home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

Rozdział 1

Podstawowe zadania świetlicy

 1. Zapewnienie uczniom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, domu,środowisku lokalnym).
 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
 4. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.
 5. Wdrażanie do samodzielnej pracy i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom, zwłaszcza mającym trudności w nauce.

Rozdział 2

Założenia organizacyjne

 1. Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie przez Rodziców Karty Zgłoszenia i złożenie jej u wychowawcy świetlicy.
 2. Każdy uczeń korzystający z zajęć świetlicowych wnosi opłatę, która wynosi 120 zł za rok szkolny.
 3. Świetlica jest czynna:
  • przed lekcjami w godz. 7.00 – 9.00
  • po lekcjach do godz. 17.00.
  • Od godz.16.00 do 17.00 zbiorowy dyżur (dla uczniów ze wszystkich grup wiekowych) pełni już tylko jeden nauczyciel.
 4. Rodzice, którzy odbierają dziecko po zakończeniu pracy świetlicy (po godz. 17.00), zostaną wpisani do zeszytu spóźnień, a następnie obciążeni dodatkową odpłatnością w kwocie 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. Opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły do końca bieżącego miesiąca.
 5. Każdy uczestnik świetlicy przypisany jest do odpowiedniej grupy wiekowej, za którą odpowiedzialny jest stały wychowawca i z nim lub kierownikiem świetlicy należy uzgadniać i wyjaśniać wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania ucznia w świetlicy.
 6. Osoba odbierająca dziecko z zajęć świetlicowych zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy grupy lub dyżurującemu nauczycielowi. Odbiór dziecka przez osoby trzecie (niewymienione na karcie zgłoszenia jako „uprawnione do odbioru”) powinien być poprzedzony złożeniem u wychowawcy grupy pisemnego upoważnienia.
 7. Samodzielny powrót dziecka z zajęć (dotyczy klas IV-VIII) możliwy jest tylko po złożeniu przez rodziców pisemnego pozwolenia.
 8. Podczas porannej świetlicy chętni uczniowie z klas I-VIII schodzą samodzielnie do stołówki szkolnej na śniadanie i tam je spożywają. Uczniowie, którzy jedzą własne śniadanie w sali świetlicowej, zobowiązani są do jedzenia przy stolikach i do posprzątania po jedzeniu.
 9. Uczniowie muszą mieć stosowne do warunków pogodowych  ubranie, aby każdego dnia mogli brać udział w zajęciach odbywających się na placu zabaw.

Rozdział 3

Obowiązki uczestnika świetlicy

 1. Przed lekcjami i po lekcjach uczeń przyjęty do świetlicy ma obowiązek zgłosić swoją obecność właściwemu wychowawcy grupy świetlicowej lub dyżurującemu nauczycielowi i przebywać pod jego opieką.
 2. Wszelkie wyjścia z zajęć świetlicowych (na kółka zainteresowań, do toalety, itp.) uczeń zgłasza wychowawcy grupy lub dyżurującemu nauczycielowi.
 3. Uczeń jest zobowiązany do wypełniania poleceń wychowawcy, szanowania wyposażenia szkoły i świetlicy, dbania o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń oraz kulturalnego zachowania  się wobec kolegów i pracowników szkoły.
 4. Podczas zajęć na zewnątrz szkoły uczeń nie wychodzi poza wyznaczony teren.
 5. Zachowanie podczas zajęć świetlicowych wpływa na ogólną ocenę zachowania ucznia.
 6. Łamanie regulaminu świetlicy, naganne zachowanie ucznia podczas zajęć świetlicowych może spowodować zawieszenie go w uczestnictwie w zajęciach świetlicy.

Zmiany pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 20.09.2018r.