowości.

W procesie wychowania realizowanym w Katolickiej Szkole Podstawowej zmierzamy do takiego ukształtowania wychowanka, by zrozumiał Boży plan wobec swego życia, odnalazł swoje miejsce pośród innych ludzi w swojej Ojczyźnie, w świecie i w Kościele, by umiał im służyć, by był dobrym chrześcijaninem i obywatelem. Pomagamy w rozwoju osobowości, odkrywaniu siebie, odkrywaniu drugiego człowieka oraz otaczającego świata i przede wszystkim wartości chrześcijańskich.

Wzorzec osobowy ucznia

Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej:

·    prezentuje religijną postawę,

·    przejawia szacunek dla wiary i Kościoła,

·    przestrzega postanowień władz szkolnych, regulaminu szkoły, klasy,

·    jest prawdomówny, uczciwy, koleżeński, opiekuńczy, z szacunkiem odnosi się do dorosłych i kolegów,

·    przejawia postawę przynależności narodowej, troszczy się o kulturę języka ojczystego,

·    sumiennie i odpowiedzialnie wypełnia podjęte zadania i obowiązki, na miarę swoich możliwości,

·    aktywnie działa w szkole i poza szkołą, kształtując swój charakter przez działalność: społeczną, religijną, naukową, artystyczną,

·    nie ulega nałogom,

·    troszczy się o higienę i estetykę własną i otoczenia.

Sfera religijno-moralna

Cele główne

1. Wychowanie zgodne z nauką Kościoła.

2. Kształtowanie potrzeby codziennej modlitwy, chęci uczestnictwa w liturgii i życiu sakramentalnym.

3. Kształtowanie szacunku dla wiary i Kościoła.

4. Umacnianie odwagi w głoszeniu wartości chrześcijańskich.

5. Przekazywanie wartości moralnych.

6. Rozwijanie umiejętności oceny własnych zachowań i gotowości do poświęceń.

7. Kształtowanie odwagi cywilnej.

Cele operacyjne

Uczeń:

·    posiada wiedzę religijną, zna podstawy katechizmu,

·    odczuwa potrzebę codziennej modlitwy,

·    uczestniczy w życiu religijnym szkoły, uroczystościach kościelnych, rekolekcjach,

·    odważnie głosi wartości chrześcijańskie,

·    zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje,

·    potrafi odróżniać zachowania dobre i złe,szanuje innych ludzi, okazuje im to w słowach i działaniu,

·    nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,

·    potrafi uznawać autorytety,

·    zna ogólnie przyjęty system wartości, rozumie potrzebę jego posiadania,

·    potrafi reagować na zachowania niezgodne z przyjętymi normami,

·    potrafi dokonać samooceny,

·    chętnie udziela pomocy innym,

·    odczuwa potrzebę ciągłego doskonalenia swojej postawy moralnej.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

1. Uczestnictwo w katechezie.

2. Codzienną, wspólną modlitwę przed lekcjami.

3. Udział w uroczystościach kościelnych

4. Uczestnictwo w Eucharystii szkolnej, dniach skupienia oraz rekolekcjach wielkopostnych.

5. Prenumeratę prasy katolickiej w klasach 1-3.

6. Wybór patronów klasowych spośród świętych i błogosławionych.

7. Świętowanie Dnia Patrona w klasach i prezentacja Jego osoby na modlitwie.

8. Duchową adopcję dziecka poczętego pod opieką osoby dorosłej.

9. Uwrażliwienie na tematykę pro-life (nie dla aborcji – życie od poczęcia, nie dla eutanazji - życie jako dar itp.).

10. Adopcję na odległość Aosy z Kipsing w Kenii.

11. Uczestnictwo w Marszu dla Życia.

Sfera społeczno-patriotyczna

Cele główne

1. Rozwijanie wartości rodzinnych i umiejętności komunikacji w rodzinie.

2. Uświadamianie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.

3. Wdrażanie uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym i prywatnym.

4. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury ogólnonarodowej, regionalnej i własnego miasta.

5. Poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia.

6. Budzenie poczucia świadomości narodowej.

7. Wypracowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Cele operacyjne

Uczeń:

·    z szacunkiem odnosi się do członków rodziny, używa zwrotów grzecznościowych,

·    potrafi we właściwy sposób komunikować o swoich potrzebach,

·    chętnie uczestniczy w życiu rodziny, pamięta o uroczystościach rodzinnych,

·    zna swoją pozycję w rodzinie i rolę, jaką w niej pełni,

·    znajduje swoje miejsce w grupie rówieśniczej, działa w niej, współtworząc i respektując normy,

·    dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je,

·    bierze udział w akcjach charytatywnych,

·    zna prawa i obowiązki, jakim podlega na terenie szkoły,

·    zna i szanuje symbole i historię Polski,

·    bierze aktywny udział w obchodach świąt narodowych,

·    zna tradycje i zwyczaje  miasta, regionu i kraju,

·    szanuje i rozumie tradycje, kulturę i obyczaje innych.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

1. Poruszanie zagadnień wychowawczych, treści historycznych i patriotycznych podczas modlitw porannych.

2. Organizowanie działań na rzecz upamiętnienia postaci św. Jana Pawła II – rok 2020 rokiem Jana Pawła II.

3. Rozmowy, zabawy i pogadanki o rodzinie prowadzone podczas zajęć lekcyjnych.

4. Współpraca z rodziną i jej wspieranie (spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami, Rada Rodziców).

5. Wspólne obchodzenie świąt kościelnych i rocznic narodowych: klasowa wigilia, śniadanie wielkanocne, Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja.

6. Organizowanie uroczystości szkolnych: pasowanie klas I, Święto Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, wyjście na cmentarz (porządkowanie grobów, modlitwa za zmarłych), mikołajki, kiermasze świąteczne, Bal Wszystkich Świętych, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, I Komunia Święta i biały tydzień, rocznica I Komunii Świętej, Dzień Rodziców, Dzień Dziecka.

7. Organizowanie koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów z okazji Święta Niepodległości.

8. Organizowanie wycieczek do Miejsc Pamięci Narodowej.

9. Uczestnictwo w lekcjach muzealnych.

10. Eksponowanie symboli narodowych.

11. Uczestnictwo w kołach zainteresowań: PTTK, historyczne.

12. Organizowanie festynów i kiermaszów okolicznościowych.

13. Prowadzenie gazetek ściennych na korytarzach i w klasach.

14. Działalność samorządu szkolnego.

15. Klasowe wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły, rajdy PTTK, poznawanie Szczecina z przewodnikiem.

16. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z regionu.

17. Współpraca z innymi szkołami.

Sfera emocjonalna

Cele główne

1. Kształtowanie umiejętności właściwego wyrażania emocji i panowania nad nimi.

2. Rozwijanie postawy koleżeństwa i przyjaźni oraz umiejętności współpracy.

3. Pomoc w poznawaniu własnej sfery uczuciowej i kształtowaniu wrażliwości emocjonalnej.

4. Rozwijanie umiejętności wydawania sądów i ocen z zachowaniem zasad kultury.

5. Kształtowanie postawy empatii, umiejętności dzielenia się, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

Cele operacyjne

Uczeń:

·    nazywa i odróżnia uczucia,

·    zna sposoby dowartościowywania siebie i innych,

·    kontroluje swoje emocje,

·    nawiązuje kontakt z drugim człowiekiem i rozwija przyjaźnie,

·    ma świadomość swoich wad i zalet, zna swoje możliwości,

·    zna cenę sukcesu i gorycz porażki, ma świadomość, że na sukces trzeba sobie zapracować,

·    krytycznie podchodzi do wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu,

·    krytycznie osądza postępowanie swoje i innych z zachowaniem zasad kultury,

·    potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować,

·    odczuwa potrzebę pomocy innym, zwłaszcza niepełnosprawnym, poszkodowanym przez los.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

1. Pracę wychowawczą na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych.

2. Opiekę pedagoga szkolnego i współpracę z poradnią pedagogiczno-psychologiczną.

3. Zapraszanie na zajęcia z uczniami specjalistów z zakresu psychologii i seksuologii dziecięcej.

4. Pedagogizacja i podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców poprzez organizowanie prelekcji prowadzonych przez specjalistów.

5. Indywidualne traktowanie ucznia z uwzględnieniem jego problemów, potrzeb i możliwości.

6. Uwrażliwianie na potrzeby ludzi niepełnosprawnych i akceptowanie ich odmienności.

7. Organizowanie w klasach i w szkole różnych form wzajemnej współpracy i pomocy.

8. Zajęcia i zabawy integracyjne.

9. Wolontariat i akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i w miarę możliwości poza szkołą.

10. Zbiórki pomocy szkolnych, środków czystości, funduszy na rzecz hospicjum, Domu Samotnej Matki w Karwowie, domów dziecka, świetlic środowiskowych, dzieci z ośrodków TPD, ludzi poszkodowanych.

Sfera intelektualna

Cele główne

1. Pomoc w poznawaniu swoich uzdolnień i mocnych stron.

2. Uświadamianie potrzeby rozszerzania zainteresowań.

3. Pomoc w pokonywaniu trudności.

4. Rozwijanie kreatywności, umiejętności przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji.

5. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, obserwacji, samodzielnego myślenia i wysnuwania wniosków.

6.  Rozwijanie kompetencji cyfrowych i matematycznych.

Cele operacyjne

Uczeń:

·    rozróżnia i zna swoje uzdolnienia oraz potrafi je wykorzystać w praktyce,

·    buduje pozytywny obraz siebie,

·    poszerza swoje zainteresowania,

·    zna swoje słabe strony i pokonuje własne słabości,

·    zna różnorodne źródła dostarczające informacji, potrafi z nich korzystać i rozumie potrzebę korzystania,

·    potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi pisemne i ustne,

·    potrafi swobodnie wypowiadać się na określony temat , posiada wystarczający zasób słów,

·    potrafi uzasadniać swoje sądy i poglądy,

·    wysnuwa samodzielnie wnioski,

·    potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania,

·    jego wypowiedzi są poprawne pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym,

·    ma świadomość użyteczności wiedzy i umiejętności zdobywanych na poszczególnych etapach edukacji szkolnej,

·    potrafi bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

1. Zorganizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.

2. Codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli zgodną z programami.

3. Uczestnictwo w kołach zainteresowań:, Igła z nitką, plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, językowe, teatralne, muzyczne, sportowe, Ucznia Zdolnego, Koło Misyjne i inne.

4. Rozwijanie czytelnictwa.

5. Dobieranie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

6. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

7. Udział w konkursach i olimpiadach tematycznych.

8. Praca z uczniami nad łagodnym przekroczeniem progu klasy 3 i 4.

9. Organizowanie uczniom klasy czwartej warsztatów umiejętności uczenia się.

10. Zajęcia robotyki i kodowania w ruchu dla klas młodszych.

Sfera kulturowa

Cele główne

1. Wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej.

2. Rozwijanie umiejętności korzystania z dóbr kultury.

3. Rozbudzanie ciekawości twórczej i wrażliwości estetycznej.

4. Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny i dokonywania wyborów w odbiorze kultury.

Cele operacyjne

Uczeń:

·    zna legendy, baśnie, tradycje, zwyczaje lokalne i narodowe,

·    świadomie uczestniczy w różnych formach kultury,

·    wyraża własne przeżycia w różnych formach artystycznych,

·    prezentuje swoje wytwory działalności kulturalnej,

·    zna najwybitniejszych polskich twórców z dziedziny literatury, malarstwa, muzyki itp.,

·    w sposób odpowiedzialny korzysta ze środków masowego przekazu.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

1. Uczestnictwo w koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych, seansach filmowych.

2. Organizowanie wystawy twórczości plastycznej uczniów.

3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

4. Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych.

5. Organizowanie podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych możliwości czytania książek, słuchania słuchowisk, audiobooków i muzyki.

6. Zorganizowanie szkolnych Dni Książki.

7. Udział uczniów w konkursach: pięknego czytania, pisania opowiadań, ilustrowania.

Sfera prozdrowotna

Cele główne

1. Kształtowanie nawyków higienicznych.

2. Pogłębianie wiedzy na temat higieny własnej i otoczenia .

3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za czystość i estetykę.

4. Rozumienie potrzeby porządkowania miejsca pracy i zabawy.

5. Działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy.

6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia.

7. Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn i leczenia różnych chorób.

Cele operacyjne

Uczeń:

·    przestrzega regulaminu szkoły i zasad zachowania obowiązujących w sali gimnastycznej i na basenie,

·    zna różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego i korzysta z nich,

·    myje ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety,

·    spożywa zdrowe posiłki,

·    kulturalnie i estetycznie spożywa posiłek,

·    umie dbać o czystość swojego ciała, otoczenia i środowiska,

·    umie ubrać się odpowiednio do pogody,

·    prawidłowo planuje swój czas nauki i wypoczynku,

·    prawidłowo siedzi w ławce, dba o swoją postawę,

·    zachowuje szczególną higienę w okresach wzmożonej zachorowalności,

·    zna zasady udzielania pierwszej pomocy.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

1. Prowadzenie akcji śniadanie dla każdego ucznia.

2. Udział w akcji Owoce i warzywa dla szkół oraz Mleko dla ucznia.

3. Przy współpracy z pielęgniarką zorganizowanie fluoryzacji zębów.

4. Zorganizowanie prelekcji prowadzonej przez stomatologów.

5. Opiekę pielęgniarki.

6. Umożliwienie pozostawienia podręczników w szkole w celu odciążenia plecaków.

7. Organizowanie i uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych.

8. Umożliwianie uczniom samodzielnego wykonywania zdrowych posiłków: kanapek, surówek, sałatek, soków itp.

9. Dostarczanie wiedzy na tematy: dbania o higienę własnego ciała i środków czystości, budowy i funkcjonowania własnego organizmu, dobierania ubioru stosownie do pogody i miejsca np. szkoła, teatr itp.

10. Szczególne zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się na stołówce i podczas spożywania posiłków w klasach.

11. Ukazanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

12. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego żywienia i zagrożeń wynikających ze stosowania różnych diet (anoreksja, bulimia).

13. Uwrażliwienie na niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania środków dopingujących (sterydy, dopalacze, odżywki sportowe itp.) i substancji szkodliwych (papierosy, alkohol, narkotyki).

Profilaktyka

Cele główne

1. Przeciwdziałanie zagrożeniom i kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

2. Uwrażliwianie na potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

3. Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów.

4. Uświadamianie zagrożeń wynikających z przynależności do różnych grup nieformalnych.

5. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

6. Działania mające na celu uświadamianie bezpiecznego zachowania się na drodze.

7. Uświadomienie istnienia zagrożeń w kontaktach z obcymi.

8. Umiejętne korzystanie z urządzeń komputerowych i technologii informatycznej.

9. Kształtowanie umiejętności i uświadamianie potrzeby udzielania pierwszej pomocy.

10. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania środków odurzających i uzależniających (alkohol, papierosy, narkotyki i inne używki).

Cele operacyjne

Uczeń:

·    umie bezpiecznie funkcjonować w szkole i w domu,

·    wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych,

·    potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy,

·    przestrzega ustalonych zasad i reguł w klasie, w szkole i poza nią,

·    zna zagrożenia wynikające z przynależności do różnych grup nieformalnych,

·    jest świadomy zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieprawidłowego korzystania z urządzeń komputerowych i technologii informatycznej,

·    zna zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym,

·    umie prawidłowo zachować się w publicznych środkach komunikacji miejskiej,

·    ma świadomość, że szybka pomoc ratuje życie,

·    jest świadomy zagrożeń i konsekwencji wynikających z kontaktów z nieznajomymi.

·    jest świadomy skutków alkoholizmu, narkomanii i innych używek.

Sposoby realizacji

Powyższe cele chcemy realizować przez:

1.  Przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy.

2.  Współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesna interwencja .

3.  Spotkania z Policją, Strażą Miejską i ratownikami medycznymi.

4.  Organizowanie Dni Bezpieczeństwa w szkole.

5.  Ustalanie klasowych zasad, regulaminów i kontraktów.

6.  Przypominanie o zasadach zawartych w regulaminie szkoły.

7.  Przeprowadzanie warsztatów i rozmów na temat sposobów rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

8.  Zorganizowanie spotkania ze specjalistą z zakresu profilaktyki uzależnień.

9.  Prelekcje na temat zagrożeń w sieci. Polecanie bezpiecznych stron internetowych oraz gier przeznaczonych dla dzieci.

12.09.2019r.