home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Statut KSP

STATUT KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

Podstawą prawną Statutu jest Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 796-806,

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.(DzU RP nr 15 z dnia 25.10.1991) z póź. zmianami,

Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (DzU 2017 poz.59) z późniejszymi zmianami

ROZDZIAŁ 1

Przepisy definiujące

§ 1.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. szkole - rozumie się przez to Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Rodziny w Szczecinie;
 2. nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału szkolnego i przedszkolnego lub wychowawcy świetlicy;
 4. dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny w Szczecinie
 5. organie prowadzącym - rozumie się przez to Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
 6. rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 7. uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny.

ROZDZIAŁ 2

Informacje o szkole

§ 2.

 1. Szkoła nosi nazwę: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie.
 2. Szkoła ma siedzibę w Szczecinie 70-131, ul. Orawska 3a.
 3. Osobą prawną prowadzącą Szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 76.

§ 3.

 1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny jest niepubliczną szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 3. Cykl kształcenia w szkole trwa jeden rok w oddziale przedszkolnym, osiem lat w szkole podstawowej i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

§ 4.

 1. Opiekę i nadzór nad działaniem szkoły sprawuje Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jako założyciel i osoba prawna prowadząca szkołę.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
 3. Szkoła jako placówka wychowania katolickiego podlega nadzorowi Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa kanonicznego.
 4. Opiekę duszpasterską w szkole sprawuje prefekt szkoły, którego powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

§ 5.

 1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:
  1. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  2. realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego;
  3. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
  4. ustala zasady klasyfikowania i promowania na podstawie przepisów określających zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
  5. organizuje przeprowadzenie egzaminów na zakończenie nauczania w szkole podstawowej.
 2. Szkoła jest dla uczniów powszechnie dostępna. Naukę w szkole mogą podjąć dzieci bez względu na wyznanie i status społeczny, akceptujący zasady chrześcijańskich wartości, statut i regulamin szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz inne akty wewnętrzne, a także uczestnictwo w obowiązkowych lekcjach religii.
 3. Nauka w szkole jest płatna przez okres całego roku kalendarzowego. Wysokość czesnego i zasady odpłatności za naukę dziecka w szkole określa organ prowadzący w regulaminie szkoły oraz umowie o kształcenie.

ROZDZIAŁ 3

Cele i zadania szkoły

§ 6.

 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego poprzez realizację wartości chrześcijańskich w oparciu o katolicką naukę Kościoła. Poprzez wszechstronny rozwój osobowości uczniowie przygotowywani są do czynnego uczestnictwa w życiu rodziny, wspólnoty Kościoła, organizacji społecznych, narodu, kraju.

§ 7.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania z zakresu kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oświaty i z przepisami wydawanymi na ich podstawie oraz zgodnie ze swym charakterem zapisanym w niniejszym statucie. W szczególności:
  1. organizuje proces kształcenia umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów szkoły podstawowej oraz przygotowujący ich do podjęcia dalszego kształcenia;
  2. kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych przez dyrektora do użytku w szkole programów nauczania;
  3. tworzy warunki do rozwoju aktywności i kreatywności uczniów;
  4. organizuje różne formy wsparcia dla uczniów z trudnościami dydaktyczno - wychowawczymi oraz szczególnie uzdolnionych;
  5. organizuje sytuacje wychowawcze wspomagające pełny i integralny rozwój osobowy w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji, szacunku do osoby ludzkiej oraz poszanowanie tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów;
  6. wspiera rozwój religijno-moralny;
  7. umożliwia uczestnictwo w życiu religijnym;
  8. organizuje opiekę i zapewnia bezpieczny pobyt dziecka w szkole;
  9. organizuje współpracę z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną wspierając działania wychowawcze rodzin w formach dostosowanych do potrzeb;
  10. udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.
 2. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, Kościoła, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
  12. ustalenie stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  1. odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauki;
  2. biblioteki;
  3. świetlicy;
  4. placu zabaw;
  5. urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
  6. pomocy przedlekarskiej;
  7. pomieszczeń sanitarno-higienicznych.
 4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 5. W procesie realizacji zadań edukacyjnych szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia oraz nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W procesie realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole organizowana jest stołówka.

§ 8.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości.
 2. Pomoc udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
 3. Udzielanie pomocy uczniom mające na uwadze przede wszystkim dobro dziecka powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców, nauczycieli i rodziców.
 4. Szkoła może udzielić indywidualnego wsparcia materialnego według potrzeb ucznia i możliwości szkoły.

§ 9.

 1. Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.
 2. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych.
 3. W realizacji zadań szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.
 4. Szczegółowe cele i zadania zawarte są w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

ROZDZIAŁ 4

Organy szkoły oraz ich kompetencje

§ 10.

Organami szkoła są:

 1. dyrektor szkoły;
 2. rada pedagogiczna;
 3. rada rodziców;
 4. samorząd uczniowski.

§ 11.

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński na wniosek dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
 2. Dyrektor szkoły jest  przełożonym zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników szkoły, którzy nie są pracownikami pedagogicznymi.
 3. Dyrektor szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za realizację jej zadań zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem charakteru szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.
 4. Podczas nieobecności w szkole dyrektora zastępuje go jego zastępca. Jeżeli w szkole nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora, nieobecnego dyrektora zastępuje nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.

§ 12.

 1. Dyrektor w szczególności:
  1. odpowiada za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących oświaty;
  2. kieruje procesem dydaktycznym szkoły uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej;
  3. dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły, w tym programy autorskie;
  4. sprawuje nadzór pedagogiczny, jeżeli jest nauczycielem z zastrzeżeniem art. 62 ust.2 i ust. 3 ustawy prawo oświatowe;
  5. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnego i harmonijnego rozwoju;
  6. organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły;
  7. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  8. zatwierdza i realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz regulaminy obowiązujące w szkole;
  9. współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców;
  10. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy oraz organizacji wspierających jej działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
  11. odpowiada za organizację i przebieg egzaminów na zakończenie nauki w szkole;
  12. odpowiada za dokumentację szkoły, w szczególności: arkusz organizacyjny szkoły, plany pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć;
  13. dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego;
  14. realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły;
  15. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły.
 2. Dyrektor informuje na bieżąco Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej lub upoważnionych zastępców o stanie szkoły, jej osiągnięciach i trudnościach.

§ 13.

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do:
  1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły oraz wydawania zarządzeń i decyzji w formie pisemnej;
  2. przyjmowania uczniów do szkoły;
  3. przyjmowania uczniów niepełnosprawnych w miarę możliwości organizacyjnych szkoły w porozumieniu z wychowawcą;
  4. oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
  5. udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej na wniosek wychowawców klas;
  6. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu;
  7. podpisywania dokumentów i korespondencji;
  8. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły po zaciągnięciu opinii w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wykreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i na zasadach określonych w statucie szkoły.

§ 14.

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni szkoły.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni szkoły zatrudnieni zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

§ 15.

 1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie:
   1. wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
   2. eksperymentów i innowacji pedagogicznych,
   3. skreślenia z listy uczniów;
  3. ustalanie:
   1. organizacji doskonalenia nauczycieli,
   2. sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.
 2. Rada pedagogiczna w szczególności opiniuje:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, zakres przydziału godzin, zadań i obowiązków dla pracowników pedagogicznych;
  2. zmiany w regulaminach obowiązujących w szkole, wewnątrzszkolnych zasadach oceniania oraz programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 3. Rada pedagogiczna przygotowuje, przedstawia i uchwala projekt zmian w statucie szkoły pod warunkiem zaakceptowania zmian przez organ prowadzący.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 6. Rada pedagogiczna funkcjonuje na podstawie ustalonego regulaminu swojej działalności.
 7. Osoby, które biorą udział w zebraniu rady pedagogicznej, zobowiązane są do zachowania tajemnicy w sprawach, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, które są niezgodne z przepisami prawa.

§ 16.

 1. W szkole działa rada rodziców jako organ przedstawicielski rodziców.
 2. Rada rodziców jest organem opiniodawczym, wspierającym pracę szkoły.
 3. Sposób wyłaniania rady rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i powinien być uzgodniony z dyrektorem szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
  1. wspieranie działalności statutowej szkoły;
  2. współdziałanie z dyrektorem oraz innymi organami szkoły;
  3. przedstawianie opinii i propozycji rodziców we wszystkich spawach dotyczących szkoły;
  4. rozpatrywanie wszelkich spraw zgłoszonych radzie przez dyrektora szkoły lub inne organy szkoły;
 5. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

§ 17.

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Strukturę i zasady wybierania organów samorządu uczniowskiego oraz sposób działania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów i zaakceptowany przez dyrektora szkoły.
 3. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorządem opiekuje się powołany w tym celu nauczyciel.

§ 18.

 1. Rada samorządu uczniowskiego jest reprezentantem uczniów w szkole, może być inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 2. Rada samorządu ma prawo przedstawiać organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły, a w szczególności troszczy się o to, aby uczniowie:
  1. mieli możliwość zapoznania się z programem nauczania i wychowania oraz stawianymi wymaganiami;
  2. mieli zapewnioną jawną ocenę postępów w nauce i zachowaniu;
  3. mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów;
  4. mieli zapewnioną organizację życia szkolnego z zachowaniem proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwościami własnego rozwoju i potrzeb;
  5. mogli zgłaszać spośród nauczycieli kandydata na opiekuna samorządu oraz uczniów do nagród i wyróżnień stosowanych w szkole;
  6. mieli możliwość redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

§ 19.

 1. W trosce o dobro szkoły i uczniów wszystkie organy szkoły ze sobą współpracują.
 2. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
 3. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia pisma wyznacza termin rozmowy.
 4. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny lub katecheta.
 5. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.
 6. W przypadku problemów niemożliwych do rozwiązania w oparciu o statut szkoły i regulaminy wewnętrzne obowiązujące w szkole dyrektor ma decydującą rolę w rozstrzyganiu sporów między organami szkoły w ramach istniejącego prawa oświatowego.
 7. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący szkołę z uwzględnieniem przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 5

Organizacja szkoły

§ 20.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym opracowuje dyrektor szkoły w formie arkusza organizacyjnego zatwierdzanego przez organ prowadzący szkołę.
 2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego. Przepisy te szkoła stosuje również dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 3. Szkoła respektuje kalendarz roku liturgicznego.
 4. Dyrektor szkoły ma prawo ogłosić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i uzgodnieniu z organem prowadzącym, z tym że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35tygodni).

§ 21.

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są oddział przedszkolny i oddział szkolny.
 2. Liczbę uczniów w oddziałach ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej z zastrzeżeniem, iż nie może ona przekroczyć 20 osób.
 3. Podstawowymi formami pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne;
   1. zajęcia z innego niż obowiązkowy język nowożytny,
   2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
  5. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 4. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym lub w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w szkole.
 5. Jednostka dydaktyczna (godzina lekcyjna) dla klas 4-8 trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. W klasach 1-3 czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.
 7. W oddziale przedszkolnym, do którego uczęszczają dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 8. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają pięć godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.
 9. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym. Czas trwania tych zajęć, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.
 10. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.

§ 22.

 1. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez dyrektora, uwzględniający realizację zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
 2. W szkole mogą być organizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych po akceptacji organu prowadzącego szkołę.
 3. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz wychowania fizycznego mogą być organizowane w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych, a ich organizacja uwzględnia poziom umiejętności, zainteresowania uczniów i możliwości organizacyjne szkoły. Wymaga też akceptacji organu prowadzącego.
 4. Uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów i ich rodziców, szkoła może tworzyć odziały dwujęzyczne.
 5. Dyrektor szkoły ma prawo zmienić dzienny rozkład zajęć w związku z obchodami świąt państwowych i kościelnych.

§ 23.

 1. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele od momentu przyprowadzenia dziecka do szkoły przez rodziców od godziny 7.00 do czasu ich odebrania do godziny 17.00.
 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

§ 24.

 1. Szkoła organizuje świetlicę, która obejmuje opieką uczniów przybywających do szkoły przed zajęciami lekcyjnymi oraz pozostających w szkole po zajęciach lekcyjnych.
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odrabiania lekcji, odpoczynku, rozwoju zainteresowań oraz kontaktów społecznych. Uwzględnia się przy tym potrzeby edukacyjne, rozwojowe i możliwości psychofizyczne uczniów.
 3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma wychowawcę-opiekuna, pod opieką którego może pozostawać nie więcej niż 25 dzieci.
 4. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione. Na samodzielny powrót do domu potrzebna jest pisemna zgoda rodziców.
 5. Szczegółowe zadania i zasady pracy świetlicy zawarte są w regulaminie świetlicy.

§ 25.

 1. W szkole działa biblioteka, która służy realizacji zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów;
  2. doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli;
  3. udostępniania książek i innych źródeł informacji;
  4. tworzenia warunków do posługiwania się technologią informacyjną;
  5. rozbudzania zainteresowań uczniów;
  6. pogłębiania nawyku czytania i uczenia się;
 2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz posiadający wymagane kwalifikacje, który w szczególności:
  1. opracowuje organizację biblioteki szkolnej;
  2. gromadzi i opracowuje zbiory;
  3. udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom;
  4. organizuje działania służące promocji czytelnictwa;
  5. prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;
  6. współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.
 3. Szczegółowe zasady oraz organizację pracy biblioteki reguluje regulamin biblioteki.

ROZDZIAŁ 6

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 26.

 1. Nauczyciele zatrudniani są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oświaty, a inni pracownicy szkoły mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 2. Zasady wynagradzania, zasady pracy, prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły określa regulamin pracy i wynagradzania pracowników szkól prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
 3. Nauczyciele zatrudnieni w szkole muszą posiadać niezbędne kwalifikacje określone dla szkół publicznych.

§ 27.

 1. Nauczyciele mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich wszechstronny rozwój,  szanowania godności osobistej ucznia, a także dawania im dobrego przykładu w szkole i poza nią.
 2. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 3. Nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy, biorąc pod uwagę zadania i potrzeby szkoły.

§ 28.

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  1. realizuje podstawowe zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;
  2. uczestniczy w życiu religijnym szkoły;
  3. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju;
  4. ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanych przez siebie koncepcji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oświaty i po uzyskaniu akceptacji dyrektora.
 2. Realizując zadania statutowe szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
  2. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy;
  3. odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny szkoły, zgodnie z jej charakterem;
  4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  5. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;
  6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę;
  7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
  8. sprawiedliwe ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;
  9. wybór programu nauczania;
  10. powierzone mienie szkoły;
  11. systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.

§ 29.

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klas jest:
  1. tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania;
  2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia;
  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, państwa i Kościoła;
  4. pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasie;
  5. współdziałanie z pedagogiem i nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
  6. utrzymywanie kontaktu  z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego;
  7. zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
  8. prowadzenie dokumentacji swojej klasy, arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.
 3. Wychowawca opracowuje spójne z programem wychowawczym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych  wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów (takich jak: pedagog, psycholog, logopeda, itp.) zatrudnionych w szkole bądź poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 30.

Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem jest w szczególności:

 1. wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu chrześcijańskich wartości;
 2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 3. określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej;
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 5. podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;
 6. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 31.

Ksiądz prefekt sprawuje opiekę duszpasterską nad uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły, w szczególności wspiera pracę wychowawczą szkoły.

§ 32.

Wszyscy pracownicy szkoły winni mieć na celu dobro ucznia powierzonego ich opiece i wychowaniu. Przykładem życia i pracą ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

ROZDZIAŁ 7

Uczniowie szkoły i ich rodzice

§ 33.

 1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki zapewniającego wszechstronny rozwój jego osobowości, a w szczególności do:
  1. życzliwego i podmiotowego traktowania;
  2. znajomości programów nauczania i wychowania;
  3. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej pracy;
  4. otrzymywania pomocy w przypadku trudności;
  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  6. wpływania na życie swojej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;
  7. wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
  8. skorzystania z telefonu komórkowego w sekretariacie szkoły;
  9. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.
 2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w formie ustnej lub pisemnej do dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa. Uczniów w realizacji tego prawa mogą zastąpić rodzice.
 3. Uczniowie mają obowiązek:
  1. przestrzegania statutu i regulaminów obowiązujących w szkole;
  2. uczestniczenia w życiu religijnym szkoły;
  3. godnego reprezentowania szkoły i dbania o jej dobre imię;
  4. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły;
  5. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły;
  6. życzliwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów;
  7. postępowania umożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym uczniom;
  8. troski o wspólne dobro jakim jest mienie szkolne;
  9. dbanie o ład i porządek w szkole;
  10. pozytywnej reakcji na polecenia i uwagi ze strony nauczycieli;
  11. niezakłócania toku zajęć edukacyjnych;
  12. zgłaszania chęci wypowiedzi poprzez podniesienie ręki;
  13. zachowania kultury dyskusji;
  14. wyłączenia telefonu komórkowego na terenie szkoły (za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, kiedy na włączenie telefonu wyrazi zgodę nauczyciel);
  15. przekazania nauczycielowi i odebrania z sekretariatu za pośrednictwem rodziców urządzenia elektronicznego, którego użycie nastąpiło podczas lekcji lub którego działanie zakłóca zajęcia edukacyjne;
  16. noszenia na terenie szkoły obowiązującego stroju.

§ 34.

 1. W szkole obowiązuje strój skromny i estetyczny bez elementów subkultury młodzieżowej, kolczyków i makijażu.
 2. W dni uroczyste oraz w dni odprawiania Mszy Świętej (każdy piątek) uczniowie przychodzą w stroju galowym.
 3. Strój galowy dla dziewcząt to:
  1. spódnica w szkocką kratę;
  2. biała bluzka;
  3. granatowa kamizelka (wzór jednolity) z logo szkoły;
  4. biała koszulka polo (wzór jednolity) z logo szkoły;
 4. Strój galowy dla chłopców to:
  1. czarne lub granatowe spodnie o klasycznym kroju;
  2. biała koszula;
  3. granatowa kamizelka (wzór jednolity) z logo szkoły;
  4. biała koszulka polo (wzór jednolity) z logo szkoły;

§ 35.

 1. Wobec uczniów stosowane są nagrody i kary zawarte w regulaminie szkoły.
 2. System nagród i kar stosowanych w szkole ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój uczniów.
 3. Uczeń może być nagrodzony za:
  1. wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  2. za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
  3. pracę społeczną;
  4. wyróżniającą pracę w kole przedmiotowym lub organizacji uczniowskiej;
  5. postawę moralną będącą wzorem dla innych.
 4. Uczeń może otrzymać pochwałę wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora oraz nagrodę rzeczową.
 5. Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminu szkoły uczeń może otrzymać karę w postaci:
  1. upomnienia wychowawcy lub nauczyciela;
  2. upomnienia dyrektora szkoły;
  3. nagany wychowawcy klasy;
  4. nagany dyrektora szkoły;
  5. obniżenia oceny zachowania;
  6. wyłączenia z uczestnictwa w imprezach szkolnych i wycieczkach;
  7. przeniesienia do równoległej klasy;
  8. wnioskowania do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej.

§ 36.

 1. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może uchylić lub utrzymać wymierzoną karę.
 2. Rodzice ucznia mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w terminie 14 dni od wymierzenia kary.

§ 37.

 1. Przeniesienie do szkoły rejonowej, w której uczeń odbywa obowiązek szkolny, może nastąpić w następujących przypadkach:
  1. jeżeli nie przestrzega obowiązków i zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły lub lekceważy polecenia odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  2. jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły;
  3. jeżeli posiada, dystrybuuje lub używa środków odurzających, alkoholu czy innych   szkodliwych dla zdrowia substancji;
  4. jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.
 2. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do szkoły rejonowej, w której może realizować obowiązek szkolny, sporządza dyrektor szkoły po uzyskaniu akceptacji rady pedagogicznej.
 3. Ucznia do szkoły rejonowej przenosi Kurator Oświaty na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły może nastąpić w sytuacji, kiedy rodzice ucznia przez 90 dni nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.
 5. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do organu prowadzącego szkołę lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.
 6. Odwołanie od decyzji dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów rodzice przekazują za pośrednictwem dyrektora szkoły, który ma obowiązek dostarczenia odwołania do właściwego organu w czasie dwóch dni pracujących liczonych od dnia otrzymania.

§ 38.

 1. Rodzice dziecka uczęszczającego do Katolickiej Szkoły Podstawowej mają prawo do:
  1. zapoznania się ze statutem i regulaminami funkcjonującymi w szkole;
  2. zapoznania się z programem wychowawczo - profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania;
  3. uzyskania informacji na temat zachowania i postępów w nauce;
  4. udziału w organizowanych dla nich spotkaniach i konsultacjach.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
  4. złożenia ustnego lub pisemnego oświadczenia o powodach nieobecności dziecka w szkole w terminie ustalonym z wychowawcą;
  5. współpracy ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowywania swoich dzieci;
  6. terminowego uiszczania opłat pobieranych w szkole.

ROZDZIAŁ 8

Ocenianie

§ 39.

Szkoła przyjmuje za wiążące zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów oraz skalę ocen ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 40.

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wynikających z realizowanych programów nauczania.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz uczniów danego oddziału stopnia przestrzegania zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły i regulaminie szkoły.

§ 41.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju ze zwróceniem uwagi na to, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
  4. dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia.
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. opracowanie przez każdego nauczyciela przedmiotowych zasad oceniania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych;
  2. określenie zasad formułowania oceny opisowej w klasach 1-3;
  3. ocenianie bieżące i ocenianie śródroczne, które w klasach 4-8 dokonywane jest w skali ocen od 1 do 6;
  4. ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
  5. ocenianie śródroczne, które przeprowadza się raz w ciągu roku w terminie ustalonym przez dyrektora;
  6. ustalanie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych;
  7. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

§ 42.

 1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach lekcyjnych informują uczniów i przekazują wyciąg    z  opracowanego przez siebie przedmiotowego systemu oceniania, który zawiera informację o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z określonych zajęć;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca klasy nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. Uczeń oraz jego rodzice mogą uzyskać bieżącą informację o postępach w nauce i zachowaniu, o ocenach cząstkowych, śródrocznych i rocznych korzystając z dziennika elektronicznego, do którego mają bezpłatny dostęp, podczas spotkań z rodzicami, konsultacji oraz indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 5. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej uczniowie i rodzice informowani są o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych     z  poszczególnych zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.
 6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

§ 43.

 1. W oddziale przedszkolnym wychowawca prowadzi obserwację w celu ustalenia gotowości szkolnej dzieci.
 2. Do oceny postępów w nauce i oceny zachowania w klasach 1-3 stosuje się każdorazowo ocenę opisową z wyłączeniem zajęć z religii gdzie stosuje się skalę ocen od 1 do 6.
 3. Ocena opisowa uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Do oceny postępów w nauce w klasach 4-8 stosuje się oceny według skali określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które są również zawarte w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
 5. Do oceny zachowania w klasach 4-8 stosuje się oceny według skali określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które są również  zawarte w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, systematyczność i aktywność na zajęciach edukacyjnych.
 7. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 44.

 1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu odpowiednio oceny śródrocznej. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu odpowiednio oceny rocznej.
 4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 5. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie ósmej;
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
 6. W przypadkach, o których mowa w ustawie, gdy uczeń jest zwolniony przez dyrektora szkoły z realizacji zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
 8. Uczeń nieklasyfikowany z powodów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 45.

 1. W wewnątrzszkolnych zasadach oceniania zawarte są szczegółowe zasady dotyczące w szczególności:
  1. wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
  2. skali ocen;
  3. form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  4. zasad uzyskania oceny wyższej;
  5. promowania uczniów;
  6. kryteriów oceny zachowania;
  7. procedur odwoływania się od oceny;przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
  8. przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
 2. Obszary dotyczące właściwego zachowania ucznia, mające wpływ na ocenę zachowania zawarte są również w regulaminie szkoły.

ROZDZIAŁ 9

Rekrutacja uczniów do szkoły

§ 46.

 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci bez względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub status materialny.
 2. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzice kandydata zapoznają się i akceptują charakter szkoły, statut, regulamin szkoły oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania.

§ 47.

 1. Szkoła posiada własne zasady i kryteria rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego realizującego roczne przygotowanie przedszkolne i do klasy pierwszej. W szczególności uwzględnia się:
  1. wiek dziecka;
  2. poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych;
  3. wynik rozmowy z rodzicami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana pr