REKRUTACJA – Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

§1.

Założenia ogólne

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności.
 2. Celem rekrutacji jest wyłonienie uczniów cechujących się wyrównanym poziomem rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, na który składają się:
  • zaakceptowanie przez rodziców Statutu oraz Regulaminu Szkoły,
  • analiza gotowości szkolnej dziecka,
  • obserwacja przeprowadzona podczas spotkania rekrutacyjnego.

§2.

Zasady rekrutacji

Do oddziału zerowego lub klasy I

 1. Rodzice składają kartę zgłoszenia ucznia do szkoły w sekretariacie lub drogą elektroniczną, w terminie wskazanym w harmonogramie.
 2. Do karty zgłoszenia ucznia do szkoły Rodzic dostarcza opinię i/lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogiznej jeśli dziecko taką posiada.
 3. Dziecko wraz z rodzicami uczestniczy w spotkaniu rekrutacyjnym, w trakcie którego badane są kompetencje dzieci.
  1. Dojrzałość społeczna i emocjonalna:
   • w zabawie indywidualnej z innymi dziećmi.
   • podczas zabawy kierowanej przez nauczyciela,
  2. Sfera intelektualna (rozmowa indywidualna):
   • sposób wypowiadania się i zasób słownictwa,
   • sprawność manualna,
   • logiczne myślenie,
   • sprawność analizatorów (wzrokowego i słuchowego),
   • umiejętności matematyczne.
 4. Badania przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły,  pedagog szkolny i wybrani nauczyciele.
 5. Na wynik badania kwalifikacyjnego składa się ocena wszystkich członków komisji.
 6. Przyjęcie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły odbywa się na preferencyjnych warunkach, ale nie jest automatyczne. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rodzeństwa w przypadku zdecydowanie słabszej oceny komisji rekrutacyjnej.
 7. Opłata rekrutacyjna uiszczana w sekretariacie szkoły wynosi 20 zł.

Do klas starszych

 1. Rodzice składają kartę zgłoszenia ucznia do szkoły oraz kopię świadectwa dziecka z poprzedniej klasy w sekretariacie szkoły.
 2. O przyjęciu dziecka decyduje rozmowa kwalifikacyjna oraz test wiedzy.

§3.

Założenia końcowe

 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów i są objęte tajemnicą. Jedynie rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać informację o wynikach kwalifikacji swojego dziecka.