Home  I  KONTAKT
Do góry

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

 

§1.

 

Założenia ogólne

 

1.     Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności.

 

2.     Celem rekrutacji jest wyłonienie uczniów cechujących się wyrównanym poziomem rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego.

 

3.     Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, na który składają się:

- zaakceptowanie przez rodziców Statutu oraz Regulaminu Szkoły,

- analiza gotowości szkolnej dziecka,

- obserwacja przeprowadzona podczas spotkania rekrutacyjnego.

 

§2.

 

Zasady rekrutacji

 

Do oddziału zerowego lub klasy I

 

1.     Rodzice składają kartę zgłoszenia ucznia do szkoły w sekretariacie lub drogą elektroniczną, w terminie wskazanym w harmonogramie.

 

2.      Dziecko wraz z rodzicami uczestniczy w spotkaniu rekrutacyjnym, w trakcie którego badane są kompetencje dzieci.

 

         a) Dojrzałość społeczna i emocjonalna:

- podczas zabawy kierowanej przez nauczyciela,

- w zabawie indywidualnej z innymi dziećmi.

 

        b) Sfera intelektualna (rozmowa indywidualna):

- sposób wypowiadania się i zasób słownictwa,

- sprawność manualna,

- logiczne myślenie,

- sprawność analizatorów (wzrokowego i słuchowego),

- umiejętności matematyczne.

 

3.     Badania przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły,  pedagog szkolny i wybrani nauczyciele.

 

4.     Na wynik badania kwalifikacyjnego składa się ocena wszystkich członków komisji.

 

5.     Przyjęcie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły odbywa się na preferencyjnych warunkach, ale nie jest automatyczne. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rodzeństwa w przypadku zdecydowanie słabszej oceny komisji rekrutacyjnej.

 

6.     Opłata rekrutacyjna uiszczana w sekretariacie szkoły wynosi 20 zł.

 

Do klas starszych

 

1.     Rodzice składają kartę zgłoszenia ucznia do szkoły oraz kopię świadectwa dziecka z poprzedniej klasy w sekretariacie szkoły.

 

2.     O przyjęciu dziecka decyduje rozmowa kwalifikacyjna oraz test wiedzy.

 

§4.

 

Założenia końcowe

 

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, nie przysługuje od niej prawo odwołania.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOŁY


Linki do Karty zgłoszenia ucznia do szkoły znajduje się w Plikach do pobrania na pasku bocznym .

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do grupy „0”

Katolickiej Szkoły Podstawowej

im. Św. Rodziny w Szczecinie

w roku szkolnym 2018/2019


DO KLASY ZEROWEJ PRZYJMOWANE BĘDA DZIECI Z ROCZNIKA 2012


Składanie podań w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną

od 1 września do 28 lutego 2018r.

 

Karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie lub do pobrania na stronie internetowej szkoły 

Spotkanie rekrutacyjne

3 marca 2018r. godz. 10.00

Przychodzą rodzice z dzieckiem.

Dziecko powinno posiadać obuwie zmienne

Ogłoszenie wyników rekrutacji

do 17 marca 2018r.

Lista dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły

Potwierdzenie woli uczęszczania do KSP

do 28 marca 2018r.

 Złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów: kopii aktu urodzenia, aktualnego adresu zamieszkania dziecka, numeru PESEL, telefonu kontaktowego rodziców, adresu szkoły rejonowej oraz uiszczenie wpisowego w wysokości jednokrotnego czesnego i podpisanie umowy. 

Spotkanie organizacyjne

Data zostanie podana w późniejszym terminie.

 Zapraszamy rodziców.


 
.