home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Regulamin KSP

REGULAMIN

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września.1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256 z późniejszymi zmianami), ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami, Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie.

ROZDZIAŁ 1

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w godzinach od 7:00 do 17:00.
 2. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy przestrzegają regulaminu świetlicy, a ich rodzice złożyli deklarację i uiścili ustaloną opłatę (szczegóły reguluje Regulamin Świetlicy).
 3. Lekcje w szkole rozpoczynają się dla klas 0-III o godzinie 9:05, a poprzedzone są poranną modlitwą o godzinie 9:00. Zajęcia dla klas starszych rozpoczynają się o godzinie 8:10. Klasy IV- VIII uczestniczą w modlitwie porannej o godzinie 9:00.
 4. Zajęcia dodatkowe i przydział dzieci do zespołów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.Wszystkie zajęcia odbywające się na terenie szkoły oraz wszystkie działania pozaszkolne, które odbywają się pod szyldem szkoły, wymagają zgody dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 1.

Uczniowie

1. Uczniowie mają prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
 2. bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 3. poszanowania swojej godności i dobrego imienia;
 4. rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;
 5. demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu;
 6. rozwijania zdolności i zainteresowań.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 1. dbać o dobre imię szkoły, wzbogacać jej tradycje i szanować symbole;
 2. uczestniczyć we wszystkich organizowanych przez szkołę uroczystościach, mszach świętych i rekolekcjach szkolnych;
 3. uczestniczyć we wspólnej modlitwie przed rozpoczęciem zajęć;
 4. przestrzegać regulaminu szkoły;
 5. chronić własne życie i zdrowie;
 6. przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych;
 7. stosować się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;
 8. dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;
 9. przestrzegać zarządzeń dyrektora i rady pedagogicznej;
 10. być posłusznym wobec poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 2.

Samorząd uczniowski

1. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo do przedstawiania dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. organizacji życia szkolnego;
 4. uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
 5. pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu;
 6. organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem i zaakceptowanymi przez opiekuna samorządu;
 7. redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

2. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek:

 1. traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne;
 2. respektowania uchwał władz samorządu.

§ 3.

Zajęcia lekcyjne

1. Podczas lekcji uczniowie mają prawo do:

 1. znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;
 2. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2. Podczas lekcji uczniowie mają obowiązek:

 1. punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia;
 2. aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych;
 3. uzupełniania braków wynikających z absencji;
 4. brania udziału w zajęciach wyrównawczych, do których zostali wyznaczeni przez nauczyciela.

§ 4.

Sala lekcyjna

1. W sali lekcyjnej uczniowie mają prawo do:

 1. udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;
 2. kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. W sali lekcyjnej uczniowie mają obowiązek:

 1. pozostawienia jej w nienagannym porządku;
 2. dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe;
 3. niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych;
 4. dbania o rośliny znajdujące się w klasie.

§ 5.

Odpoczynek

1. Uczniowie maja prawo do:

 1. odpoczynku podczas przerwy;
 2. wyjścia na boisko szkolne w obecności nauczyciela w określonym przez dyrektora szkoły terminie;
 3. dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze;
 4. dni ustawowo wolnych od zajęć.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. niebiegania w budynku szkolnym;
 2. dbania o kulturę zachowania i kulturę języka;
 3. zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

§ 6.

Prace domowe

1. Uczniowie maja prawo do:

 1. uwzględniania przez nauczycieli ich psychicznych i fizycznych możliwości;
 2. ukierunkowania przez nauczyciela, sposobu wykonywani zadania domowego;
 3. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku problemów związanych z wykonywaniem prac domowych.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 1. starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;
 2. kształtowania nawyku systematycznego odrabiania prac domowych.

§ 7.

Ocenianie

Szczegółowe zasady oceniania, a w szczególności wymagania edukacyjne, skala ocen, formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, promowania uczniów, kryteria oceny zachowania, procedury odwoływania się od oceny oraz zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa Wewnątrzszkolne Ocenianie oraz Przedmiotowe Zasady Oceniania.

ROZDZIAŁ 3

FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

§ 8.

Procedury lekcyjne

1. Wejście do klasy:

 1. uczniowie ustawiają się parami przed klasą;
 2. nauczyciel otwiera klasę;
 3. do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy;
 4. wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie;
 5. uczniowie przygotowują się do lekcji;
 6. uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia swoje spóźnienie.

2. Zachowanie w czasie lekcji:

 1. uczeń odpowiada z ławki siedząc, chyba że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy itp.;
 2. przestrzega zasad zachowania na lekcji  ustalonych przez nauczyciela;
 3. nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, a innym uczniom w ich odbiorze;
 4. uczeń nie je, nie żuje gumy;
 5. nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów niebędących pomocami do danej lekcji;
 6. jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

3. Zakończenie lekcji:

 1. lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;
 2. klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, za co odpowiadają wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni;
 3. po zakończeniu zajęć uczeń nie może samowolnie opuścić szkoły, może to nastąpić jedynie po dostarczeniu pisemnej zgodę rodziców (samodzielny powrót do domu dotyczy uczniów od 10 roku życia);
 4. po zakończeniu zajęć uczeń, który nie uczęszcza do świetlicy szkolnej, nie może pozostawać bez opieki lub zgody nauczyciela na terenie szkoły, placu zabaw, boiska szkolnego czy terenie przyszkolnym;
 5. uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy, a oczekują na zajęcia dodatkowe, mają obowiązek zgłoszenia się do świetlicy w tym dniu (nie obowiązuje opłata świetlicowa).

§ 9.

Procedury inne niż lekcyjne

1. Nieobecności

 1. rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia ustnie lub pisemnie przez dziennik elektroniczny w przypadkach innych niż potwierdzonych zwolnieniami lekarskimi;
 2. rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności ucznia w ciągu 3 dni od dnia ustania nieobecności;
 3. usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu;
 4. ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej lub osobistej prośby rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela;
 5. uczeń zwolniony przez rodziców z ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego musi w czasie jej trwania przebywać w sali gimnastycznej.

2. Strój szkolny

 1. obowiązuje strój skromny i estetyczny bez elementów subkultury młodzieżowej, kolczyków, pomalowanych paznokci i makijażu;
 2. włosy schludne, niefarbowane;
 3. w dni uroczyste oraz w dni odprawiania Mszy Świętej (każdy piątek) uczniowie przychodzą w stroju galowym (dziewczynki: granatowa, czarna lub w szkocką kratę spódnica, biała bluzka lub koszula i szkolna kamizelka lub koszulka polo z logo szkoły; chłopcy: czarne lub granatowe spodnie o klasycznym kroju, biała koszula, szkolna kamizelka lub koszulka polo z logo szkoły);
 4. do I Komunii Świętej uczniowie przystępują w albach;
 5. uczniowie zobowiązani są zmieniać obuwie na obuwie z jasną podeszwą i wraz z okryciem wierzchnim zostawiać je w szatni;
 6. strój na wychowanie fizyczne to komplet sportowy lub ciemne spodenki i biała koszulka;
 7. w szkole nie można nosić nakryć głowy.

3. Kultura osobista ucznia

 1. uczeń jest uprzejmy i okazuje szacunek wszystkim ludziom, a szczególnie osobom starszym;
 2. uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły;
 3. w stołówce uczeń je najładniej, jak umie i nie hałasuje;
 4. nie używa wulgaryzmów;
 5. nie bije się z kolegami i nie dokucza im;
 6. nie przynosi do szkoły zabawek elektronicznych i niebezpiecznych przedmiotów;
 7. nie przynosi i nie używa substancji uzależniających;
 8. nie przynosi i nie spożywa napojów gazowanych i energetyzujących;
 9. telefony komórkowe są wyłączone w trakcie całodniowego pobytu w szkole, telefonu komórkowego można użyć tylko w sekretariacie szkoły lub w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora lub nauczyciela; uczniowie klas 0 – III nie przynoszą do szkoły telefonów komórkowych;
 10. niezastosowanie się do wyżej wymienionej zasady skutkuje odebraniem telefonu, który zostanie oddany rodzicowi;
 11. trzykrotne odebranie telefonu skutkuje zakazem przynoszenia telefonu do szkoły do odwołania i może mieć wpływ na obniżenie oceny zachowania.

4. Uczeń poza szkołą (wyjścia)

W czasie przejścia ze szkoły do innego miejsca zajęć (kino, teatr, spacer itp.) uczniowie stosują się do następujących zasad:

 1. ustawiają się w pary;
 2. nauczyciel idzie jako pierwszy;
 3. przy przejściu przez jezdnię zachowujemy szczególną ostrożność: nauczyciel wchodzi na jezdnię pierwszy, zatrzymując się na środku, przeprowadza grupę, uczniowie za przejściem czekają na nauczyciela, aby mógł przejść na czoło kolumny;
 4. nie wolno uczniom odłączać się od grupy;
 5. uczeń wychodzi ze szkoły i wraca pod opieką nauczyciela, jedynie na prośbę oraz pisemną zgodę rodzica przesłaną przez dziennik elektroniczny może dołączyć lub odłączyć od grupy w innym miejscu;
 6. wyjście do kościoła i powrót odbywają się z całą klasą pod opieką nauczyciela;
 7. w kościele uczniowie siadają na wyznaczonych miejscach;
 8. czynnie uczestniczą w nabożeństwie, zachowując powagę miejsca.

ROZDZIAŁ 4

POSTAWA SPOŁECZNO – MORALNA

1. Uczeń jest prawdomówny i uczciwy.

2. Przestrzega postanowień władz szkolnych: dyrektora, wychowawców, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego.

3. Dba o atmosferę życzliwości i zrozumienia w klasie.

4. Jest koleżeński (pomaga w nauce, odwiedza lub telefonuje w czasie choroby, pożycza przybory czy książkę), opiekuje się słabszymi i młodszymi kolegami.

5. Sumiennie i odpowiedzialnie wypełnia podjęte zadania i obowiązki.

6. Jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych.

ROZDZIAŁ 5

NAGRODY I KARY

§ 10.

Nagrody

1. Nagrody przyznawane przez cały okres edukacji

 1. za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, dyrektora szkoły na forum klasy lub szkoły;
 2. szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców;
 3. uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową;
 4. wychowawca na świadectwie szkolnym dokonuje wpisu potwierdzającego udział ucznia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie co najmniej wojewódzkim w przypadku zdobycia tytułu finalisty lub laureata;
 5. uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem (regulowane odrębnymi przepisami).

2. Nagroda przyznawana na zakończenie szkoły

 1. Statuetkę Młodego Einsteina otrzymują uczniowie klasy ósmej za wybitne osiągnięcia w nauce oraz co najmniej bardzo dobre  zachowanie przez cały okres edukacji. Rada Pedagogiczna może przyznać statuetkę Srebrnego lub Złotego Młodego Einsteina. Nagroda wręczana jest przez dyrektora szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 2. Kryteria przyznawania Nagrody Młodego Einsteina:
  • statuetka Srebrnego Młodego Einsteina przyznawana jest uczniowi, który odznaczył się jednymi z największych osiągnięć edukacyjnych w ciągu całego okresu edukacji;
  • statuetka Złotego Młodego Einsteina przyznawana jest uczniowi, który odznaczył się największymi osiągnięciami edukacyjnymi  w ciągu całego etapu edukacji oraz ukończył każdą z klas z wyróżnieniem.
 3. Decyzję w sprawie przydziału Nagrody Młodego Einsteina podejmuje rada pedagogiczna.

§ 11.

Kary

1. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają materialnie rodzice.

2. Uczeń zobowiązany jest samodzielnie lub z pomocą rodziców usunąć wyrządzone szkody.

3. Za złe zachowanie podczas lekcji nauczyciel może pozostawić ucznia po lekcjach w celu uzupełnienia materiału omawianego na lekcji.

4. W sytuacjach szczególnych uczeń może zostać, w czasie lekcji, odesłany do pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

5. Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne wychowawcy lub dyrektora szkoły.

6. Za poważniejsze przewinienie uczeń otrzymuje naganę wychowawcy, a w przypadku braku poprawy lub bardzo poważnego przewinienia naganę dyrektora szkoły, poprzedzoną spotkaniem z rodzicami.

7. Uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych oraz kół zainteresowań organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi.

8. Uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy.

9.  Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz przeanalizowaniu sytuacji ucznia przez zespół wychowawczy w obecności rodziców.

10. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

11. W przypadku czynów o znamionach przestępstwa powiadamia się policję lub występuje się do sądu dla nieletnich w przypadku kolizji z prawem.

12. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, pedagog i dyrektor szkoły, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.

ROZDZIAŁ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 12.

Prawa

1. Rodzice jako członkowie wspólnoty szkolnej mają prawo:

 1. zgłaszać swoje wnioski oraz uwagi dotyczące pracy kadry pedagogicznej i funkcjonowania szkoły do dyrektora szkoły;
 2. uzyskiwać porady od nauczycieli, pedagoga, dyrektora w zakresie problemów dydaktycznych i wychowawczych ich dzieci;
 3. uzyskiwać na bieżąco informacje o postępach w nauce i postawie swojego dziecka;
 4. współorganizować życie kulturalne szkoły;
 5. w uzasadnionych przypadkach przedłożyć prośbę do dyrektora szkoły o przedłużenie terminu płatności za szkołę za dany miesiąc;
 6. wybierać raz w roku swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, po jednym z każdej klasy.

2. Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców.

§ 13.

Obowiązki

1. Rodzice mają obowiązek:

 1. akceptować i przestrzegać zasady wychowawcze szkoły oparte na wartościach katolickich;
 2. brać udział w zebraniach klasowych;
 3. wywiązywać się terminowo ze zobowiązań finansowych ustalonych przez szkołę;
 4. współpracować ze szkołą w wychowaniu i uczeniu dziecka w porozumieniu z wychowawcą i innymi nauczycielami;
 5. zapewnić dziecku podręczniki, zeszyty i inne materiały niezbędne do nauki;
 6. szanować godność swojego dziecka i innych uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

ROZDZIAŁ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

§ 14.

Prawa

1. Nauczyciele mają prawo do:

 1. poszanowania ich godności,
 2. prowadzenia lekcji w wybrany przez siebie sposób i zgodnie z wybranym przez siebie i zaakceptowanym przez radę pedagogiczną programem nauczania.

2. Pozostałe prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Statut Szkoły, Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela.

§ 15.

Obowiązki

1. Nauczyciele mają obowiązek:

 1. systematycznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe;
 2. dbać o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
 3. systematycznie kontrolować postępy uczniów w nauce;
 4. ustalić i zapoznać uczniów z przedmiotowymi zasadami oceniania;
 5. przestrzegać zasad ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami w tygodniu i w ciągu dnia;
 6. świecić przykładem osobistym;
 7. przestrzegać dyscypliny pracy;
 8. dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 9. zapewnić uczniom opiekę w czasie zajęć pozalekcyjnych;
 10. współpracować z rodzicami ucznia;
 11. w czasie zastępstw prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcje z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.

ROZDZIAŁ 8

FINANSOWE ZASADY DZIAŁANIA SZKOŁY

1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie jest niepubliczną placówką oświatową, powołaną dekretem ks. Arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego. Szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Działalność szkoły finansowana jest z dotacji budżetowej, opłat rodziców w postaci czesnego, jednorazowego wpisowego w kwocie wysokości jednokrotnego czesnego, a także ze środków Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

3. Czesne, o którym mowa w rozdziale 8 ustęp 2, rodzice uczniów klas 0 - 7  uiszczają w 12 równych ratach płatnych z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w okresie 1 września – 31 sierpnia na rachunek bankowy lub w kasie szkoły.

4. Czesne, o którym mowa w rozdziale 8 ustęp 2, rodzice uczniów klas 8  uiszczają w 10 równych ratach płatnych z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w okresie 1 września – 30 czerwca na rachunek bankowy lub w kasie szkoły.

5. Wysokość czesnego wynosi: za pierwsze dziecko 100% ustalonej kwoty, za drugie 90%, za trzecie i kolejne 10%.

6. W przypadku niewywiązania się rodziców ucznia ze zobowiązania, o którym mowa w ustępie 2 oraz innych zobowiązań płacowych wobec szkoły naliczane będą ustawowe odsetki.

7. Jeśli rodzic nie wywiąże się z wyżej wymienionych zobowiązań przez okres dłuższy niż 90 dni, dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów szkoły. Decyzja dyrektora szkoły w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły.

8. Rodzice mogą odwołać się od decyzji dyrektora, o której mowa w ust. 7, do organu prowadzącego szkołę.

9. Rodzice są informowani o zmianach wysokości czesnego przez ogłoszenie w dzienniku elektronicznym Librus oraz na zebraniach klasowych. Informacje te są dla rodziców wiążące. Zmiana wysokości czesnego nie może być wyższa niż 10 % na każdy kolejny rok szkolny.

10. W przypadku rezygnacji ucznia z uczęszczania do szkoły lub jego usunięcia, wpisowe i czesne za rozpoczęty miesiąc nie podlegają zwrotowi, a niewpłacone należności będą egzekwowane na drodze prawnej.

11. Kwestie finansowe nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ 9

INNE WAŻNE USTALENIA

1. Wszyscy mają obowiązek reagowania na krzywdę dziejącą się uczniowi.

2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.

3. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.

4. Zasady korzystania z pracowni informatycznej określa odrębny regulamin.

5. Za przedmioty i odzież pozostawioną w budynku szkoła nie odpowiada.

6. Szkoła nie odpowiada również za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie szkoły.

7. Na rekolekcje szkolne uczniowie nie zabierają żadnego sprzętu audiowizualnego, a telefony komórkowe muszą być oddane wychowawcy, który wyda telefon i pozwoli na jego użycie w określonym przez siebie czasie.

8. Pracownicy szkoły mają obowiązek interesowania się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku.

Zmiany pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 20 września 2018r.