home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Wewnątrzszkolne Ocenianie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz.562)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Wewnątrzszkolne Ocenianie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 2.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, któremu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.

§ 3.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu oraz postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych przez wymagania edukacyjne. Wymagania edukacyjne, o których mowa, wynikają z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, które ją uwzględniają.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia przestrzegania zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły i Regulaminie Szkoły.

§ 4.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  5. dostarczenie nauczycielom informacji pozwalających na doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 5.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. opracowanie przez każdego nauczyciela Przedmiotowych Zasad Oceniania dla poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych;
  2. sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  3. określenie zasad formułowania oceny opisowej w grupie „0” oraz klasach 1 – 3;
  4. ustalenie kryteriów oceniania zachowania oraz trybu i warunków poprawienia oceny;
  5. ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Ocenianiem;
  6. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Ocenianiem;
  7. określenie przez nauczycieli w Przedmiotowych Zasadach Oceniania warunków i trybu poprawiania przez ucznia ocen cząstkowych oraz ocen na koniec półrocza;
  8. poinformowanie przez wychowawców uczniów i ich rodziców o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej;
  9. poinformowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej zawartych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania;
  10. ustalenie warunków, zasad oraz trybu przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
  11. ustalenie warunków i sposobu przekazywania informacji rodzicom o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o wynikach klasyfikacji.
 2. Nauczyciele informują uczniów na pierwszych zajęciach lekcyjnych, a ich rodziców na pierwszych spotkaniach z rodzicami (nie później niż do 30 września) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  2. wynikających z realizowanego programu nauczania sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Poinformowanie odbywa się przez udostępnienie Wewnątrzszkolnego Oceniania, który znajduje się w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły oraz Przedmiotowych Zasad Oceniania, które znajdują się w sekretariacie szkoły.
 3. Wychowawcy klas do 30 września każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  2. warunkach i trybie uzyskiwania oceny zachowania wyższej od przewidywanej;
  3. skutkach przyznania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  4. Poinformowanie odbywa się przez przekazanie informacji na pierwszym zebraniu we wrześniu.
 4. Nauczyciele i wychowawcy mogą udzielać informacji na temat Przedmiotowych Zasad Oceniania i Wewnątrzszkolnego Oceniania podczas lekcji, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zebrań i konsultacji z rodzicami. Fakt przekazania informacji zostaje przez nauczyciela lub wychowawcę odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach i konsultacjach, dobrowolnie rezygnują z przysługującego im prawa do informacji o postępach w nauce dziecka, proponowanych ocenach przedmiotowych i zachowania oraz śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

§ 6.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych oraz do dokumentacji związanej z obserwacją i zachowaniem ucznia.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie oceny dokonuje nauczyciel podczas konsultacji, posługując się Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. Na pisemny wniosek nauczyciel w trybie administracyjnym dokonuje pisemnego uzasadnienia oceny.
 3. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów tej samej klasy.
 4. W szkole stosowane są następujące sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach dzieci:
  1. pisemne informacje w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie uwag;
  2. kontakt telefoniczny nauczyciela z rodzicami ucznia;
  3. konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi;
  4. pisemne informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji;
  5. zebrania z rodzicami;
  6. za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§ 7.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie własnego rozpoznania lub pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (określonej w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991r.), dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym.
 2. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych i psychofizycznych otrzymują wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz edukacyjnych określonych przez orzeczenie.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć z wychowania fizycznego również systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
 6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo ,,zwolniona”.
 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2. BIEŻĄCE OCENIANIE UCZNIÓW

§ 8.

Uczeń powinien zostać oceniony z każdego przedmiotu przynajmniej raz w miesiącu.

§ 9.

 1. Rozróżnia się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
  1. prace klasowe – zaplanowane, zapowiedziane i wpisane do dziennika elektronicznego z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem;
  2. sprawdziany (testy kontrolne) – dotyczą całego działu aktualnie omawianego (lub dużej części działu) programu nauczania, zapowiedziane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisane do dziennika elektronicznego;
  3. wewnętrzne diagnozy – badające przyrost wiadomości i umiejętności uczniów  przeprowadzane są na początku w klasach czwartych  i pod koniec roku szkolnego dla  wszystkich klas; diagnozy nie są zapowiadane, a ocena z diagnozy jest wyrażona w formie procentowej;
  4. kartkówki niezapowiedziane bądź zapowiedziane z nie więcej niż 3 tematów - forma kontroli wiadomości;
  5. odpowiedzi ustne – forma bieżąca kontroli wiadomości (nie więcej niż z 3 tematów);
  6. opracowania;
  7. zadania domowe;
  8. ocena aktywności uczniów na lekcji;
  9. inne formy określone w PZO oraz specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych.
 2. Nauczyciele na zajęciach wprowadzają wybrane elementy oceniania kształtującego w klasach 1-3. W klasach 4-8 nauczyciele mogą oceniać oceną kształtującą.
 3. Prace klasowe i sprawdziany są dla uczniów obowiązkowe. Uczeń, który z powodu nieobecności nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu razem z klasą, jest zobowiązany napisać je w terminie dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. W uzasadnionych przypadkach termin zaliczenia może być uzgodniony indywidualnie z nauczycielem. Uczeń, który nie przystąpił do napisania pracy klasowej lub sprawdzianu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez nauczyciela, może zostać potraktowany jako osoba uchylająca się od napisania pracy i otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub sprawdzian, a w ciągu tygodnia trzy prace klasowe lub sprawdziany.
 5. Kartkówki, czyli krótkie formy sprawdzania wiadomości, mogą być przeprowadzane bez zapowiadania i odbywać się na każdej lekcji.
 6. Sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany wiadomości i kartkówki, uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji oraz może otrzymać do wglądu rodziców do domu; uczeń zobowiązany jest oddać podpisaną przez rodziców pracę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. W przypadku nieoddania pracy uczeń otrzymuje nieprzygotowanie. Prace klasowe i sprawdziany przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego.
 7. Oceny za prace klasowe i sprawdziany wpisuje się do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.
 8. Prace pisemne powinny być sprawdzone i oddane w czasie dwóch tygodni, a z języka polskiego i matematyki w czasie trzech tygodni od daty napisania. W przypadku niedotrzymania tego terminu uczeń ma prawo wystąpić z prośbą o niewpisywanie do dziennika oceny, którą uważa za niesatysfakcjonującą.
 9. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej oraz możliwość poprawy oceny dopuszczającej, dostatecznej i dobrej z prac klasowych lub sprawdzianów w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Ocena poprawiona nie może być wyższa niż bardzo dobra.  Niesatysfakcjonującą ocenę można poprawić tylko jednokrotnie. Do średniej wliczana jest tylko wyższa ocena uzyskana w wyniku poprawy. Szczegółowe możliwości określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.
 10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych. W takim przypadku nie wpisuje się do dziennika nieprzygotowania. Nauczyciel określa termin nie krótszy niż 5 dni, do którego uczeń musi nadrobić zaległości.
 11. Nauczyciele w Przedmiotowych Zasadach Oceniania określają, ile razy uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych lub sprawdzianów. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji.
 12. Uczniowie nowo przyjęci objęci są okresem ochronnym, który trwa miesiąc. Nauczyciele nie wstawiają do dziennika ocen niższych niż ocena dobra.
 13. Ocenianie uczniów klas czwartych w pierwszym miesiącu nauki:
  1. Nauczyciele przestrzegają okresu „ochronnego” dla uczniów klas 4 przypadającego we wrześniu.  Jest to miesiąc, w którym nauczyciele stosują ocenianie kształtujące i nie odnotowują nieprzygotowań w dzienniku elektronicznym.
  2. Formy sprawdzające wiedzę zawsze są zapowiedziane. W ciągu tygodnia mogą się odbyć wyłącznie dwie kartkówki i jeden sprawdzian.
  3. Nauczyciele szczegółowo określają zakres materiału.
  4. Za pomocą elektronicznego dziennika nauczyciele informują rodziców danego ucznia o braku zadania domowego, nieprzygotowania czy otrzymania oceny kształtującej.
  5. Nauczyciele zapisują na tablicy temat, ewentualną notatkę z lekcji oraz zadanie domowe.
  6. Nauczyciele nadzorują wpisywanie zadań domowych przez ucznia w zeszycie.
  7. W ramach lekcji wychowawczej wychowawca jest zobowiązany przeprowadzić lekcję o tym, jak należy się uczyć oraz zapoznać uczniów z WO.
  8. Na pierwszym zebraniu wychowawca zapoznaje rodziców z programem adaptacyjnym dla uczniów klas 4 a także z WO.

§ 10.

Bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustala się według następującej skali:

STOPIEŃ SKRÓT LITEROWY WARTOŚĆ LICZBOWA
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1

§ 11.

Uczniowie oceniani są według następujących zasad:

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
  1. w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych w danym półroczu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
  2. potrafi tematycznie łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych;
  3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;
  4. osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej regionalnym;lub uzyskał tytuł laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu, co najmniej wojewódzkim.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony przez podstawę programową i program nauczania dla zajęć edukacyjnych w danej klasie;
  2. sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;
  3. bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązania zadań i problemów w praktyce.
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym zrozumienie większości treści poszczególnych elementów wiedzy z danego przedmiotu;
  2. wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości.
 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował podstawowe treści i umiejętności określone przez podstawę programową i program nauczania w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się z tego przedmiotu;
  2. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela.
 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
  1. w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone przez podstawą programową, braki nie przekreślają możliwości opanowania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w trakcie dalszej nauki;
  2. rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.
 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił warunków umożliwiających otrzymanie oceny dopuszczającej.

§ 12.

Oceny są wystawiane według następującej skali procentowej:

100%  -           celujący

99% - 95% -   celujący-

94% – 92%  -  bardzo dobry+

91% – 88%  -  bardzo dobry

87% – 85%  -  bardzo dobry-

84% - 80%  -  dobry+

79% - 75%  -  dobry

74% - 70%  -  dobry-

69% - 64%  -  dostateczny+

63% - 57%  -  dostateczny

56% - 51%  -  dostateczny-

50% - 46%  -  dopuszczający+

45% - 40%  -  dopuszczający

39% - 35%  -  dopuszczający-

34% - 33%  -  niedostateczny+

poniżej 33%  -  niedostateczny

W celu dokładniejszego ustalenia ocen nauczyciel może opatrywać je znakami "plus" i "minus". Znaki te mogą zostać wpisywane wyłącznie przy ocenach cząstkowych. Oceny śródroczne i roczne wystawiane zostają bez dodatkowych oznaczeń.

§ 13.

1. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych.

2. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest w oparciu o średnią ważoną. Każdej ocenie przyporządkowuje się wagę - liczbę naturalną od 1 do 5, określając jej hierarchię (wagę) wśród innych ocen.

KATEGORIE OCEN WAGA OCEN
Praca klasowa 5
Sprawdzian 4
Laureat, finalista konkursu 5
Wypracowanie 4
Kartkówka 3
Odpowiedź 3
Zadanie domowe 2
Aktywność 1

3. Wagi innych form oceniania wiedzy i umiejętności ucznia są regulowane w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Nauczyciele mogą obniżyć wagę danej oceny (adekwatnie do zakresu materiału), informując o tym każdorazowo uczniów.

4. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz:

śr.w.=

Średnia ważona jest obliczana automatycznie i ujawniona w dzienniku elektronicznym.

5. Średniej ważonej przyporządkowuje się następujące oceny szkolne:

ŚREDNIA WAŻONA OCENA
do 1,74 ndst
1,75 - 2,74 dop
2,75 - 3,75 dst
3,75 - 4,74 db
4,75 - 5,5 bdb
powyżej 5.5 cel

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej uwzględnia się przedziały średniej ważonej oraz zaangażowanie ucznia, aktywność i systematyczność w pracy.

6. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków "+" i "-", przyporządkowując im następujące wartości wg skali:

ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1
wartość 6 5,75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1

7. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych wystawionych za I i II półrocze. Ocena ta jest wystawiana na podstawie przedziałów zapisu z pkt.5.

8. Nauczyciel z danego przedmiotu może podwyższyć ocenę śródroczną lub roczną o jeden stopień względem średniej ważonej, uwzględniając indywidualne predyspozycje ucznia.

9. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną dobrą lub niższą, nie może otrzymać oceny rocznej celującej. Zasada ta nie obowiązuje laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

10. Ocena śródroczna lub roczna może być wyższa lub niższa niż ocena proponowana

3. USTALANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH

§ 14.

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów z klas 4-8 polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w planie nauczania szkoły i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz na ustaleniu ocen zachowania.
 2. Ocenę śródroczną lub roczną uczniów klas 4-8 z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania ustala nauczyciel przedmiotu na postawie zasad i wymagań określonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 3. W przypadku niezdolności z przyczyn losowych nauczyciela przedmiotu do dokonania ustalenia ocen końcowych dyrektor szkoły powierza wystawienie ocen nauczycielowi tego samego lub pokrewnego przedmiotu w oparciu o znane uczniom wymagania i znane Przedmiotowe Zasady Oceniania.
 4. Klasyfikacja śródroczna lub roczna w klasach 1-3 polega na posumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w formie oceny opisowej. Kryteria oraz wymagania uwzględnione przez ocenę opisową określone zostają przez nauczyciela w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Kryteria i wymagania uwzględniane przez opisową ocenę zachowania określą wychowawcy klas w klasowych systemach wystawiania ocen zachowania.
 5. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego programu nauczania oraz wymagań opracowanych na podstawie orzeczenia.

§ 15.

Uczeń podlega klasyfikacji:

 1. śródrocznej - odbywa się w przedostatnim lub ostatnim tygodniu pierwszego półrocza;
 2. rocznej - odbywa się w przedostatnim lub ostatnim tygodniu drugiego półrocza;
 3. końcowej – dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

§ 16.

 1. Począwszy od klasy 4 uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Począwszy od klasy 4 uczeń, który otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

§ 17.

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii jest wliczana do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 18.

 1. Na 30 dni przed śródrocznym lub rocznym zakończeniem zajęć lekcyjnych w pierwszym lub drugim semestrze nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.
 2. Informację na temat pozostałych, proponowanych ocen nauczyciele przekazują uczniom w formie ustnej, a rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
 3. Nieobecność rodziców podczas zebrania jest traktowana jako dobrowolna rezygnacja z prawa do informacji.
 4. Informacja przekazana za pośrednictwem dziennika elektronicznego, odebrana przez rodzica, jest jednoznaczna z przyjęciem jej do wiadomości.
 5. Planowana przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna jest projektem oceny i może ulec zmianie.
 6. Punkty od 1 do 5 dotyczą uczniów klas 4 – 8.
 7. Nauczyciele klas 0-3 formułują oceny opisowe prezentujące poziom opanowania wiadomości i umiejętności. Określone są one w wykazie wiadomości i umiejętności zawartych w przyjętym programie nauczania. Ocena powinna mieć wydźwięk pozytywny i motywujący. Ma funkcję informacyjną, opisuje to co uczeń potrafi i może zawierać ewentualne wskazówki do dalszej pracy.
 8. Uczeń klasy 1-3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 9. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1-3 do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.
 10. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas 1-3 na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

§ 19.

 1. Uczeń lub jego rodzice, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny wymienić warunki trybu ustalania oceny, które nie zostały przez nauczyciela spełnione.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. Dla przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.
 6. Ustalona przez komisję w wyniku sprawdzianu roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 7. Komisja sporządza protokół, który musi zawierać: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania i pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę. Do protokołu zostaje dołączona praca pisemna ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach.
 8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może w uzasadnionych przypadkach na własny pisemny wniosek zostać zwolniony przez dyrektora szkoły z udziału w pracach komisji.

4. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

§ 20.

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię pracowników szkoły o jego postawie wobec stawianych w szkole wymagań i wspomaga jego rozwój.
 2. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o:
  1. wywiązywaniu się przez ucznia z obowiązków szkolnych;
  2. postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbaniu o honor i tradycje szkoły;
  4. dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  5. dbaniu o piękno mowy ojczystej, kulturalnym zachowaniu się w szkole i poza nią;
  6. okazywaniu szacunku innym osobom;
  7. posłuszeństwie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Zachowanie ucznia poza szkołą może mieć wpływ na jego ocenę zachowania.
 4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o niżej wymienione kryteria.
 5. Wychowawcy klas przy formułowaniu oceny zachowania biorą pod uwagę Program Wychowawczy Szkoły, Regulamin Szkoły oraz Wewnątrzszkolne Ocenianie.
 6. Ustalając ocenę zachowania, wychowawca może wziąć pod uwagę:
  1. opinię rady pedagogicznej i pracowników szkoły;
  2. opinię zespołu uczniowskiego;
  3. opinię ucznia o własnym postępowaniu i zachowaniu.
 7. Ocenę zachowania wystawia się dwa razy w ciągu roku szkolnego w ramach klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 8. Obowiązuje następujący tryb ustalania oceny zachowania:
  1. zapoznanie uczniów z kryteriami i zasadami wystawiania ocen zachowania;
  2. gromadzenie przez wychowawcę informacji o spełnianiu kryteriów na poszczególne oceny;
  3. uzyskanie opinii na temat proponowanej oceny od ucznia oraz rady pedagogicznej;
  4. ustalenie oceny i zatwierdzenie oceny.
 9. Ustalona zgodnie z procedurą i kryteriami przez wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna i zostaje zatwierdzona przez radę pedagogiczną.
 10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 12.
 11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 12. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 21.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, pedagog, psycholog (jeżeli jest zatrudniony w szkole), przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.
 5. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 22.

 1. W klasach 1-3 śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Zachowanie ucznia klas 4-8 ocenia się następująco:
  1. wzorowe (wz),
  2. bardzo dobre ( bdb),
  3. dobre (db),
  4. poprawne (popr),
  5. nieodpowiednie (ndp),
  6. naganne ( ng).
 3. Kryteria określające ocenę dobrą spełnia uczeń, który:
  1. pracuje sumiennie i osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
  2. kulturalnie zachowuje się na lekcji (podporządkowuje się poleceniom nauczyciela, sygnalizuje chęć wypowiadania się podniesieniem ręki, nie przerywa wypowiedzi innym uczniom);
  3. prezentuje religijną postawę w czasie modlitwy i Mszy Świętej, uczestniczy w życiu religijnym szkoły;
  4. odznacza się prawdomównością;
  5. uczciwie postępuje względem koleżanek, kolegów i nauczycieli;
  6. zna i przestrzega Regulamin Szkoły;
  7. w sposobie bycia nie narusza godności innych osób;
  8. troszczy się o kulturę języka ojczystego;
  9. reaguje na przejawy zła;
  10. szanuje mienie szkolne i prywatne;
  11. troszczy się o zdrowie własne i innych;
  12. nie ulega nałogom;
  13. troszczy się o higienę i estetykę własną oraz otoczenia;
  14. realizuje wszystkie obowiązki ucznia;
  15. okazuje szacunek innym osobom.
 4. O uzyskaniu oceny bardzo dobrej decyduje spełnienie przez ucznia wszystkich kryteriów na ocenę dobrą i dodatkowo przynajmniej jednego z podanych niżej kryteriów, a na ocenę wzorową przynajmniej dwóch:
  1. aktywnie pracuje w samorządzie klasowym lub szkolnym;
  2. uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań;
  3. reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych;
  4. uczestniczy w organizowaniu na terenie szkoły imprez i uroczystości adresowanych dla społeczności szkolnej;
  5. aktywnie działa w szkole i poza szkołą, kształtując swój charakter przez działalność: społeczną, religijną, naukową, artystyczną;
  6. z własnej inicjatywy organizuje i prowadzi pomoc koleżeńską w nauce;pracowicie przezwycięża trudności w nauce.
 5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia dwóch lub więcej z kryteriów na ocenę dobrą. Jeżeli jednak w wyniku pojedynczych uwag i upomnień ze strony wychowawców lub nauczycieli szkoły poprawił swoje postępowanie i dodatkowo spełnia jeden lub więcej kryteriów na ocenę bardzo dobrą, uczeń ten może uzyskać ocenę dobrą.
 6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń lekceważąco odnoszący się do stawianych przez szkołę wymagań (określonych w kryteriach na ocenę dobrą). Przez lekceważenie rozumiemy brak poprawy postępowania pomimo uwag i upomnień ze strony wychowawców, nauczycieli. Poprawa zachowania następuje dopiero w wyniku działań wychowawczych dyrekcji szkoły lub po uzyskaniu kary porządkowej.
 7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą i nie poprawia swojego postępowania w wyniku upomnień wychowawcy oraz działań wychowawczych dyrekcji szkoły, Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest otrzymanie co najmniej dwóch kar porządkowych w roku szkolnym.
 8. Incydentalne zachowanie (jednorazowe, niezamierzone) nie może decydować o ocenie.
 9. Realizacja kryteriów na ocenę wyższą od oceny dobrej musi odbywać się systematycznie w czasie całego semestru lub roku szkolnego. Realizację kryteriów potwierdza nauczyciel lub dorosły opiekun. Uczeń na początku każdego semestru określa kryteria, które zamierza spełnić dla uzyskania oceny wyższej.
 10. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

§ 23.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodów określonych w ust 1, 2, 3 paragraf 23 Wewnątrzszkolnego Oceniania i który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, otrzymuje wpis w dokumentacji nauczania "nieklasyfikowany" albo ,,nieklasyfikowana”.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki lub spełnia obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 8. Dyrektor szkoły umożliwia zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego, powołując odpowiedni skład komisji, którą tworzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia, ustalając harmonogram zdawania egzaminów przez poszczególnych uczniów, zatwierdzając tematy zadań egzaminacyjnych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, gdzie egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 10. Komisja sporządza z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego protokół, który zawiera nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, nazwiska i imiona nauczycieli przeprowadzających egzamin, imię i nazwisko ucznia, ustaloną ocenę klasyfikacyjną, prace pisemne. Protokół egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

6. EGZAMINY POPRAWKOWE

§ 24.

 1. Uczeń klasy 4-8, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Uczeń lub jego rodzice składają podanie do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na egzamin poprawkowy do czasu posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 3. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o możliwości przystąpienia ucznia do egzaminu poprawkowego.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Wychowawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego najpóźniej w ostatnim dniu zajęć szkolnych oraz do przekazania zakresu materiału objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela danego przedmiotu. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 7. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 6 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub powołuje nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. Uczeń zdaje egzamin poprawkowy po uzyskaniu 35% poprawnych odpowiedzi.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna
 13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 25.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

 1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń z klas 4-8, który uzyskał na koniec roku szkolnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych objętych szkolnym planem nauczania średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnym Ocenianiem decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną na podstawie obowiązującego prawa.

Zmiany pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i przyjęte do realizacji 27.08.2018 r.