home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. z 2018r. poz. 1055) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek szkolnych.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności dydaktyczno - wychowawczej  szkoły.
 2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 3. Organizowane przez szkołę wycieczki powinny mieć na celu w szczególności :
  1. poznawanie kraju (lub zagranicy) jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
  2. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  i  kulturowego;
  3. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
  4. upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
  5. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej;
  6. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
  7. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 4. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub  pozaszkolnych.
 5. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
  1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli  poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych;
  2. wycieczki krajoznawczo - turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;
  3. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak:  biwaki, rajdy, konkursy, turnieje itp.;
  4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;
  5. imprezy wyjazdowe  związane z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego, takie jak: zielone szkoły czy rekolekcje szkolne.
 6. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły  oraz w przypadku wycieczek przedmiotowych z nauczycielskich planów dydaktyczno - wychowawczych.
 7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce, należy przez to rozumieć formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 5.
 8. Działalność, o której mowa w punkcie 3, może być realizowana w ramach zajęć lekcyjnych    i pozalekcyjnych.

Rozdział II

Organizacja wycieczek krajoznawczo - turystycznych

 1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę krajoznawczo – turystyczną kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
  • ukończyła kurs kierowników wycieczek;
  • jest instruktorem harcerskim;
  • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki   kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
 3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.'
 4. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 5. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 6. Kierownik wycieczki najpóźniej na 5 dni przed jej rozpoczęciem  przedstawia dyrektorowi szkoły kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 7. Dokumentacja wycieczki zawiera:
  1. kartę wycieczki z jej harmonogramem,
  2. listę uczestników,
  3. pisemne  zgody rodziców,
  4. regulamin zachowania się podczas wycieczki (zaakceptowany i podpisany przez uczniów),
  5. rozliczenie wycieczki należy przedłożyć po zakończeniu wycieczki rodzicom i innym osobom lub instytucjom finansującym imprezę.
 8. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły poprzez podpisanie  karty wycieczki i listy uczestników, która zawiera imię i nazwisko ucznia oraz numer telefonu do rodzica lub rodziców
 9. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły przynajmniej na dwa dni wcześniej, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.
 10. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 11. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.
 12. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w wycieczkach.
 13. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 14. Zgodę na  wycieczki i imprezy  zagraniczne  wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Rozdział III

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 2. Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględniać ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielność uczniów, środek transportu oraz sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor szkoły może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą, według niego, liczbą opiekunów.
 3. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne, pełnoletnie osoby.
 4. Na wycieczce  organizowanej poza terenem szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę nad klasą do 30 uczniów powinna sprawować co najmniej jedna osoba.
 5. Na wycieczce  udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji  opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 6. Podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej, w tym rowerowej, opiekę nad grupą  10 osób powinien sprawować jeden opiekun.
 7. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek kolarskich powinni posiadać karty rowerowe.
 8. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie  przewodnicy turystyczni.
 9. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich) należy wycieczkę odwołać.
 10. Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników.
 11. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia     do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 12. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 13. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 14. Do przewozu dzieci należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 15. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 16. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 17. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w miejscu wyznaczonym w harmonogramie wycieczki.

Rozdział IV

Finansowanie wycieczek

 1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł.
 2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.
 3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
 5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

Rozdział V

Obowiązki kierownika wycieczki.

 1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
 2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.
 3. Opracowanie oraz zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.
 4. Zapewnienie warunków do realizacji programu  wycieczki lub imprezy oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
 5. Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.
 6. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 7. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
 9. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
 10. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 11. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

Rozdział VI

Obowiązki opiekuna

 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi  uczniami.
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę tych uczniów  kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Ramowy regulamin wycieczki podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki.
 4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu dydaktyczno - wychowawczego nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście musi uzyskać na nie zgodę dyrektora szkoły, Wyjście należy odnotować w karcie wyjść podpisanej przez dyrektora oraz w dzienniku lekcyjnym.
 5. Ustalenia punktu 4. nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.
 6. W sprawach  nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

Załączniki:

Załącznik 1 – wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w wycieczce.

Zmiany pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną  w dniu 14.11.2018r.

Załącznik 1

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE

.....................................................................................................................

imię i nazwisko rodzica

......................................................................................................................

adres

......................................................................................................................

telefon

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna / córki .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

w wycieczce do .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

która odbędzie się w dniu / dniach ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki ........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................                                                                                                                                                                             .....................................................................................

/data/                                                                                                                                                                                                                              /podpis rodziców /