REKRUTACJA – Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI DO KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

§ 1.

Założenia ogólne

  1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie funkcjonuje na zasadach powszechnej dostępności.
  2. Celem rekrutacji jest wyłonienie uczniów cechujących się wyrównanym poziomem rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego.
  3. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2.

Zasady rekrutacji

  1. Rodzice składają kartę zgłoszenia ucznia do szkoły w sekretariacie lub drogą elektroniczną, w terminie wskazanym w harmonogramie.
  2. Do karty zgłoszenia rodzic dołącza:
   1)   opinię i/lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej jeśli dziecko taką posiada;
   2)   kopię świadectwa z poprzedniej klasy w przypadku uczniów, którzy w latach ubiegłych uczyli się w innej szkole.
  3. W sekretariacie szkoły rodzice uiszczają opłatę rekrutacyjną, która  wynosi 30 zł.
  4. Dziecko uczestniczy w spotkaniu rekrutacyjnym, w trakcie którego brane są pod uwagę:
   1)   w przypadku kandydatów do oddziału zerowego lub klasy I:
   a)   dojrzałość społeczna i emocjonalna podczas zabawy kierowanej przez nauczyciela i w interakcji z innymi dziećmi;
   b) sfera intelektualna podczas rozmowy indywidualnej (sposób wypowiadania się i zasób słownictwa, sprawność manualna, logiczne myślenie, sprawność analizatora wzrokowego i słuchowego, umiejętności matematyczne).
   2)   w przypadku kandydatów do klas starszych:
   a)   wiedza i umiejętności z wybranych przedmiotów w formie testu;
   b)   dojrzałość społeczna i emocjonalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
   c)   co najmniej bardzo dobra ocena zachowania.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład  której wchodzą: dyrektor szkoły,  pedagog szkolny i wybrani nauczyciele.
  6. Na wynik postępowania rekrutacyjnego składa się ocena wszystkich członków komisji.
  7. Przyjęcie dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły odbywa się na preferencyjnych warunkach, ale nie jest gwarantowane. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rodzeństwa w przypadku zdecydowanie słabszej oceny komisji rekrutacyjnej.
  8. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakodowanej formie oraz przekazane rodzicom telefonicznie przez sekretarza szkoły.
  9. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po dopełnieniu przez rodziców niezbędnych formalności w wyznaczonym terminie:
   1)   dostarczenie dokumentów zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja/pliki do pobrania;
   2)   wpłacenie przez rodziców wpisowego w wysokości 270 zł.

§ 3.

Założenia końcowe

  1. Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły jest decyzją kolegialną komisji rekrutacyjnej, nie przysługuje od niej prawo odwołania.
  2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, przebiegu spotkań kwalifikacyjnych oraz ich wyniki służą wyłącznie dla potrzeb rekrutacji uczniów, są objęte tajemnicą i nie są udostępniane do wglądu.