home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

Celem działalności biblioteki szkolnej jest:

 1. Wypożyczanie książek, czasopism, podręczników i materiałów dydaktycznych.
 2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji – pełnienie roli szkolnego centrum informacji.
 3. Prowadzenie zajęć bibliotecznych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, indywidualne zainteresowania uczniów, promujące czytelnictwo.
 4. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów w dalszych etapach edukacji.
 5. Kształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 6. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 7. Rozwijanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi w najbliższej okolicy.

Zbiory biblioteczne

Biblioteka gromadzi:

 1. podręczniki i programy nauczania,
 2. wydawnictwa z zakresu religii, historii, psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych, edukacyjne dokumenty audiowizualne i multimedialne,
 3. lektury obowiązkowe i uzupełniające,
 4. beletrystykę pozalekturową,
 5. literaturę naukową i popularnonaukową zgodnie z potrzebami szkoły, wydawnictwa związane z regionem.

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres jednego miesiąca.
 3. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
 5. Ze zbioru podręcznego uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
 6. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru.
 7. Książki, materiały ze zbioru podręcznego mogą być wypożyczane nauczycielom na lekcje. Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych. Wówczas odpowiedzialność materialna za zbiór spoczywa na nauczycielu przedmiotu.
 8. Książkę należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 9. Uczeń, który nie oddał w terminie książki, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 11. Pod koniec roku szkolnego książki winny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 12. Istnieje możliwość wypożyczenia książki na czas ferii zimowych oraz letnich.
 13. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 14. Na terenie biblioteki obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.