home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Regulamin gromadzenia, wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych...

REGULAMIN GROMADZENIA, WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW,

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ ĆWICZENIOWYCH

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283); wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w szkole.
 6. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

§ 1.

Przyjęcie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na stan szkoły

 1. Zakupione przez szkołę w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przyjmowane są na stan biblioteki szkolnej na podstawie faktury.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe otrzymane na innych warunkach (np. darowizny) są wprowadzane na stan biblioteki szkolnej na podstawie protokołu, którego wzór określa zał. nr 1.
 3. Wszystkie podręczniki i materiały edukacyjne zostają wpisane do księgi inwentarzowej, w której znajduje się informacja o sposobie nabycia książek, cenie, miejscu wydania oraz autorze i tytule.
 4. Wszystkim egzemplarzom nadaje się numer inwentarzowy oraz opieczętowuje pieczęcią okrągłą biblioteki szkolnej.
 5. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników i materiałów edukacyjnych.
 6. Otrzymanych i zakupionych przez szkołę w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej materiałów ćwiczeniowych nie przyjmuje się na stan biblioteki.

§ 2.

Udostępnianie podręczników i materiałów ćwiczeniowych

 1. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne znajdujące się na stanie biblioteki wypożyczane są nie później niż do 15 września danego roku szkolnego. Wyjątkiem od tego terminu mogą być sytuacje niezależne od szkoły (np. opóźnienie dostawy z wydawnictwa, przyjęcie ucznia po 1 września danego roku szkolnego).
 3. Materiały ćwiczeniowe zostają przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane z wpisem do karty bibliotecznej ucznia.
 5. Istnieje możliwość pobrania podręczników z biblioteki szkolnej przez nauczyciela prowadzącego przedmiot na czas prowadzenia zajęć na podstawie zestawienia, którego wzór określa załącznik nr 2.
 6. Wychowawca klasy, na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 3, odbiera z biblioteki podręczniki i materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 7. Podręczniki i materiały edukacyjne używane, różniące się między sobą stopniem zużycia, wypożyczane będą z zastosowaniem losowego wyboru podręcznika.
 8. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożycza się na okres jednego roku szkolnego, a w przypadku części podręcznika istnieje możliwość wypożyczenia na okres, w którym przerabiany jest materiał danej części.
 9. Podręczniki wypożycza się, a materiały ćwiczeniowe przekazuje za potwierdzeniem. Rodzic (w klasach siódmej i ósmej uczeń) podpisuje protokół przekazania podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami wypożyczania, który określa załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Za zebranie od rodziców i uczniów podpisanych oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem odpowiada wychowawca klasy.
 10. W oddziałach edukacji wczesnoszkolnej zwrot kolejnych części podręcznika może następować sukcesywnie po przerobieniu materiału znajdującego się w danej części. Wychowawca oddziału odbiera podręczniki od uczniów i zwraca je do biblioteki na podstawie protokołu, którego wzór określa załącznik nr 5.
 11. W klasach IV- VIII zwrot podręczników następuje nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, w terminach ustalonych przez bibliotekarza. Wychowawca klasy odbiera podręczniki od uczniów i zwraca je do biblioteki na podstawie protokołu, którego wzór określa załącznik nr 4.
 12. Dodatkowe pomoce dołączone do podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) są jego integralną częścią i również podlegają zwrotowi w stanie niezniszczonym.
 13. W przypadku odejścia ucznia ze szkoły w trakcie roku szkolnego, podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej najpóźniej w ostatnim dniu pobytu w szkole.
 14. W przypadku, gdy uczeń zostaje przyjęty do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, korzysta z dodatkowego kompletu wypożyczonego z biblioteki szkolnej do czasu zakupienia dodatkowych podręczników przez szkołę.

§ 3.

Odpowiedzialność ucznia i rodzica za wypożyczony podręcznik

 1. Uczeń wypożyczający podręcznik zobowiązany jest do szanowania podręcznika i oddania go w stanie pozwalającym na kolejne lata użytkowania przez innych uczniów.
 2. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na stan podręcznika, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy bądź bibliotekarzowi.
 3. Podręczniki należy przechowywać w okładce łatwej do usunięcia i niepowodującej zniszczenia książki.
 4. Miejsce przeznaczone na personalia użytkownika musi być wypełnione.
 5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 6. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej.
 7. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 8. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie ucznia poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiału edukacyjnego i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 9. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien przygotować podręczniki do oddania, tj. powycierać wszystkie zapisy ołówka, zdjąć okładki, sprawdzić, czy nie pozostały w podręcznikach kartki z notatkami, a następnie oddać wychowawcy klasy wszystkie wypożyczone podręczniki.
 10. Rodzic ucznia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie umyślne i nieumyślne uszkodzenia i zniszczenia podręczników oraz niezwrócenie ich do biblioteki w wyznaczonym terminie.
 11. Decyzję, że podręcznik nie nadaje się do dalszego użytkowania, podejmuje komisja w składzie: wychowawca oddziału i bibliotekarz.
 12. Protokół zniszczenia lub zagubienia podręczników, którego wzór stanowi załącznik nr 6. stanowi podstawę do ubytkowania podręcznika, wypisania go ze stanu biblioteki i wystąpienia do rodzica ucznia o zwrot kosztów zakupu podręcznika przez szkołę. Kopię protokołu bibliotekarz przekazuje do sekretariatu szkoły.
 13. Na podstawie protokołu oceny stanu podręczników dyrektor szkoły wystawia wezwanie do zapłaty dla rodziców uczniów za zniszczone lub niezwrócone podręczniki. Wzór wezwania określa załącznik nr 7.

§ 4.

Tryb postępowania z podręcznikami i materiałami po ich zużyciu

 1. Niezwłocznie po stwierdzeniu, że podręcznik nie nadaje się do dalszego użytkowania, bibliotekarz wypożycza uczniowi podręcznik zapasowy i informuje dyrektora o konieczności złożenia zamówienia uzupełniającego. Otrzymany podręcznik uzupełnia zapas biblioteki.
 2. Wszystkie podręczniki po trzyletnim okresie użytkowania lub z nieaktualną podstawą programową podlegają ubytkowaniu poprzez przekazanie ich do składu szkolnej makulatury, bądź też do dalszego użytkowania w szkole lub innym instytucjom. Bibliotekarz wypisuje je z ksiąg inwentarzowych i informuje dyrektora o konieczności zmniejszenia salda księgozbioru Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Sprawy sporne lub nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.
 2. Regulamin jest udostępniony w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.